Sri Rama Navami Mahotsavam - Sri Rama Pattabhishekam performed

31-03-2023

31-03-23- Sri Rama Shadakshari Homam Poornahuthi (Vasanta Navaratri Purti) and Sri Rama Pattabhishekam was performed at Shrimatam camp at Pedaravuru(Tenali) this morning. Pujyashri Shankaracharya Swamiji performed pujas to Sri Ramachandra Murti. This was followed by abhishekam to Pujya Swamiji with the kalasa teerthams, and pushpabhishekam. 
Back to news page
Prev.::Sri Rama Navami celebrated at Pedaravuru

Next.::Visesha pujas at Shrimatam in April 2023