Jayanti Mahotsavam celebrated at Tirupati Veda Patashala

03-08-2023

Jayanti mahotsavam of Jagadguru Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji was celebrated on 3rd Aug. 2023 with Visesha homas and pujas at Shrimatam Veda patashala at Sri Shankara Matam, Tirupati 
Back to news page
Prev.::Ganga Harati performed at Chet Singh Ghat- Varanasi

Next.::Jayanthi Mahotsavam of Pujya Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji celebrated at Varanasi