Shiva

 

Essence Of
Linga Purana

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u505205252/domains/kamakoti.org/public_html/kamakoti/lingapurana/bookview.php on line 75
28    Shiva Sahasra Naamaavali (Annexure)

Om Sthirah Staanuh Prabhurbhaanuh ParavaromVarado Varah/

Sarvatmaa Sarva Vikhyaatah Sarvah Sarvakaro bhavah,

Jati DandiShikhandi cha Sarvagah Sarva Bhavanah/

Harischa Harinaakshascha Sarva Bhuta harah Smrutah,

Pravrutthischa Nivruttischa Shantaatmaa Shaswato Dhruvah/

Shmashaana vaasi Bhagavankhacharo gocharordanah,

Abhivaadyo Maha Karmaa Tapasvi Bhuta dhaaranah/

Unmatthaeshah prachhinnah Sarva lokah Prajapatih,

Maharupo Maha Kaayah Sarva Rupoh Mahaayashaah/

Mahatmaa Sarva bhutascha Virupo Vaamano Narah,

Lokapaalontarhitaatmaa prasaadobhayado Vibhuh/

Pavitrascha Mahaams -chaiva niyato niyataashrayah,

Swayambhuh Sarva karmaacha Aadiraadikaro nidhih/

Sahasraaksho Visaalaakshah Somo Nakshatra saadhakah,

Chandrah Suryah Shanih Ketuh graho Grahapatirmatah/

Rajaa Rajyodayah Kartaa Mriga baanaarpanoghanah,

Maha Tapaa davirtapaa Adrushyo Dhana Saadhakah/

Samvatrah kruto Mantrah Praanaayaamah Param Tapah,

Yogi Yogo Mahaabeejo Mahaaretaa Maha Balah/

Suvarna retaah Sarvajnah Subeejo Vrisha Vahanh,

Dasha baahustwa  nimisho Nila Kantha Umaapatih/

VishwarupahSwayam sreshtho Bala Veero Balaagranih,

Gana kartaa Ganapatir digvaasaah kaamy yevacha/

Mantra vipat Paramo Mantrah Sarva bhava karo harah,

Kamandala dharo Dhanvi Baana hastah Kapaalavaan/

Shari Shataghni Khadgi cha pattishihaayudhi Mahan,

Ajascha Mriga Rupascha  Tejastejaskaro Vidhih/

Ushnishi cha suvakrascha Udgano vinastatha,

Dirghacha Harikeshascha Suteerthah Krishna yevacha/

Shrugaala rupam Sarvaartho Mundah Sarva Shubhankarah,

Simha shardula swarupascha gandhamkaari Kapardipi/

Urthwaretorva lingicha Urthwa shaali nabhastalah,

Trijati cheera vaasaas cha Rudrah Senapatirvibhuh/

Ahoraatramcha naktam cha tigmanyuh Suvarchasah,

Gajahaa Daityahaa Kaalo Loka dhaataa Gunaakarah/

Simha shardula rupaanaamardra charmeembara dharah,

Kalayogi Mahaanaadah Sarvavaschatushpathah/

Nishaacharah pretachaari Sarva Darshi Maheswarah,

Bahu bhuto bahu dhanah Sarvasaaromriteshwarah/

Nitya priyo Nitya nrityo nartanah Sarva saadhakah,

Sarvaarmuko Mahaabahur Mahaghoro Mahatapaah/

Mahashiro Mahapaasho Nityo Giricharo matah,

Sahasra hasto Vijayo Vyavasaayohyaninditah/

Amarshano Marshanaatmaa Yanjahaa Kaama naashanah,

Dakshahaa parichaari cha prahaso Madhya mastathaa/

Tejopahaari Balavaanviditobhydito bahuh,

Gambhira ghosho Gambiro Gambhira bala vaahanah,

Nyagrotharupo Nyagrotho Vishva karmaacha Vishwa bhuk/

Teekshnopaayascha Haryaswah SahaayahKarma kaalavit,

Vishnuh Prasaadito yagnah Samudro badavaamukhah/

Hutaashana sahaayascha Prashaantaatmaa Hutaashanah,

Ugra tejaa Mahaa Tejaa Jayo Vijaya kaalavit/

Jyotishaamayanam siddhih Sandhirvigraha yevacha,

Khadgi Shankhi jati jwaali khacharo dyucharo Bali/

Vaishnavi Panavi Kaalah Kaala kanthah katam katah/

Nakshatra vigraho bhaavo nibhavah swatomukhh/

Vimochanastu sharano Hiranya kavachobhavah, Mekhyala –

akruti rupascha Jalaacharaha stutastathaa/

Veenicha panavi taali naali kalikutastatha,

Sarva turyaaninaadi cha  Sarva vyaapya parigrahah/

Vyala rupi bilaavaasi gruhaavaasi tarangavit,

Vrikshah Shri maala karmaa cha Sarva bandha vimochanah/

Bandhanastu Surendraanaam yudhi Shatru vinaashanah,

Sakhaa pravaaso durvaapah sarva shadhu nishevitah/

Praskandopya vibhaavascha tulyo yagna vibhaagavit,

Sarva vaasah Sarva chaari Durvaasaa Vaasavomatah/

Haimo Hemakaro yagnah Sarva dhaari Dharottamah,

Aakaasho nirvirupascha vivaasaa Uragah khagah/

Bhikshuscha Bhikshu rupi cha Roudra rupah Surupavaan,

Vasuretaah Suvarchasvi VasuvegoMaha bakah/

Mano Vego nischaacharah Sarvaloka shubha pradah,

Sarvaavaasi  trayi vaasi Upadeshakaro dharah/

Muniratma Munirlokaha sabhaagyascha Devascha Vaama Devascha Vaamanah/

Siddhi  yogaapahaari cha Siddhah Sarvaartha saadhakah,

Akshunnah Kshunna rupascha Vrishano Mruduravyayah/

Maha Seno Vishaakhascha Shashthi bhogo gavaam patih,

Chakra hastaastu Vishthambhi Mulastambhana yevacha/

Ruthur Rutukarastaalo Madhur madhukaro varah,

Vaanaspatyo  Vaajasano nityamaashraya pujitah/

Brahmachaari Loka chaari Sarva chaari suchaaravit,

Ishaana Ishwarah Kaalo nischaachari-hyanekadruk/

Nimitthastho  nimittham cha Nandirnandikaro Harah,

Nandeswarah  Sunandi cha Nandano Vishamardanah/

Bhagahaari niyantaa cha Kaalo Loka Pitaamahah,

Chaturmukho Maha Lingaschaaru Lingastathaiva cha/

Lingaadhyakshah Suraadhyaksha Kaalaadhyaksho yugaavahah,

Beejaadhyaksho yugaavahah,

Beejaadhyaksho Beeja kartaa Adhyaatmaanugato Balah/

ItihaasaschaKalpaschaDamano Jagadeswarah,

Dambho Dambhakaro Daataa Vamsho Vamshakarah Kalih/

Loka Kartaa Pashupatir Maha Kartaa hyadhokshajah,

Aksharam Paramam Brahma balavaancchukra eva cha/

Nityohyaneeshah Shuddhaatmaa Shuddho maano Gatirhavih,

Praasaatastu Balo Darpo Darpino Havya Indrajit/

Veda kaarah Sutra kaaro Viddhjaamscha Paramardanah,

Maha megha nivaasi cha Maha ghoro Vashee karah/

Agnijwaalo Mahajwaalah Pari dhumaavruto Ravih,

Dhishanah Shankaro Nityo Varchaswi  Dhumra lochanah/

Nilatathaanga luptashcha Shobhano Naravigrahah,

Swasti Swasti swabhaavas cha Bhogi Bhoga karo  laghuh/

Utsangascha Mahaangascha Mahaa Garbhah Prataapavaan,

Krishna Varnah Suvarnascha Indryaha Sarva Vaarnikah/

Mahaapaado Maha hasto Maha Kaayo  Mahaashayah,

Maha murdhaa Maha maatro Maha Mitro Nagaalayah/

Maha Skandho Mahaa karno Mahoshthascha Mahaahanuh,

Mahaanaaso Mahaakantho Mahaagreevah Smashaanavaan/

Mahabalo Mahaatejaa hyantaraatmaa Mrigaalayah,

Lambitoshthascha Nishthascha Maha Maayah Payonidhih/

Mahaa Daanto Mahaa Damshtro Mahaa jihvo Mahaa Mukhah,

Mahaa Nakho Mahaa romaa Mahaa Kosho Mahaa Jatah/

Asapatnah prasaadascha pratyayo Geeta saadhakah,

Prasvedano swahenascha Aadikascha Maha Munih/

Vrishako Vrishaketuscha Analo Vayuvahanah,

Mandali Meru vaasascha Deva vaahana eva cha/

Atharva seershah Saamaasya Ruksahasrorjitekeshanah,

Yajuh Paada bhujo Guhyaha Prakaashaujaastayaivacha/

Amovaarya prasaadascha Antarbhaavyah Sudarshanah,

Upahaarah Priyah Sarvah Kanakah Kaanchana sthitah/

Naabhirnandikaro harmyah Pushkarah Sthapatih sthitah,

Sarva Shaastro Dhanaschaadyo Yagno Yajwaa Samaahitah/  

Nago Neelah Kavih Kaalo Makarah Kaala pujitah,

Sagano Ganakaarascha Bhuta bhaavana saarathih/

Bhasma shaayi Bhasma goptaa Bhasma bhuta tanurgunah,

Aagamascha Vilopascha Mahatmaa Sarva pujitah/

Shuklah Stree rupa sampannah Shuchirbhuta nishevitah,

Aashramathah Kapotastho Vishvakarmaa Patir Viraat/ 

Vishaala shaakhastaamroshtho hyum UjaalahSunischitah,

Kapilkah Kalashah Shtula Aayudhaschaiva Romashah/

Gandhravo hyaditistaaksharyo hyavijneyah Sushaaradah/

Parshva – dhaayodho Devo hyartha kaari Subaandhavah/

Tumbu Veeno Mahaa kopa Urthwa retaa Jaleshayah,

Ugro Vamsha karo Vamsho Vamsha vaadi hyaninditah/

Sarvaanga rupi Mayavi Suhrudohyaanilobalah,

Bandhano Bandha Kartaa cha Subandhana Vimochanah/

Raakshasaghnotha Kaamaarir Mahaa dumshtro Mahaayudhah,

Lambito Lambitoshthascha Lambahasto Varapradah/

Baahustwa ninditah Sarvah Shankarothaapyakopanah,

Amaresho Mahaa Dheero  Vishwa Devah Suraarihaa/

Ahirbudhnyo nikrutischa chekitaano halee tathaa,

Ajaikapaccha Kaapaali sham Kumaro Maha Girih/

Dhanvantarir Dhumaketuh Suryo Vaishravanastathaa,

Dhaataa Vishnuscha Shakrascha Mitratwashtaa dharo Dhruvah/

Prabhaasah Parvato Vaayuryamaa Savitaa Ravih,

Dhrutischaiva Vidhaata cha Mandhaata Bhutabhavanah/

Neerasteerthascha bheemaschaSarva Karmaa Gunodyuhah,

Padmagarbho Mahaa garbhaschandra vaktro Nabhonaghah/

Balavaanschopa shaantascha Puraanah Punya kruttamah,

Krura kartaa Kruravaasi Tanuraatmaa Mahoushadhah/

Sarvaashayah Sarvachaari Praaneshah Praaninaampatih/

Deva Devah Sukhotsiktah Sadasatsarva ratnavit/

Kailaasastho Guhaavaasi Himvadgiri samshrayah,

Kulahaari Kulaakartaa Bahuvitto Bahuprajah/

Praanesho Bandhaki Vriksho Nakulaschaadrikastathaa,

Hraswagreevo Mahaajanuralomlascha Mahoushadhih/

Siddhantakmaari Siddhaarthascchando Vyaakaranodbhavah,

Simha naadah Simhadrashtaha Simhaasyah Simhavaahanah/

Prabhaavaatmaa Jagatkaalah Kaalah Kampi Tarustanuh,

Saarango Bhuta Chakraankah Ketumaali Subodhakah/

Bhutaalay Bhutaatiraho- raatro Malobhalah,

Vasubhrut Sarva Bhutaatmaa Nischalah Suvidhurbhudhah/

Asuhrutsarva Bhutaanam Nischakaschala vidbhudah,

Amoghah Samyamo Drushto Bhojanah Praana dhaaranah/

Dhrutimaanmatimaanstryakshah sukrutastu yudhaam patih,

Gopaalo Gopati  graamo Gocharma vasano harah/

Hiranya baashuscha tathaa Guhaa vaasah praveshanah,

Mahaamanaa Mahjaakaamo Chitta Kaamo Jitendriyah/

Gangaadharascha Suraapascha Taapa karma rato hitah,

Mahaa Bhuto Bhutavrato hyaapsaro Gana Sevitah/

Mahaaketur dharaadhaata naikataanaratah swarah,

Avedaniya Aavedyah Sarvagascha Sukhaavahah/

Taaranascharano Dhaataa Paridhaa Pari Pujitaha,

Samyogo Vardhano Vruddho Ganikoya Ganaadhipah/

Nityo Dhaataa Sahaayascha Devasurapatih,

Yuktascha Yukta baahuscha Sudevopi Suparvanah,

AashaadhaschaSushaadhascha Skandhado Harito Harah,

Vapuraavarta maanaanyo Vapuh Sreshtho Mahaa Vapuh/

Shiro Vimarshanah Sarva Lakshya Lakshana Bhushitah,

Akshayo Ratha geetascha Sdarva Bhogi Mahjaabalah/

Saamnaayotha Mahaamnaayas Tirtha Devo Maha Yashaah,

Nirjeevo Jeevano Mantrah Subhago Bahu Karkashaha/

Ratnabhutotha Ratnaango Mahaarnava Niopaatavit,

Mulam Vishaalo hyamrutam Vyaktaavyaktastaponidhih/

Aarohanodhirohascha Shiladhaari Maha Tapaah,

Mahaa Kantho Maha Yogi Yugo Yugakaro Harih/

Yugarupo Maharupo Vahyano Gahano Nagah,

Nyaayo Nirvaapanopaadah Pandito hyachalopamah/

Bahumaalo Mahaa Maalah Shipivishthah Sulochanah,

Santaano Bahulo Baahuh sakalah Sarvapaavanah/

Karasthali Kapaalicha Urthwa samhanano yuaa,

Yatra TantraSuvikhyaato Lokah Sarvaashrayo Mriduh/

Mundo Virupo Vikruto Dandi Kundi Vikurvanah,

Vaaryakshah Kakubho Vajree Deepta Tejaah Sahasrapaat/

Sahasra murthaa Devendrah Dsarva Deva mayo Guruh,

Sdahasra baahuh Sarvaangah Sharanyah Sarva Loka krut/

Pavitram Trimathur Mantrah Kanishthah Krishna Pilgalah,

Brahma danda vinirmaataa Shataghnah Shata paasha dhruk/

Kalaa Kaashthaa Lavo Maatraa Muhurtohah Khapaa Khsanah,

Vishwa kshetra prado beejam Lingamaadyastu Nirmukhah/

Sadasadvyaktamavyaktam Pitaa Maataa Pitaamahah,

Swarga dwaaram Moksha dwaaram PrajaadwaaramnTrivishthapah/

Nirvaanam Hridayaschaiva Brahma lokah Paraa gatih,

Devaasura vinirmaataa Devaasura paraayanah/

Devaasura Gururdevo Devaasura Namaskrutah,

Devaasura Mahaa Maatro Devaasura Ganaashrayah/

Devaasura ganaadhyaksho Devaasura gana granih,

Devaadhi Devo Devashi Devaasura Varapradah/

Devaasureshwaro Vishnur devaasura Maheshwarah,

Sarva Devamayochintyo Devaatmaa Swayambhavah/

Udagatastrikamo Vaidyo Varadovarajovarah,

Ijyo Hasti thaa Vyaaghro Deva Simho Maharshabhah/

Vibudhaagrya Surah Sheshthah Sarva Devastathottamah,

Samyuktah  Shobhano Vaktaa Aashaanaam Prabhavoyvayah/

Guruhn Kaanto Nijah Sargah Pavitrah Sarva vaahanah,

Shringi Shringa Priyo Babhru rajaraajo niraamayah/

Abiraamah Susharano Niraamah Sarva saadhanah,

Lalaataaksho Vishwa Devo Harino Brahma varchasah/

Sthaavaranaam Patischaiva Nmiyatondriya vartanah,

Siddhaardhah Sarva Bhutaathom—achintyah Satyaha Shuchivratah/

Vrataadhipah Param Brahma muktaanaam Paramaa gatih,

Vimukto Muktakeshascha Shrimaamcchivardano Jagat/

Yathyaa pradhaanam Bhagavaaniti Bhaktya Stutomayaa,

Bhaktimevam Purusktritya mayaa Yajnaparirrvibhuh/

Tatojanujnaam praapyevam stuto Bhaktimataam gatih,

Tasmaallabdhwaa stavam Shambornrupa strailokya visrutah,

Ashvamedha Sahasram cha Phalampraapya Mahaa Yashaah,

Ganaadhipatyam Sampraaptastandinastejasaa Prabho!

Yah Patheycchrunuyaadaapi shraavayed braahmaanaanipa,

Ahwamedha  Sahasrasya phalam praapnoti vai Dwijaah/

Brahmaghnascha Suraapascha steyeecha Guru talpagah,

Sharanaagata ghaati cha Mitra Vishwaasa ghaatakah/

Maatruha Pitruha chaiva Veerahaa Bhrunahaa tathaa,

Samvatsaram kramaajjaptwaa Trisandhyam Shankaraashramey/

Devamisthaa Tri Sandhyam cha Sara Paapai pramuchyatey/

[Brahma Putra Tandi who rendered Shiva Sahasranaama attained Ganapatya Status and he also enabled his disciple King Tridhanva of Manu clan to perform thousand Ashwamedha Yagnas and the latter too secured Ganapatya Status.]Prev:Phala Shruti

Quick Jump: