Vamana

 

Essence Of
Vamana Purana

 

21    Vamana Deva leaves Rasaatala for Brahma Loka and Brahma’s worship to Vishnu

After suppressing Bali Chakravarti and restricting him only to the Pataala Lokaas and reinstating Indra and all other Devas to their erstwhile positions, a highly pleased Bhagavan Vishnu discarded his Vamana Swarupa and flew to Brahmaloka by his Garuda Vaahana. As Brahma desired Vishnu to display his Virat Swarupa measuring ten thousand yojanas of elevation and an equal width, Brahma was overjoyed and could not but break into ecstasy and acclaimed the Virat Purusha as follows:  Om Namastey Devadhi Deva Vaasudeva Eka shringa Bahurupa Vrishaakapey Bhuta bhaavana Suraasura vrisha Suraasura Mathana Peetavaasah Srinivaasa Asuranirmitaanta Amita nirmita Kapila Mahaakapilka Vishvaksena Naraayana/ Dhruvadhwaja Satyadhwaja Khadgadhwaja Taaladhwaja Vaikuntha Purushottama Varenya Vishno Aparaajita Jaya Jayanta Vijaya Kritaavarta Mahaadeva Anaadey Ananta Aadyaanta madhya nidhana Puranjaya Dhanaanjaya Shuchishrava Prushnigarbha/ Kamala garbha Kamalaalayataaksha Shripatey Vishnu mula Mulaadhivaasa Dharmaadhivaasa Dharmavaasa Dharmaadhyaksha Prajaadhyaksha Gadaadhara Shridhara Shrutidhara Vanamaalaadhara Lakshmidhara Dharanidhara Padmanaabha/ Virinchey Aarshtishena Mahaasena Senaadhyasha Purushtuta Bahukalpa Mahaakalpa Kalpanaamukha Aniruddha Sarvaga Sarvaatman Dwadashaatmaka Suryaatmaka Somaatmaka Kaalaatmaka Vyomaatmaka Bhutaatmaka/ Rasaatmaka Paramatman Sanaatana Munjakesha Harikesha Gudaakesha Keshava Nila Sukshma Sthula Peetha Rakta Shweta Shwetaadhivaasa Raktaambara Priya Preetikara Preetivaasa Hamsa Nilavaasa Seera -dhwaja Sarvalokaadhivaasa/ Kushoshaya Adhokshaja Govinda Janaardana Madhusudana Vamana namastey/ Sahasra sheershosi Sahasradrugasi Sahasra paadosi twam Kamalosi Mahaa Purushosi Sahasra Baahurasi Sasramurtirasi twaam Devaah Praahum Sahasra Vadanam tey Namastey/Om Namastey Vishwadevesha Vishwabhuh Vishwaatmaka Vishwarupa Vishwa sambhava twatto Vishwamidam bhavad Brahmaanaastwan mukhebhyobhavan Kshatriyaa doh Sambhutaah Urugmaad Vishobhaan Shudraascharana Kamalebhyah/ Naabhyaa Bhavatonta- rikshamajaayata Indraagni Vakrato netraad bhaanurabhunmanasah Shashaankah Aham Prasaadajastwa krodhaat Traimbakah Praanaajjaato bhavato maatarishvaa Shiraso dyuora –jaayata netraadi disho bhuriyam charanaadbhuta Shrotrodbhavaa disho bhavatah Swayambho Nakshatraasteyjodbhavaah/Murtayaschaaamrutayascha Sarvey twattaha Samudbhutaah/ Ato Vishwaatmakosi Om Namastey Pushpahaasosi Mahaahaasosi paramosi Omkaarosi Vashatkaa -rosi Swaahaakaarosi Aoushatkaarosi Swadhaakaarosi Vedamayosi Tirthamayosi Yajamaana mayosi/ Yajnamamayosi Sarvbadhaataasi Yagnabhoktaasi Shukradhaataasi Bhurda Bhuvarda Swarda Swarnada goda Amritadoseeti/ Om Brahmaadirasi Brahmamayosi Yajnosi Vedakaamosi Vedyosi Yajna dhaarosi Mahaameenosi Mahaasevaasi MahaashiraaAsi/ Nrukesaryasi Hotaasi Homyosi Havyosi Huyamaanosi Hayamedhosi Potaasi Paayayitaasi Putosi Pujyosi Daataasi Hanyamaanosi Hriyamaanosi Hartyaaseeti Om/ Neetarasi Netaasi Agneyaasi Vishwathaamaasi Shrumbhadosi Dhruvosi Aaraneyosi/  Dhyaanosi Dhyeyosi Sheyosi Jnaanosi Yashtaasi Daanosi Bhumaasi Yeekshesi Brahmaasi Hotaasi Udgaataasi Gatimataam Gatirasi Jnaaninaam Jnaanamasi Yoginaam Yogosi Mokshigaaminaam Mokshosi Shreemataam Shrirasi Guhyosi Paataasi Paramasi/ Somesi Suryosi Deekshaasi Dakshinaasi Narosi Trinayanosi Mahaanayanosi Aditya prabhavosi Surotthamosi Shuchirasi Shukrosi Nabhosi Nabhasyosi Ishtosi Urjosi Sahosi Sahasyosi Taposi Tapasyosi Madhurasi/Maadhavosi Kaalosi Sankramosi Vikramosi Paraakramosi Ashyagreevosi Mahaamedhosi Shankarosi Hreeshwarosi Shambhurasi Brahmeyshosi Suryosi Mitraavarunosi Praagvamshakaayosi Bhutaadirasi Mahaabhutesi Urthwakarmaasi Kartaasi Sarvapaapa vimochanaasi Trivikramosi Om Namastey/ ( Om Namastey Devaadhideva, Vaasudeva, Ekashringa, Bahurupa, Vrishaakapey, Bhutabhaavana, Suraasura Sreshtha, Devaasura mathana kaara Peetavastra dhaari, Srinivasa, Asuranirmitaanta, Amita nirmita, Kapila, Mahaa Kapila, Vishvaksena, Narayana, Dhruvadhwaja, Satyadhwaja, Khadgadhwaja, Taala Dhwaja, Vaikuntha, Prushottama, Varenya, Vishno, Aparaajita, Jaya, Jayanta, Vijaya,Krutaavarta, Mahadeva, Anaadey, Ananta, Aadyanta, Madhyanidhana, Puranjaya, Dhananjaya, Shuchisrava, Prushnigarbha, Kamalagarbha, Kamalaayataaksha, Shripatey, Vishnu mula, Mulaadhivaasa, Dharmaadhivaasa, Dharmavaasa, Dharmaadhyaksha, Prajaadhyaksha, Gadaadhara, Shridhara, Shrutidhara, Vanamaalaadhara, Lakshmidhara, Dharanidhara, Padmanaabha, Virinchey, Aashtishena, Mahasena, Senaadhyaksha, Purushtuta, Bahukalpa, Mahakalpa, Kalpanaamukha, Aniduddha,Sarvaga, Sarvaatman, Dwadashaatmaka, Suryaatmaka, Somaatmaka, Kaalaatmaka, Vyomaatmaka, Bhutaatmaka, Rasaatmaka, Paramaatman, Sanaatana, Munjakesha, Harikesha Gudaakesha, Keshava, Nila, Sthula, Sukshma, Peeta, Rakta, Shweta, Shwetaadhivaasa, Raktaambarapriya, Prretikara, Preetivaasa, Hamsda, Nilavaasa, Seeradhwaja, Sarvalokaadhivaasa, Kusheshaya, Adokshaja, Govinda, Janaardana, Madhusudana, Vaamana, Sahsraseersha, Sahasranetra, Sahasrapaad, Kamala, Maha Purusha, Sahasrabaahu, Sahasra Murti, Sahasravadana as addressed by Devas, Om Vishwadevesha, Vishwabhu, Vishyatmaka, Vishwarupa, Vishwa Sambhava, Vishvotpannakaari! From your face were born Brahmanas, Kshatriyas from your hands, Vaishyas from both of your thighs, Sudraas from your feet. Swayambho! Fron your navel emerged Antariksha or Sky, from your face came Agni and Indra, Surya from your eyes, Chandra from your mind, Brahma from your self Bhagavan! Fromm your anger appeared Trinetra Shankara, Vayu Deva from your life / existence, from your head was materialised Swargaloka, Dishaas or Directions from your ears, the Stars from your brightness, and the entire Murta or Amurta ( Seen and Unseen) Beings were created by You Vishwaatmaka! You are Pushpahaasa, Mahaa haasa,,Parama, Omkaara, Vashat –kaara, Swaahaakaara, Aoushatkaara,Swadhaa kaara,Veda maya, Tirthamaya, Yajamaanamaya, Yajnamaya, Sarvadhaata, Yajna bhoktaa, Shukradaataa, Bhurda, Bhuvarda, Swarda, Swarnada, Goda, Amritada; Om You are Brahmaadi, Brahmamaya, Yajna, Vedakaama, Vedya, Yajnadhara, Mahaa Meena, Mahaa sena, Mahaa Shira, Nrukesari, Hota, Homya, Havya, Huyamaana, Hayamedha, Potaa, Paavayitaa,  Puta, Pujya, daataa, Hanyamaana, Hriyamaana and Hartaa! You are Niti, Netaa, Agnya, Vishwadhaama, Shubhaanda, Dhruva, Aaraneya, Dhyaana, Dhyeya, Jneya, Jnaana, Yashtaa, Daana, Bhumaa, Ikshya, Braham, Hota, Udgaataa, Gati for Gatimaanaas, Jnaana for  Jneyaas, Yoga for  Yogis, Moksha to Mokshagamis, Shri to Shrimans, Guhya, Paataa and Parama. You are Soma, Surya, Deekshaa, Dakshina, Nara,Trinayana, Mahaanayana, Adityaprabhava, Surottama, Shuchi, Shukra, Nabha, Nabhasya, Isha, Urja, Saha, Sahasya, Tapa, Tapasya, Madhu , Madhava, kaala, Sankrama, Vikrama, Paraakrama, Ashyagreeva, Mahameda, Shankara, Harishwara, Shambh, Brahmesha, Surya, Mitraavaruna, Praagvamshakaaya, Bhutaadi, Mahaabhuta, Urthwakarmaa, Kartaa, Sarva PaapaVimochana, and Om Trivikrama)! As Vishnu Deva was pleased by the ‘Stuti’ of Brahma Deva, the formed asked Brahma to bless him with a boon and Brahma desired that Vishnu should reside in Brahmaloka in the Swarupa of Brihad Vamana and as Vishnu bestowed the boon, there had been daily worships to Vamana Deva, enjoined by all the Devas, while Apsaras danced with ecstasy, Gandharvas praised the Vamana Deva with soulful and tuneful hymns, Vidyadharaas played memorable instrumental extravaganzas, and Asuras and Siddhas displayed group sessions of frenzied singings! Prev:Vishnu Panjara, Saarasvata and Paapa Prashamana Stotras by Shiva and Agastya Muni

Quick Jump: