Pujya Shankaracharya Swamiji blesses Bhoomi Puja for Sri Shankar Math at Sholapur

Pujya Shankaracharya Swamiji blesses Bhoomi Puja for Sri Shankar Math at Sholapur

14-02-2024

On the auspicious Vasanta Panchami day- Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji blessed the Bhoomi Pujan for establishing Sri Shankar Math in Sholapur, Maharashtra - 14 Feb. 2024
Back to news page