Jammu-Kashmir Mandir Chaitanya Vikas - Visesha havans at Varanasi for 8 days

17-09-2023

8 Days (17-24 September) Homam and Pooja for Jammu Kashmir Mandir Chaitanya Vikas is being performed at Kanchi Kamkoteeshwar Mandir, Hanuman Ghat, #Varanasi with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal who is observing Chaturmasyam here this year. 

\r\n

List of havans

\r\n

17 Sept., 2023 Sunday - Ganpati Homam

\r\n

18 Sept., 2023 Monday- Navagraha Homam

\r\n

19 Sept., 2023 Tuesday- Kartikeya Homam

\r\n

20 Sept., 2023 Wednesday- Dhanvantari Homam

21 Sept., 2023 Thursday- Dakshinamurti Homam

\r\n

22 Sept., 2023 Friday - Devi Homam

\r\n

23 Sept., 2023 Saturday- Sudarshan Homam

\r\n

24 Sept., 2023 Sunday- Surya Namskarm
Back to news page