Yajur Upakarma performed at Shankara Math, Ahmedabad, Gujarat

22-08-2021

With Blessings of HH Shankaracharya Swamigal of Shri Kanchi Kamakoti Peetam, #Yajur Upakarma was held at SRI KANCHI #KAMAKOTI EDUCATIONAL & CULTURAL CENTRE, Adi Shankaracharya Mandir, Gota, #Ahmedabad in #Gujarat today - 22 Aug. 2021.
Back to news page