18th Aradhana

18th Aradhana of HH Pujyasri Chandrasekharendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji performed - 21 Dec.11