Kurmavatara

 

Essence Of
Kurma Purana

 

6    Devi Mahatmya: Sati and Parvati Rupas and Himavan’s Stuti to Parvati

(Devi Sahasra naama stotra included)

Bhagavan Kurma who described to Munis that Brahma along with his Manasa Putras performed Parama Tapas or deep meditation. All of a sudden, Brahma experienced that Ishana Rudra appeared from his own face and commanded him to divide Rudra as ‘Ardhanaareshwara’. Accordingly, he divided Rudra into two halves as Prakriti and Purusha and the Purusha Swarupa was further divided as Ekadasha Rudras; Ekaadashaitey kathitaa Rudraastribhuvaneshwaraah, Kapaalishaadayo Vipraa Deva kaarye niyojitah/ Sowmyaasowmyaistathaa Shantaashantaih Streetwam cha sa Prabhuh, Vibheda Bahudhaa Devah Swarupairasitaih sitaih/ Taa vai Vibhutayo Vipraa Vishrutaah Shaktayo Bhuvi, Lakshmyaadayo yaabhireeshaa Vishvam Vyapnoti Shaankari/ Vibhajya punareeshaani swaatmaanam Shankaraad Vibhoh, Mahadeva niyogena Pitaamahamupasthitaa/ Taamaaha Bhagavaan Brahmaa Dakshasya duhitaa bhava, Saapi tasya niyogena praaduraaseet Prajaapateyh/  (Kapaali, Isha and the other Rudras were appointed in various responsibilities of Tribhuvanas; Mahadeva got materialised into many Swarupas as Sowmya and Roudra (Peaceful and Fiery),  Shanta and Ashanta (Placid and Violent) and Sweta and Krishna Rupas (White and Black) of Stree Bhagas or of Feminine Forms. These ‘Vibhutis’or counterpart Shaktis as in the Form of Lakshmi for Vishnu were popular already and Shankara Shakti was already called as Ishaani. As instructed by Maha Deva, she approached Brahma and asked him to let her be the daughter of Daksha Prajapati). That was how Daksha was instructed by Brahma to become Dakshayani or Sati Devi and wed Rudra Deva. In course of time, Daksha Prajapati performed a huge Yagna notoriously named as Daksha Yagna to which Maha Deva did not invite Parama Shiva and an uninvited Sati Devi felt humiliated that her Swami was insulted as he was denied his due in the Yagna and self- immolated in the Homa-Kunda. She assumed the reborn Swarupa as Himavati the daughter of Himavan and Maina Devi subsequently.

As Maharshis asked Kurma Deva about the background of Bhagavati called by several names as Ardhanaareeshwari, Sati, Haimavati and so on,  Kurma Deva replied:

Saamkhyaanaam paramam shaankhyam Brahmavijnaanamuttamam,

Samsaaraarnavamagnaanaam jantunaameka mochanam/

Yaa sa Maaheshwari Shaktirjnaana rupaati laalasaa,

Vyoma sangjnya Paraa kaashthaa seyam Haimavati mataa/

Shivaa Sarvagataanantaa Gunaateetaa Sunishkalaa,

Ekaaneka vibhaagasthaa Jnaana rupaati laalasaa/

(She is the embodiment of Parama Sankhya Shastra called Tatwa Jnaana or the Brahma Jnaana; she is one definite and unique means of ‘Sadhana’or Facility tide over the Samasara and accomplish Mukti. She is the Janaa Swarupa of Maheswara, his Icchaa Rupa or of the Most Desirable Form, Paraakashtha Rupa or the Highest Reachable, the Maheshwari Shakti known as Haimavati, the Sarva Vyapata, Ananta, and Gunaateeta, the Unique Jnaana Rupa and Shiva / Mangala daayani.) She is the possessor of Four Shaktis named Shanti, Vidya, Pratishtha and Nivrutti and thus is appropriately called ‘Chaturvyuhaatmaka’. She is the symbol of Jnaana Shakti, Kriya Shakti, and Prana Shakti;

Anandaaksharam Brahma Kevalam Nishkalam param,

Yoginastat prapashyanti Maha Devyaah param padam/

Paratparam tatwam  shaaswatam Shivamachyutam,

Ananta Prakrutou leenam Devyaastat paramam padam/

Shubham Niranjanam Shuddham Nirgunam Dwaitavarjitam,

Atmopalabhdhi vishayam Devyaastad Paramam padam/

Tasmaad vimuktimavicchan Parvatih Parameshwarim,

Ashrayet Sarva bhaavaanaatma bhutaam Shivaatmikaam/

(Yogis are always engaged in meditating the Swarupa of Maha Devi who is Anandamaya (full of Happiness), Avinaashi (Indestructible), Brahma Rupa, Adviteeya (Unparalleled) and ‘Bhedarahita’ (Unique). Devi’s supreme existence is beyond existence and is of Tatwa Rupa, Sanatana (Ageless), Shivam or Kalyanakari; Achyutam (Everlasting), Shubham (Propitious), Niranjanam or Epitome of Shiva; Shuddham (Spotless), Dwaitarahitam or Singular; and Atma Jnaana Vishaya. Hence, all those immersed in the efforts of accomplishing Moksha need to mobilise their complete energies unto Himavati Devi).

As Devi Jagadamba appeared before Himavan and confirmed that she would soon take birth as his daughter, the latter requested her to reveal her real identity. She did so and he was frightened and shaken up; he was motionless to start with and gradually recovered his senses to visualise her Swarupa:

Koti Surya prateekasham Tejo bimbam Niraakuklam,

Jwaalaamaalaa Sahasraadhyam Kaalaanala shatopamam/

Damshtraa karaalam Durdhrasham Jataamandala manditam,

Trishula Varahastam cha ghora rupam Bhayanakam/  

While Himavan witnessed a Koti Surya Tejo Bimbam, with thousands of strings of flames, protruding damshtras, Jataamandalaas, Trishula hastaas and a frightfully weird face, he was non-plussed but gradually witnessed the Devi as:

Prashantam Sowmya Vadanamanantaascharya samyutam,

Chandraavayavalakshanaam Chandra koti Samaprabham/

(Peaceful, equable, soft and relaxed and as cool and resplendent as koti Chandraas). Looking at both the demeanors that were at once grotesque and at the same time charming and pleasant, Himavan held his breath with panic and reassurance and recited Omkara incessently and grasped into spontaneous commendation with a Sahasra naama as follows:

Devi Bhagavati Sahasranaama:

Shivoma Paramaa Shaktiranantaa Nishkalaamalaa,

Shantaa Maaheswari Nityaa Shaswati Parama-akshara/

Achintyaakevalaanantyaa Shivaatmaa Paramaatmika,

Anaadiravyayaa Shuddaa Devaatmaa Saravagaachalaa/

Ekaaneka vibhaagastha Mayaatita Sunirmala,

Mahaa Maaheswari Satyaa Maha Devi Niranjanaa/

Kaashthaa Sarvaantarasthaa cha Chicchakti Rati laalasaa,

Nandaa Sarvaatmikaa Vidyaa Jyorirupaamrutaakshara/

Shaantih Pratishthaa Sarveshaam Nivruttiramrutapradaa,

Vyoma Murtiryomalayaa Vyomaadhaaraachyutaamaraa/

Anaadhinidhanaamoghaa Karanaatmaa Kalaakala,

Kratuh Prathamajaa naabhiramrutasyaatma samshrayaa/

Praaneshwarapriyaa Maataa Mahaa Mahisha ghaatini,

Praaneshwari Praana Rupaa Pradhaana Purusheshwari/

Sarva Shakti Kalaakaaraa Jyotsnaa Dhourmahimaaspadaa,

Sarva kaarya niyantricha Sarva Bhuteshwareshwari/

Anaadiravyakta guhaa Mahaanandaa Sanaatani,

Akaashaayoniryogasthaa Mahaa Yogeshwareshwari/

Mahamaaya Sudushpura Mulaprakritireeshewari,

Samsaara yonih Sakalaa Sarva Shakti samudbhavaa/

Samsaarapaaraa Durvaaraa Durnireekshaa Duraasadaa,

Praana Shaktih Praanavidyaa Yogini Paramaakalaa/

Maha Vibhutirdurdharshaa Mula Prakriti Sambhavaa,

Anaadyananta vibhavaa Paraarthaa Purushaaranih/

Sargasthintyantakarani Sudurvaachyaa Duratyaya,

Shabdayonih Shabdamayi Naadaakhyaa Naada Vigrahaa/

Pradhaana Purushaateeta Pradhaana Purushaatmika,

Puraani Chinmayi Pumsaamaadih Purusha Rupini/

Bhutaantaraatmaa Kutasthaa Mahaa Purusha Sanjitaa,

Janma mrityu jaraatitaa Sarva Shakti samanvitaa/

Vyaapini chaanavacchinna Pradhaanaanupraveshini,

Kshetrajna Shaktiravayakta  Lakshanaa Malavarjitaa/

Anaadi Maayaa Sambhinna Tritatwaa Prakritirguhaa,

Mahaa Maayaa Samutpanna Taamasi Pourushi Dhruvaa/

Vyaktaavyaktaatmikaa Krishnaa  Raktaa Shuklaa Prasutikaa,

Akaaryaa Karya Janani Nityam Prasava Dharmini/

Sarga Pralaya Nirmuktaa Srishtisthith-yanta Dharmini,

Brahmagarbhaa Chaturvimshaa Padmanaabhaachuyaatmika/

Vaidyuti Shashvati Yonirjagnmaateshwara priya,

Sarvaadhaara Mahaarupaa Sarvaishvarya samanvitaa/

Vishwarupaa Mahaa Garbhaa Vishvesecchaanuvartini,

Maheeyasi Brahmayonir mahalakshmi samudbhavaa/

Mahaa Vimaana madhyastaa Mahaa nidraatma hetukaa,

Sarva Saadhaarani Sukshmaahyavidyaa Paaramaarthikaa,

Ananta Rupaanantasthaa Devi Purusha Mohini/

Anekaakaara Samsthaanaa Kaalatraya vivarjitaa,

Brahma janmaa Hareymurtir Brahma Vishnu Shivaatmikaa/

Brahmesha Vishnu Janani Brahmaakhyaa Brahma samshrayaa,

Vyaktaa Prathamajaa Braahmi Mahati Jnaana Rupini/

Vairaagaishwarya Dharmaatmaa Brahma murti hridi sthitaa,

Apaamyonih Swayambhutirmaanasi Tatwasambhavaa/  

Ishwaraanicha Sharvaani Shankaraardha Sharirini,

Bhavaani chaiva Rudraani Mahaa Lakshmirathaambikaa/

Maheshwara Samutpannaa Bhakti Mukti Phalapradaa,

Sarveshwari Sarva Vandya Nityam Muditamaanasaa/

Brahmendropendra namitaa Shankarecchaanuvartini,

Ishwaraardhaasanagataa Maheshwara Pativrataa/

Sakrudvibhaavitaa Sarvaa Samudra parisoshini,

Parvati Himavanputri Paramaananda- daayani/

Gunaadhyaa Yogajaa Yogya Jnaana Murtirvikaasini,

Savitri Kamalaa Lakshmih Shriranantorasisthitaa/

Sarojanilayaa Mudraa Yoginidraa Suraardrini,

Sarasvati Sarva Vidyaa Jagajjeshthaa Sumangalaa/

Vaagdevi Varadaa Vaachyaa Keertih Sarvaartha Saadhikaa,

Yogeswari Brahma Vidyaa Maha Vidyaa Sushobhanaa/

Guhyavidyaatmavidyaa cha Dharmavidya -atma bhaavitaa,

Swaaha Vishwambharaa Siddhih Swadhaa Medhaa Dhrutih Shrutih/

Neetih Suneetih Sukrutirmaadhavi Naravaahini,

Ajaa Vibhaavari Sowmyaa Bhogini Bhogadaayani/

Shobhaa Vamshakari Lolaa Maalini Parameshthini,

Trailokya Sundari Ramyaa Sundari Kaamachaarini/

Mahaanubhaavaa Satvasthaa Mahaa Mahisha Mardini,

Padmamaalaa Paapaharaa Vichitraa Mukutaanana/

Kaantaa Chitraambaradharaa Divyaabharana Bhushitaa,

Hamsaakhyaa Vyomanilaya Jagatsrushti Vivardhini/

Niryantraa Yantravaahasthaa Nanidini Bhadra Kaalikaa,

Adityavarnaa Koumari Mayura vara Vaahini/

Vrishaasanagataa Gouri Maha kaali Suraarchita,

Aditirniyataa Roudri Padmagarbhaa Vivaahanaa/

Virupaakshi Lelihaanaa Mahaapuranivaasini,

Mahaaphalanavadyaangi Kaamapuraa Vibhaavari/

Vichitraratna Makutaa Pranaataatirprabhanjani,

Koushiki Karshani Raatris-tridashaartirvinaashini/

Bahurupaa Surupaa cha Virupaa Rupavarjitaa,

Bhaktaarthishamani Bhavyaa Bhava Bhaava Vinaashini/

Nirgunaa Nityavibhavaa Nissraaraa Nirapatrapaa,

Yashaswini Saamagatir bhavaanga Nilayaalayaa/

Dikshaa Vidyaadhari Deeptaa Mahendravinipaatini,

Sarvaatishaayani Vidyaa Sarva Siddhi Pradaayani/

Sarveshwara Priyaa Taarkshyaa SamudraantaraVaasini,

Akalankaa Niraadhaaraa Nityasiddhaa Niraamayaa/

Kamadhenur bruhad garbhaa Dheemati Mohanaashini,

Nissankalpaa Niraatangkaa Vinayaa Vinayapradaa/

Jwaalaamaalaa Sahasraadhyaa Deva Devi Manonmani,

Maha Bhagavati Durgaa Vaasudeva samudbhavaa/

Mahendropendra Bhagini Bhaktigamyaa Paraavaraa,

Jnaanajneyaa Jaraatitaa Vedaanta Vishayaa gatih/

Dakshina Dahanaa Daahyaa Sarvabhuta Namaskritaa,

Yogamaayaa Vibhaavagjnaa Mahaa Maayaa Maheeyasi/

Sandhyaa Sarva Samudrabhutir Brahma Vrikshaashrayaanatih,

Beejaankura Samudbhutir Mahaa Shaktir Mahaa Matih/

Khyaatih Pragjnaachitih Samvit Mahaa Bhogeendra –shaayini,

Vikrutih Shaankaari Shaastri Ganagandharwa sevitaa/

Vaishwaanari Mahaashaalaa Devasenaa Grihapriyaa,

Mahaa Raatrih Shivaanandaa Shachiduhswapna naashani/

Ijyaa Pujyaa Jagaddhaatri Durvigjneyaa Surupini,

Guhaambikaa Gunotpattirmahaa peethaa Marutsutaa/

Havyavaahanaantaraagaadih Havyavaaha Samudbhavaa,

Jagaryonirjaganmaataa Janma Mrityu Jaaraatigaa/

Buddhimaataa Buddhimati Purushaantara vaasini,

Taraswini Samaadhisthaa Trinetraa Divi Samsthitaa/

Sarvendrayamano Maataa Sarva Bhuta Hridisthitaa,

Samsaarataarini Vidyaa Brahmavaadimanolayaa/

Brahmaani Brihati Braahmi Brahma bhutaa Bhavaaranih,

Hiranmayi Mahaa Rraatrih Samsaara Parivartikaa/

Sumaalini Surupaacha Bhaavini Taarini Prabhaa,

Unmeelini Sarvasahaa Sarva Pratyaya Saakshini/

Susoumyaa Chandra Vadanaa Taandavaasakta Maanasaa,

Satwa Shuddhikari Shuddhirmalatraya Vinaashini/

Jagatpriyaa Jaganmurtirs Trimurtiramritaashraya,

Niraashrayaa Niraahaaraa Nirankuravanodbhavaa/

Chandrahastaa Vichitraangistragvini Padmahaarivi,

Paraavara Vidhaanajna Maha Purusha Purvajaa/

Vidyeshwara Priyaa Vidyaa Vidyd- jjihvaa Jitashramaa,

Vidyaamayi Sahasraakshi Sahasra Vadanaatmajaa/

Sahasra Rashmihi Satvasthaa Maheshwara padaashrayaa,

Ksaalini Sanmayi Vyaaptaa Taijasi Padma bhodikaa/

Mahaa Maayaashrayaa Maanyaa Mahadeva Manorama,

Vyoma Lakshmih Simharathaa chekitaanaamita Prabhaa/

Veereshwari Vimaanasthaa Vishokaa Shokanaashini,

Anaahataa Kundalini Nalini Padma Vaasini/

Sadaanandaa Sadaa Keertih Sarva Bhutaashrayasthitaa,

Vaagdevataa Brahmakalaa Kalaateetaa Kalaaranih/

Brahmashri Brahma Hridayaa Brahma Vishnu Shiva Priyaa,

Vyomashaktih Kriyaashaktir Jnaana Shaktih Paraagatih/

Kshobhikaa Bandhikaa Bhedyaa Bhedaabheda Vivarjitaa,

Abhinnaabhinna Samthaanaa Vamshini Vamsha haarini/

Guhyashaktirgunaatitaa Savadaa Sarvatomukhi,

Bhagini Bhagavatpatni Sakalaa Kaalakaarini/

Sarvavit Sarvatobhadraa Guhyaatitaa Guhaaranih,

Prakriyaa Yogamaataa cha Gangaa Vishveshvareshwari/

Kapilaa Kaapilaa Kaantaa Kanakaabhaa Kalaantaraa,

Punyaa Pushkarini Bhoktri Purandara purassaraa/

Poshani Paramaishwarya Bhutaadi bhutahushanaa,

Pancha Brahma Samutpattih Paramaardhaartha Vigrahaa/

Dharmodayaa Bhaanumati Yogigjneyaa Manojava,

Manoharaa Mano Rakshaa Taapasi Veda Rupini/

Vedashaktir Veda Maataa Veda Vidyaa Prakaashini,

Yogeshwa -reshwari Maataa Mahaa Shaktirmanomayi/

Vishwaavasthaa Vinirmurtir Vidyunmaalaa Vihaayasi,

Kinnnari Surabhi Vandyaa Nandini Nandivallabhaa/

Bharati Paramaanandaa Paraapara Vibhedikaa,

Sarvapraharanopetaa Kaamyaa Kaameshwareshwari/

Achintyaachintya Vibhavaa Hrillekhaa Kanakaprabhaa,

Kushmaandi Dhanaratnaadhyaa Sugandaa Gandha daayani/

Trivikrama Padodbhutaa Dhanushpaanih Shivodayaa,

Sudurlabhaa Dhanaadhyakshaa Dhanyaa Pingala Lochanaa/

Shaantih Prabhaavatih Deeptih Pankajaayata Lochana,

Aadyaahridkamalodbhutaa Gavaam Maataa Ranapriyaa/

Satkriyaa Girijaa Shuddhaa Nitya Pushtaa Nirantaraa,

Durgaa Katyaayani Chandi Charchikaa Shanta Vigrahaa/

Hiranya Varnaa Rajani Jagadyantra pravartikaa,

Mandaraadri Nivaasaacha Shaaradaa Swarna Maalini/

Ratnamaalaa Ratnagarbhaa Prithvi Vishwa pramaathini,

Padmaananaa Padmanibha Nitya Tushtaamritodbhava/

Dhunvati duh Prakampyaacha Surya Maataa Drushadvati,

Mahendra Bhagini Maanyaa Varenyaa Varadarpitaa/

Kalyaani Kamalaa Raamaa Pancha Bhutaa Varapradaa,

Vaadyaa Vareshwari Vandyaa Durjayaa Duratikramaa/

Kaalaraatrir Maha Vegaa Virabhadrapriya Hitaa,

Bhadrakaalir Jaganmaataa Bhaktaanaam Bhadradaayini/

Karaala Pingalaakaaraa Naama Bhedaa Mahaamadaa,

Yashashvini Yashodaacha Shadhadhwa parivartikaa/

Shankhini Padmini Sankhyaa Sankhyaa Yoga Pravartika,

Chaitra Samvatsaraarudhaa Jagat Sampuranindrijaa/

Shumbhaarih Khechari Swasthaa Kambugrivaa Kalipriya,

Khagadhwajaa Khagaa Roodha Paraarthyaa Paramalini/

Ishwarya Vartmanilahyaa Viraktaa Garudaasana,

Jayanti Hriduhaa Ramyaa Gahvareshtaa Ganaagranih/

Sankalpa Siddhaa Saamyasthaa Sarva Vijnaadayani,

Kalikalmasha Hantri cha Guhyopa nishaduttamaa/

Nishtha Drushthih Smritirvyaaptih Pushthistushtih Kriyaavati,

Vishwaamareshvarey- shaanaa Bhuktirmuktih Shivaamritaa/

Lohitaa Sarpamaalaacha Bhishani Vanamaalini,

Anantashaya-naanyaa Naranaaraayanodbhava/

Nrisimhi Daityamathani Shankachakra gadaadharaa,

Sankarshana Samutpattirambikaa paada samshrayaa,

Mahaajjwaalaa Mahaa Murtih Sumurtih Sarva kaama dhruk/

Suprabhaa Sustanaa Gauri Dharma Kaamaartha Mokshadaa/

Bhrumadhya nilayaa Purvaa Puraana Purushaaranih,

Maha Vibhutidaa Madhyaa Saroja nayano samaa/

Ashtaadasha Bhujaanaadyaa Nilotpaladala Prabhaa,

Sarva Shaktyaasanaarudhaa Dharmaadharma Vivarjitaa/

Vairaagya Jnaana Nirataa Niraalokaa Nirindriyaa,

Vichitra Gahanaadhaaraa Shaswatasthaana Vaasini/

Sthaaneshwari Niraanandaa Trishula vara dhaarini,

Asesha Devataa Murtidevataa Varadevataa,

Ganaambikaa Gireh Putri Nishumbha vinipaatini/

Avarnaa Varna ahitaa Nivarnaa Beeja sambhavaa,

Anantavarnaarnanya -stathaa Shankari Shanta Maanasa/

Agotraa Gomati Goptri Guhyarupaa Gunottaraa,

Gouh Geeh Gavyapriyaa Gouni Ganeshwara Namaskrutaa/

Satyamaatraa Satya Sandhaa Trisandhyaa Sandhivarjitaa,

Sarva Vaadaashrayaa Sankhyaa Saankhya Yoga Samudbhavaa/

Asankhyeya prameyaakhyaa Shunyaa Shuddha Kulodbhava,

Bindu naada samutpattih Shambhu vaamaa Shashiprabhaa/

Visangaa Bhedarahitaa Manojnaa Madhusudani,

Mahaa Shrih Samutpattistamah Paarey Pratishthitaa/

Tritatwa maataa Trividhaa Sushuksma padasamshrayaa,

Shantyatitaa Malaatitaa Nirvikaaraa Niraashrayaa/

Shivaakhyaa Chitta Nilayaa Shiva Jnaana Swarupini,

Daitya Daanava  Nirmaatri Kaashyapi Kaalkalpikaa/

Shaastrayonih Kriyaamurthischaturvarga Pradarashikaa,

Naaraayani Narodbhutih Kaumudi Linga dhaarini/

Kaamuki Lalithaa Bhaavaa Paraapara Vibhutidaa,

araanta jaata mahimaa Badavaa Vaama Lochanaa/

Subhadraa Devaki Sitaa Veda Vedaanga paaragaa,

Manaswini Manyumaataa Mahaa Manyu Samudbhavaa/

Amrityuramritaa Swaahaa Puruhutaa Purushtutaa,

Ashocchyaa Bhinna Vishyaa Hiranyarajatapriyaa/

Hiranyaa Raajati Haimi Hemaabharana bhushitaa,

Vibhraajamaanaa Durjayaa Jyotishtoma phalapradaa/

Maha Nidraa Samudbhudabhutiranidraa Satya Devataa,

Deerghaa Kakudyuni Hridyaa Shaantidaa Shaantivardhini/

Lakshmyaadi Shaktijanani Shakti Chakra pravartikaa,

Trishakti Janani Janyaa Shadmuparivarjitaa/

Sudhaamaa Karmakarani Yugaananta Dahanaatmikaa,

Samkarshini Jagaddhaatri Kaamayonih Kiritini/

Aindri Trailokya Namitaa Vaishnavi Parameshwarih,

Pradyumna Dayitaa Daantaa Yugma drishtistrilochanaa/

Madotkataa Hamsagatih Prachandaa Chandi Vikramaa,

Vrishaa Veshaa Viyanmaataa Vindhya Parvata Vaashini/

Himavan Meru Nilaya Kailaasa Giri Vaasini,

Chaanura hantru tanayaa Nitigjnaaa Kaama Rupini/

Veda Vidyaa Vratasnaataa Dharma Sheelanilaashanaa,

Vira -bhadra Priyaa Veeraa Mahaa Kaala Samudbhavaa/

Vidyaadhara Priyaa Siddhaa Vidyaadhara  Niraakritih,

Adyaayani Haranti cha Paavani Poshani Khilaa/

Maatrukaa Manodbhutaa Vaarijaa Vaahana Priya,

Kareeshini Sudhaavaani Veenaa Vaasana Tatparaa/

Sevitaa Sevika Cinivaali Gurut –mati,

Arundhati Hiranyaakshi Mrigaangaa Maana Daayavi/

Vasudpradaa Vasumati Vasordhaara Vasundharaa,

Dhaaraa dhaara Varaarohaa Varaavara Sahasradaa/

Shriphalaa Shrimati Shreeshaa Shrinivaasaa Shivapriyaa,

Shridhara Shrikari Kalyaa Shridhaaraardha Sharirini/

Ananta Drushti rakshudraa Dhaatrisha Dhanadapriya,

Nihantri Daityanandhaanaam Simhikaa Simhavaahanaa/

Sushenaa Chandranilayaa Sukeertiscchinna Samshayaa,

Rasagjnaa Rasadaa Raamaa Lelihaanaamrita-strava/

Nityoditaa Swayamjyotirutsukaa Mritajeevani,

Vajradandaa Vajra jihvaa Vaidehi Vajra Vigrahaa/

Mangalyaa Mangalaa Maalaa Malinaa Malahaarini,

Gaandharvi Gaarudi Chaandri Kambalaashwitara Priyaa/

Soudaamini Janaanandaa Bhrukuti Kutilaananaa,

Karnikaarakaraa Kakshyaa Kamsa praanaapahaarini/

Yugandharaa Yugaavartaa Trisandhyaa Harshavardhini,

Pratyakshadevataa Divyaa Divyagandhaa Divaaparaa/

Shakraasanagataa Shaakri Saadwi Naari Shavaashanaa,

Ishtaa Visishtaa Shishteshtaa Shishtaashishta prapujitaa/

Shatarupaa Shataavartaa Vinataa Surabhih Suraa,

Surendramaataa Sudyumna Sushumnaa Suryasamshitaa/

Samikshya Satpratishtha cha Nivritti Jnaana Paaragaa,

Dharma Shastraartha Kushalaa Dharmajnaa Dharma Vaahana/

Dharmaadhaavinirmaatri Dhaarmikaanaam Shivaprada,

Dharmashaktirdharmamayi Vidharmaa Vishwadharmini/

Dharmaantaraa Dharmnamedhaa Dharmapurvaa Dhanaavahaa,

Dharmopadeshti Dharmaatmaa Dharmagamyaa Dharaadharaa/

Kaapaali Shaakalaa Murtih Kalaa Kalita Vigrahaa,

Sarvashakti Vinirmuktaa Sarva Shaktaashrayaashrayaa/

Sarvaa Sarveshwari Sukshmaa Susukshmaa Jnaanarupini,

Pradhaana Purushesheshaa Mahaa Devaika Sameekshini,

Sadaa Shivaa Viyanmurtir Vishwamurtiramurtikaa/

(Devi Bhagavati! You are Shiva, Uma, Paraa Shakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shantaa, Maheswari, Nitya, Shashvati, Paramaakshara, Achintya, Kevala, Anantyaa, Shivatmika, Paramatmika, Anaadi, Avyaya, Shuddha, Devatmika, Sarvaga, Achala, Eka, Vividha Rupa, Mayaatita, Sunirmala, Maha Maheshwari, Satya, Maha Devi, Niranjana, Kaashthaa, Sarva Hridyayastha, Chetanaa Shakti Rupa, Atilaalasa or of Extreme Desire; Nanda, Sarvatmika, Vidya, Jyoti Rupa, Amritaakshara, Shanti, Pratishtha, Nivrutti, Amrita Prada, Vyoma Murti, Vyomalaya, Vyomaadhaara, Achuyta, Amara, Anadi nidhana, Amogha, Kaaranaatmika, Kala, Akala, Kratu, Pradhamaja, Amrita naabhi, Atma Samshraya, Praneshwarapriya, Mataa, Maha Mahisha Ghaatini, Praaneshwari, Praana rupa, Pradhaana Purusheswari, Sarva Shakti Kalaakaara, Jyotsna, Akasha Rupa, Mahimaspada, Sarva Kaarya niyantri, Sarva Bhuteshwari, Anaadi, Avyataguha, Mahananda, Sanatani, Akashayoni, Yogastha, Maha Yogeshwareshwari, Maha Maya, Sudhushpura, Mula Prakriti, Ishwari, Samsaarayoni, Sakala, Sarva Shakti Samudbhava, Samsaara Paaraa, Durvaara, Durnireeksha, Duraasadaa or difficult to Realise; Praana Shakti, Praana Vidya, Yogini, Paramaa, Kalaa, Maha Vibhuti, Durdharsha, Mula Prakriti Sambhava, Anaadyananta Vibhava, Paraartha, Purusharaini Purusha or  Purusha performing Agni-Manthana; Saraga Sthitiryanta kaarini, Sudurvaacchaa, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi, Naadaakhyaa, Naada Vigraha, Pradhaana Purushaateeta, Pradhaana Purushatmika, Puraani, Chinmayi, Adi Swarupa Purusha, Purusha Rupini, Bhutaantaraatma, Kutasthaa, Maha Purusha Sanjnita, Janma Mrityu Jaraateeta, Sarva Shakti Samanvita, Vyaapini, Anivaancchinna, Pradhaananu Praveshini, Kshetrajna Shakti, Avyakta Lakshana, Mala Varjita, Anaadi Mayaa sambhinna or Anadi Maya Rupa; Tritatwa, Prakriti, Guha, Maha Mayaa Samutpanna, Taamasi, Pourushi, Dhruva, Vyaktaavyaktaatmika, Krishna, Raktaa, Shukla, Prasutika, Akaarya, Karyajanai, Nityaprasava dharmini, Sargapralaya nirmukta, Srishthisthityanta dharmini, Brahma garbha, Chaturvishaa or the Final of the Twenty Four Tatwaas; Padmanaabha, Achyutaatmika, Vaidyuti, Shaswati, Yoni or Mula Kaarini; Jagan Maata, Ishwarapriya, Sarvaadhaara, Maha Rupa, Sarvaishwarya samanvitaa, Vishwa Rupa, Maha Garbha, Visweshocchaanuvartini, Maheeyasi, Brahma Yoni, Maha Lakshmi Samud -bhava, Maha Vimaana Madhyasta, Maha Nidra, Atmahetuka, Sarva Saadhaarani, Sukshma, Avidya, Paramaarthika, Anantarupa, Anantasthaa, Devi, Purusha Mohini, Anekaaraara samsthaanaa, Kaala traya vivarjita, Brahma Jnaanaa, Hara Murti, Brahma Vishnu Shivatmika, Brahmoshivavishnujanani, Brahmaakhya, Brahma samshraya, Vyaktaa, Prathamaja, Braahmi, Mahati, Jnaana rupini, Vairaagyai-shwarya dharmaatmika, Brahma Murti, Hridiyastah, Apamyoni, Swayambhuti, Maanasi, Tatwa sambhava, Ishwarini, Sharvaani, Shankaraarthasharirini, Bhavani, Rudraani, Maha Lakshmi, Ambika, Maheshwara samutpanna, Bhaktimukti phalaprada, Sarveshwari, Sarva vandya, Nityamudita maanasa, Bhahmopendranamita, Shankarecchaanuvartini, Ishwaraardhasanagata, Maheshwara pativrata, Sakrudvibhavita, Sarva, Samudraparisoshini, Parvati, Himavatputri, Paramaananda daayini, Gunaadhyaa, Yogajaa, Yogya, Jnaana Murti, Vikaasini, Savitri, Kamala, Lakshmi, Shree, Vishnuhridaya sthita, Saroja nilaya, Mudra, Yoga Nidra, Asuraardini, Sarasvati, Sarva Vidya, Jagajjeshtha, Sumangala, Vagdevi, Varada, Vaachaya, Kirti, Sarvaartha saadhika, Yogishwari, Brahma Vidya, Maha Vidya, Sushobhana, Guhya Vidya, Atma Vidya, Dharma Vidya, Atmabhavita, Swaha, Shivambhara, Siddhi, Swadhaa, Medha, Dhruti, Shruti, Niti, Suniti, Sukruti, Madhavi, Nara vaahini, Aja, Vibhavari, Sowmya, Bhogini, Bhogadayini,Shobha, Vashamkari, Chanchala, Malini, Parameshthini, Trailokya Sundari, Ramya, Sundari, Kaamachaarini, Mahanubhava, Satwasttha, Maha Mahisha Mardini, Padmamaalaa, Paapahara, Vichitra, Mukutaanana, Kanta, Chitraambaradhara, Divyaabharana bhushita, Hamsaakhya, Vyomanilaya, Jagatsrishthi vivardhini, Niryantra, Yantra vaahastha, Nandini, Bhadrakalika, Adithya varna, Kaumari, Mayuravaravaahini, Vrishasanagata, Gauri, Mahakaali, Suraarchita, Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbha, Vivaahana, Virupaakshi, Lolihana, Mahapura nivaasini, Mahaphala, Anavadyangi, Kamarupa, Vichitraratnamakuta, Pranataarthi prabhanjani, Koushiki, Karshani, Raatri, Tridashaarti vinaashini, Bahurupa, Surupa, Virupa, Rupavarjita, Bhaktaarthi shamani, Bhavya, Bhavabhaava vinaashini, Nirguna, Nityavibhava, Nissaraa, Nirupatrapa, Yashaswini, Saamagiti, Bhavaanga nilayaalaya, Diksha, Vidydhari, Deepta, Mahendravinipatini, Sarvaatishayani, Vidya, Sarva Siddha pradaayini, Sarveshwara priya, Taarkshya, Samudraantara vaasini, Akalanka, Niraadhaara, Nityasiddhaa, Niraamaya, Kamadhenu, Vrishadgarbha, Dheemati, Mohanaashini, Nissankalpa, Niraatanka, Devadevi, Manonmani, Maha Bhagavati, Durha, Vaasudeva samudbhava, Mahendropendra bhagini, Bhakti gamya, Paraavara, Jnaanajneya, Jaraatita, Vedanta vishya, Gati, Dakshina, Dahana, Daahyaa, Sarva bhuta namaskruta, Yogamaayaa, Vibhaavajna, Maha Maya, Maheeyasi, Sandhyaa, Sarvasamudbhuti, Vrikshaavriksha-shrayaanati, Beejankura samudbhuti, Maha Shakti, Mahamati, Khyaati, Pragjna, Chiti, Samvita, Maha Bhogindrashaayini, Vikruti, Shankari, Shastri, Gana gandharvasevita, Vaishwaanari, Mahaashaala, Devasena, Grihapriya, Maharaatri, Shivaananda, Shachi, Duhswapna naashini, Ijyaa, Pujya, Jagaddhaatri, Durvijneya, Swarupini, Guhaambika, Gunotpatti, Mahaapetha, Marutsuta, Havya vaahanaantagaadi, Havyavaaha samudbhava, Jagadyoni, Jaganmaata, Janmamritujaraatiga, Buddhimaataa, Buddhimati, Purushaantara vaasini, Taraswini, Samaadhistha, Trinetra, Divisamstita, Sarvendriyamanomaata, Sarva bhuta hridisthita, Samsaara taarini, Vidya, Brahmavaadi manolaya, Brahmaani, Brihati, Braahmi, Brahmabhuta, Bhavaarani, Hiranmayi, Mahaa ratri, Samsaara parivbartika, Sumaalini, Surupa, Bhavini, Taarini, Prabha, Unmeelani, Sarvasaha, Sarvapratyaya saakshini, Susowmya, Chandra vadana, Tandavaasakta maanasa, Satva shuddhikari, Shuddhi, Mala- traya vinashini, Jagatpriya, Trimurti, Amritaashraya, Naraashraya, Niraahaara, Nirarankushanod -bhava, Chandrahasta, Vichitraangi, Stragvini, Padmadhaarini, Paraavaravidhaanajna, Maha Purusha Purvaja, Vidyeshwarapriya, Vidya, Vidyujjihva, Jitashrama, Vidyaamayi, Sahasraakshi, Sahasra vadanaatmaja, Sahasra rashmi, Satvastha, Maheshwara padaashraya, Maanya, Mahadeva Manorama, Vyoma Lakshmi, Simharatha, Chekitaana, Amitaprabha, Veereshwari, Vimaanastha, Vishoka,Shoka naashini, Anaahata, Kundalini, Nalini, Padmavaasini, Sadaanandaa, Sadaakeerti, Sarva bhutaashraya -sthita, Vaagdevata, Brahmakalaa, Kalaatita, Kalaarani, Brahmashri, Brahma hridaya, Brahmavishnu-Shivapriya, Vyomashakti, Kriya Shakti, Jnaana Shakti, Paraagati, Kshobhika, Bandhika, Bhedya, Bhedaabheda vivarjita, Abhinna, Abhinna samsthaana, Vamshini, Vamsha haarini, Guhya Shakti, Gunaatita, Sarvada, Sarvato mukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala, Kaala kaarini, Sarvavit, Sarvatobhadra, Guhyaatita, Guhaarani, Prakriya, Yoga maata, Ganga, Vishveshwareshwari, Kapila, Kaapila, Kanta, Kanakaabha,  Kalaantara, Punya, Pushkarini, Bhokti, Purandara purassara, Poshani, Paramaishwarya bhutida, Bhuti bhushana, Panchabrahma samutpatti, Paramaarthaartha vigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manohara, Manojava, Manoraksha, Taapasi, Veda Rupini,  Veda Shakti, Vedamata, Veda vidyaa prakaashini, Yogeshwareshwari, Maata, Maha Shakti, Manomayi, Vishwaavastha, Viyanmurti, Vidyunmaala, Vihaayasi, Kinkari, Surabhi, Vandya, Nandini, Nandi vallabha, Bharati, Paramaananda, Paraapara vibhedika, Sarva praharanotpeta, Kaamya, Kameshwareshwari, Achintya, Achintya vibhava, Hrillekha, Kanakaprabha, Kushmaandi, Dhana ratnaadhya, Sugandha, Gandha dayini, Trivikrama padodbhuta, Dhanushpaani, Shivodaya, Sudurlabha, Dhanaadhyaksha, Dhanya, Pingala lochana, Shanti, Prabhavati, Deepi, Pankajaayata lochana, Aadyaa, Hridkamalodbhuta, Gavaam Maataa, Rana priya, Satkriya, Girija, Shudda, Nitya pushta, Nirantara, Durga, Katyayani, Chandi, Charchika, Shanta vigraha, Hiranyavarna, Rajani, Jagadyantra pravartika, Mandaaradri nivaasa, Sharada, Swarnamalini, Ratnamala, Ratnagarbha, Prithvi, Vishwapramaathini, Padmaanana, Padmanibha, Nitya tushta, Amritodbhava, Dhunvati, Duhprakamya, Surya Mataa, Drushadwati, Mahendra bhagini, Maanya, Varenya, Varadarpita, Kalyani, Kamala, Rama, Panchabhuta, Varaprada, Vaachyaa, Vareshwari, Vandya, Durjaya, Duratikrama, Kaalaraatri, Mahavega, Virabhadra priya, Hitaa, Bhadrakaali, Jaganmaata, Bhakta Kalyana dayini, Karaala, Pingalaakaara, Namabheda, Amahamada, Yashashwini, Yashoda, Shadhwa parivartika, Shankini, Padmini, Saankhya, Sankhya yoga parvartika, Chaitra, Samvatsararudha, Jagat sampuranindrija, Shumbhaari, Khechari, Swasthaa, Kambugriva, Kalipriya, Khagadhwaja, Khagaarudha, Paraadharya, Paramalini, Aaishvarya vartma nilaya, Virakta, Garudaasana, Jayanti, Hridguha, Ramya, Gahwareshtha, Ganaagrani, Sankalpasiddha, Saamyasthaa, Sarva Vijaana dayini, Kalikalmasha hantri, Guhyopanishat, Uttama, Nishta, Drishti, Smriti, Vyaapti, Pushti, Tushti, Krayavati, Vishvaamareshwareshaana, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita, Lohita, Sarpamaala, Bhishani, Vanamalini, Anbanta shayana, Asnanya, Naranaaraayanodbhava, Nrisimhi, Daitya Mathani, Shanka chakragadaadhara, ankarshana sdamutpatti, Ambikaapada samshraya, Maha jwaala, Maha murti, Sumurti, Sarva kaama dhruk, Suprabha, Sustana, Gauri, Dharmakaamaartha mokshadaa, Bhrumadhya nilaya, Purva, Purana purushaarani, Mahavibhutida, Madhyaa, Sarojanayana, Samaa, Ashtaadasha bhuja, Anaadya, Nilotpala dala prabha, Sarva Shaktyaasanaarudha, Dharmaadharma vivarjita, Vairagya jnaana nirata, Niraaloka, Nireendriya, Vichitra gahanaadhaara, Shaswata sthaana vaasini, Staaneshwari, Nirananda, Trishula vara dhaarini, Asesha Devataa Murti, Ddevata, Varadevata, Ganaabika, Giriputri, Nishumbha vinipaatini, Avarna, Varna rahita, Niravaana, Beeja sambhava, Anantavarna, Anantastha, Shankari, Shaanta Maanasa, Agotra, Gomati, Goptri, Guhyarupa, Gunottara, Gou, Geeh, Gavyapriya, Gouni, Ganeshwara namaskrutya, Satyamaatra, Satya sandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvadaashraya, Sankhya, Sankhyaayoga samudbhava, Asankhyeya, Aprameyaakhya, Shunya, Shudda kulodbhava, Bindunaada samutpatti, Shambhuvaama, Shashiprabha, Visanga, Bheda rahita, Manoja, Madhusudani, Mahashri, Shri samutpatti, Tamah paare pratishthita, Tritatwa maata, Trividha, Susukshma pada samshraya, Shaantaatita, Malaatita, Nirvikara, Niraashraya, Shivaakhya, Chitta nilaya, Shinajnaana Swarupini, Daitya daanava nirmaatri, Kashyapi, Kaalakalpika, Shastrayoni, Kriyamurti, Chaturvarga pradarshika, Narayani, Narodbhuti, Kaumudi, Lingadharini, Kaamuki, Lalitha, Bhava, Paraabhava bhutida, Parantajata Mahima, Badava, Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Vedavedaanga paaraga, Manaswini, Manyumaata, Maha Manyu Samudbhava, Amrutya, Amrita,                          

The above ‘Sahasra Naamaas’ of Bhagavati rendered by Himavan pleased Devi and she gave him ‘Upadesha’and an ever grateful Himavan assumed the role of her father and performed the Immortal Shiva Parvati wedding for ‘Loka Kalyaana’. The Phala Shruti of the above Devi Sahasra Naamaas was stated as follows:

Ya imam pathateydhyaayam Devyaa Maahaatma kirtanam,

Shivasya sannidhou Bhaktyaa Shuchitad bhaava bhaavitah/

Sarva paapa vinirmukto Divya yoga samanvitah,

Ullanghya rahmano Lokam Devyaah Sthaanamavaapnuyaat/

Pratyekam chatha Naamnaani Juhuyaat Sananatrayam,

Putanaadikrutairdoshair Graha doshaischa muchyatey/

Sampujya Paarshwatah Shambhum Trinetram Bhakti samyutah,

Labhatey Mahatim Lakshmim Maha Deva Prasaadatah/

Tasmaat Sarva prayatnena Japtavyam hi Dwijaatibhih,

Sarva Paapaaanodaartham Devyaa naam Sahasrakam/

( Whosoever recites always with Cleanliness and Sincerity the above Commendation of Deva Bhagavati in the presence of Maha Deva would be steered clear of his or her sins and irregularities of  on-going life and attains Devi Loka even beyond Brahma Loka; such persons would definitely avoid Arishtaas or impact of Evil effects; all the possible drawbacks and obstacles of  Grahaas /Planets would be overcome and by the Grace of Shankara, Devi Lakshmi would bestow the devotee ample prosperity and longevity).Prev:Brahma Srishti and Pancha Sargas

Quick Jump: