Essence Of
Dharma Sindhu
27    UPASAMHARANA(RETROSPECTIVE) OF DHARMASINDHU

Prathametra Paricchedey Kaala Samanya Nirnayah, Dwiteeyetha Paricchedey Visesha Kaala Nirnahah/ Tritiyasya cha Purvarthey Garbhadaanadi Sanskriyah, Aahnikam cha prakirnaarthaa Aadhaanaadyaa ssavistaraah/ Deva Pratishtha Shantyaadi Nityam Naimittikam tathaa, Taatri Yeekottaraardhesmin Jeevat Pitruka Nirnayah/ Shraadhaardhikaara Kaalaadernirnaya Shraaddha Paddhateyh, Sutakaadirnirnayascha nirnayo durmrutaavapi/ Antyeshti Samkskaara vidhissanyaasa- ssavistaraha, Prayaschittam vyavahritim Sarva daana vidhinaam/Krutsnopi Dharma Shastraartha- ssankshepenaatra keertitah, Vibhhudinaam cha Baalaanam tushtaye Kashtahaanaye/ Meemaamsaa Dharma Shastragjnaah sudhijonalasaa Budhaah, Krutakaaryaah praangjanibandhaistadartham naayamudyamah/ Ye punarmandamata yolasaa Agjnaascha nirnayam, Dharmey Veditumicchanti Rachitastadapekshayaa/ Nibandhoyam Dharma Sindhu saarara naamaa subodhanah, Amunaa preeyataam Shrimad Vittalo Bhaktavatsalah/

( This Dharma Sindhu describes Kala Nirnaya and Maasa-krama Highlights of Significant Events in the First and Second Paricchedas. Various Garbhaadi Samskaaras upto Upanayana and Vivahaas, Ahnika- Homa Prakriyas, Deva Pratishtha, Nitya Naimittika Kaamya Karmas and Shantis are described  in the Poorva Bhaga of the Third Pariccheda.  Shraaddha Prakarana,  Antya Samskara Vidhis/ Prayaschittas and so on are described  in the Uttara Bhaaga. This Digest on the rudiments of Dharma is for the ready understanding and appreciation of Vidwans and Youngsters alike. Indeed, those adepts in Meemaamsa and Dharma nirnayaas would no doubt digest it readily, but some who tend to possess slow uptake might have to make an effort to understand and appreciate the nuances of Dharma. This Dharma Sindhu is primarily intended to such audiences. May Shri Vittala Bhagavan be pleased to bless them in their effort to enahance the heights of the horizons of their  Knowledge through the help of this Dharma Sindhu!)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    


Dharnaat Dharma mityaahu Dharmo dharayate Prajaha,

Yatsyaad dhaaranaa samyuktam sa Dharma iti Nischayah/ 

(Dharma endures  Humanity, preserves Social Order, guarantees Well-Being  

and Progress; Indeed, Dharma accomplishes all these goals.)  

This is Lord Shri Krishna’s discourse to Arjuna in Maha Bharata.Prev:SHRAADDHA PRAKARANA

Quick Jump: