Sri Adi Shankaracharya Mandir- Kurukshetra - Sri Kanchi Kamakoti Peetam

Kurukshetra is a holy place revered by all Hindus. At the command of His Holiness Pujyasri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji, a shrine for Jagadguru Adi Shankaracharya has been established in this holy town at Jyotisar, where Bhagavan Sri Krishna gave Gitopadesha to Arjuna.

Adi Sankara Mandir, Kurukshetra
Back to Page - Focus Adi Shankaracharya