Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-9        Chapters        Last Page

శ్రీ శివస్తుతి శ్లో|| జయశంకర శాంత శశాంకరుచే
రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే|....
శంకర భగవత్పాదుల జగద్గురుత్వము తమ లోకోత్తరమైన జీవితం, అపూర్వ మేధాశక్తి, అసమాన త్యాగం, అసాధారణ తపోమహిమల ద్వారా ఆది శంకరులుమరణావస్థలో ఉన్న ....
ఆత్మాన్వేషణ పెద్ద పెద్ద కవులు తమ రచనలను నవరసభరితంగా వ్రాస్తారు. శృంగార, హాస్య, కరుణ, ....
హిందువుల ధర్మము మొట్టమొదటి విషయం ప్రతిహిందువూ తాను హిందువుగా జీవించడము నేర్చుకోవాలి....
సర్వేజనాఃసుఖినోభవన్తు మన సమస్యలను పరిష్కరించుకొని శాశ్వతమైన సమాధానం పొందాలంటే దైవభక్తి ఎంతైనా.....
వ్యవసాయాత్మికబుద్ధి సంగ్రామరంగంలో విజయలక్ష్మిగా దర్శనమిచ్చే భగవతి కామాక్షి అనంత దయామృతాన్ని,.....
కర్మ విమోచనకు రూపనామస్మరణ మార్గము ప్రపంచంలో నిరుపయోగమైన వస్తువు ఏదీలేదు. అయితే మనకు కొన్ని ఉపయోగాలు మాత్రమే తెలుస్తాయి.....
కర్మ యోగము ఇది వసంతఋతువు. వైశాఖ మాసం ఋతువులన్నిటిలోనూ విశిష్టమైనది వసంతం. ...
నిస్సంగత్వే జీవన్ముక్తిః దేహత్యాగానంతరం స్వర్గానికి వెళ్ళాలని కోరుకోవడం మంచిది. కాని ప్రతిమనిషి కూడ ....
దీపావళి ఆచారాలు ఆశ్వయుజ బహుళచతుర్ధశి నరకచతుర్దశి. దీనిని ప్రేత చతుర్ధశి అని కూడా అంటారు.....
జీవనయాత్రలో పరమావధి శరీరపోషణం ఒకవృక్ష పోషణం వంటిది. ఏ చెట్టులోనైనా చివరకొక పండు పండుతుంది....
భారతీయసంస్కృతి ''ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః
మామకాః పాండవాశ్చైవ కి మకుర్వత సంజయ!''...
స్కందలీలా వైభవము సంస్కృతంలో నామలింగానుశాసనం చేసే గ్రంథం ఒకటి ఉన్నది. దాని పేరు అమరకోశం.....

అనుబంధము

మంగళాచరణములు శ్రీ కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
ఆదిమశంకర భగవ ...
ప్రణిపత్తి నీరక్షీర విభాగకౌశలమహానిష్ఠా గరిష్ఠా త్మ ధా
రారారజ్యదమోఘ కారణజనుర్భావాంతతాద్వైత వి....
భద్రాద్రిరామునికి భద్రగజము భద్రగిరి శ్రీ సీతారామాలయ గర్భగృహ విమాన, కల్యాణమంటపములు మహాసంప్రోక్షణ ....
శ్రీవరదరామదాసు ఆజ్ఞాపత్రం అమరవాది చంన్న కృష్ణమాచార్యులుగారు శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకులయ్ని శ్రీ ....
కాంచీక్షేత్రం - కామకోటిపీఠం కామకోట్టీం పురీం కాంచీం కావేరీం చ సరిద్వరాం||
శ్రీరంగాఖ్యం మహాపుణ్యం యత్ర సన్నిహితో హరిః ||....
స్వామిపూజా విధానం ఇదేమిటో లోకానికి అందించాలని ఇది వ్రాస్తున్నాను. శ్రీకామకోటి వైభవాన్ని నేను వర్ణించగలనా? ...
బ్రంటన్‌ కథ పాల్‌బ్రంటను క్రీ. శ. 1898లో లండనులో జన్మించారు. విద్యాభ్యాసం ఇంగ్లండులోను అమెరికాలోనూ జరిగింది ...
శ్రీకృష్ణస్తుతి కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగి న్‌ త్వ మాద్యః పురుషః పరః |
వ్యక్త్యావ్యక్త మిదం విశ్వం రూపం తే బ్రహ్మణావిదుః || 1..
అర్థములు పుట 5 ''వసుదేవసుతం''...
అకారా ధ్యనుక్రమణిక ....

Jagathguru Bhodalu Vol-9        Chapters        Last Page