Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Bharatiya Samaikyatha Murthy   Chapters    Last Page

మనవి

శ్రీకంచికామకోటి పరమాచార్య మెమోరియల్‌ ట్రస్టు వారు

శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఈ క్రింది కార్యక్రమములు నిర్వహించుచున్నారు

వేదపాఠశాల: BLiµR…V 18 ª«sVLiµj… „sµyùLóRiVÌÁNRPV ‡ÁVVgRiùÇÁÙlLi[*µR…ª«sVVÌÁÍÜ[ƒ«sW, ryøQQLRiòª«sVVƒ«sLiµR…Vƒ«sW bPORPQßá ª«sVLji¸R…VW „sµyùLôðRiVÌÁNRPV ˳Ü[ÇÁƒ«s ª«sxqs¼½ GLSöÈÁV¿Á[¸R…V‡Á²R…V¿RÁVƒ«sõ„s.

సన్యాసులకు వసతి: $\ZaPÌÁª«sVV µR…Lji+Li¿RÁª«s¿RÁVè xqsƒyùxqsVÌÁNRPV ª«sxqs¼½ ª«sVLji¸R…VW Õ³ÁORPQª«sLiµR…ƒ«s GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V‡Á²R…V¿RÁVƒ«sõµj….

గోశాల నిర్వహణ: ª«sVhRi úFyLigRiß᪫sVVÍÜ[ g][aSÌÁ NRPÌÁµR…V.

ఆదిశంకరుల నిత్యార్చన: Aµj…aRPLiNRPLRiVÌÁ „súgRix¤¦¦¦ª«sVVÌÁ»][ FyÈÁV aRPLiNRPLRi ª«sVhRi úFyLigRiß᪫sVVÍÜ[¬s $ xqsVú‡Áx¤¦¦¦øßáù, „s}mnsVõaRP*LRi ®µ…[ªyÌÁ¸R…Vª«sVVÌÁÍÜ[ƒ«sW ª«sVLji¸R…VW $NRPLiÀÁ ª«sV¥¦¦¦ry*„sVªyLji NSLiaRPù ª«sVLji¸R…VW xmspÇت«sVWLRiVòÌÁNRPV ¬s»yùLRi胫sÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ‡Á²R…V»R½Vƒ«sõ„s.

హోమములు: $NRPLiÀÁ {mshSµ³j…xms»R½VÌÁ A®µ…[aRP xmsLRiù®ªs[ORPQß᪫sVVÌÁÍÜ[ LRiVúµR…x¤¦Ü[ª«sV, ¿RÁLi²T…x¤¦Ü[ª«sV, xmsaRPVxms»R½ LRiVúµyÕ³Á}tsQNRPª«sVVÌÁV xqsWÀÁLixms‡Á²T…ƒ«s úNRPª«sVª«sVV »R½xmsöNRP ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ‡Á²R…V»R½Vƒ«sõ„s.

వసతి గృహము: ˳ÏÁNRPVòÌÁ r¢NRPLSùLôðRiª«sVV C úÈÁxqísVªyLji¿Á[ Fs¬s„sVµj… ª«sxqs¼½ gRiXx¤¦¦¦ª«sVVÌÁ ¬sLSøß᪫sVV ¿Á[xmsÈíÁ‡Á²T…ƒ«sµj….

పై కార్యక్రమములకు భక్తులు ఈ క్రింది చిరునామాకు విరాళములు పంపి స్వామివారి అనుగ్రహపాత్రులు కాగలరని మనవి.

సముద్రాల కృష్ణమూర్తి, మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ,

కామకోటి పరమాచార్య మెమోరియల్‌ ట్రస్టు, FýyÉÞ ®ƒsLi.37, ˳ÏÁLRiµy*ÇÁ,

శ్రీనగర్‌ కాలనీ, హైదరాబాద్‌-500073. ఫోన్‌ (040) 3748026, 3741518

ట్రస్టుకు ఇవ్వబడిన విరాళములకు ఆదాయపన్ను సెక్షను 80-జి క్రింద

మినహాయింపు కలదు.

Bharatiya Samaikyatha Murthy   Chapters    Last Page