Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Madhagni Mahapuranamu-1    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

మూలము : శ్రియం సరస్వతీం గౌరీం గణశం స్కన్దమీశ్వరమ్‌ |

బ్రహ్మాణం వహ్నిమిన్ద్రాదీన్వాసుదేవం నమామ్యహమ్‌.

2-Chapter మత్స్యాదిరూపిణం విష్ణుం బ్రూహి సర్గాదికారణమ్‌ | పురాణం బ్రహ్మ చాగ్నేయం తథా విష్ణోః పురా శ్రుతమ్‌. 1
3-Chapter వక్ష్యే కూర్మావతారం చ సంశ్రుతం పాపనాశనమ్‌ | పురా దేవాసురే యుద్దే దైత్యైర్దేవాః పరాజితాః. 1
4-Chapter అవతారం వరాహస్య వక్ష్యేహం పాపనాశనమ్‌ | హిరణ్యాక్షో7సురేశో7భూద్దేవాఞ్జీత్వా దివి స్థితః. 1
5-Chapter రామాయణమహం వక్ష్యే నారదేవనోదితం పురా| వాల్మీకయమే యథా తద్వత్పఠితం భుక్తిముక్తిదమ్‌. 1
6-Chapter భరతే7థ గతే రామః పిత్రాదీనభ్యపూజయత్‌ | రాజా దశరథో రామమువాచ శృణు రాఘవ. 1
7-Chapter రామో వసిష్ఠం మాతౄ శ్చ నత్వాత్రిం చ ప్రణమ్య చ | అనసూయాం చ తత్పత్నీం శరభఙ్గం సుతీక్‌ష్ణకమ్‌. 1
8-Chapter రామః పమ్పాసరో గత్వా7శోచత్స శబరీం తతః | హనూమతాథ సుగ్రీవం నీతో మిత్రం చకార హ. 1
9-Chapter సమ్పాతి వచనం శ్రుత్వా హనుమానఙ్గదాదయః | అభ్ది దృష్ట్వా బ్రువం స్తే7బ్దిం ల ఙ్ఘయేత్‌ కో ను జీవయేత్‌.
10-Chapter రామో క్తశ్బాఙ్గదో గత్వాం రావణం ప్రాహ జానకీ | దీయతాం రాఘవాయాశు అన్యథా త్వం మరిష్యసి. 1
11-Chapter నారదుడు పలికెను. రాజ్యము చేయుచున్న రామునివద్దకు పూజనీయులైన అగస్త్యాదులు వెళ్లిరి. ఋషులు ఇట్లు పలికిరి-నీవు ఇంద్రజిత్తును సంహరించితివి. ఈ విధముగ విజయవంతుడవైన నీవు ధన్యుడవు.
12-Chapter హరివంశం ప్రవక్ష్యామి విష్ణునాభ్యమ్భుజాదజః | బ్రహ్మణో7త్రిస్తతః సోమః సోమాజ్జాతః పురూరవాః 1
13-Chapter భారతం సంప్రవక్ష్యామి కృష్ణమాహాత్మ్యలక్షణమ్‌ | భూభారమహరద్విష్ణుర్ని మిత్తీకృత్య పాణ్డవాన్‌. 1
14-Chapter ¸°ధిష్ఠిరీ కురుక్షేత్రం య¸° దౌర్యోధనీ చమూః | భీష్మద్రోణాదికాన్‌ దృష్ట్వా నాయుధ్యతి గురూనితి. 1
15-Chapter యుధిష్ఠరే తు రాజ్యస్థే ఆశ్రమాదాశ్రమాన్తరమ్‌ | ధృతరాష్ట్రో వనమగాద్గాన్ధారీ చ పృథా ద్విజత 1
16-Chapter వక్ష్యేబుద్ధావతారం చ పఠతః శృణ్వతో7ర్ధదమ్‌ | పురా దైవాసురే యుద్ధే దైత్యైద్దేవాః పరాజితాః. 1
17-Chapter జగత్సర్గాదికాం క్రీడాం విష్ణోర్వక్ష్యే7ధునా శృణు | స్వర్గాదికృత్స సర్గాదిః సృష్ట్యాదిః సగుణో7గుణః. 1
18-Chapter ప్రియవ్రతోత్తానపాదౌ మనః స్వాయమ్భువః సుతౌ | అజీజనత్సుతాం రమ్యాం శతరూపాం తపోన్వితామ్‌. 1
19-Chapter కశ్యపస్య వదే సర్గమాదిత్యాదిషు హే మునే | చాక్షుషే తుషితా దేవాస్తే7దిత్యాం కశ్యపాత్పునః 1
20-Chapter ప్రథమో మహతః సర్గో విజ్ఞేయో బ్రహ్మణస్తున ః | తన్మాత్రాణాం ద్వితీయస్తు భూతసర్గో హి స స్మృతః. 1

21-Chapter

సామాన్యపూజాం విష్ణ్వాదేర్వక్ష్యే మన్త్రాంశ్చ సర్వదాన్‌ | సమస్త పరివారాయ అచ్యుతాయ నమో యజేత్‌. 1
22-Chapter వక్ష్యే స్నానం క్రియాద్యర్థం నృసింహేన తు మృత్తికామ్‌ | గృహిత్వా తాం ద్విధా కృత్వా మలస్వాన మథైకయా. 1
23-Chapter వక్ష్యే పూజావిధిం విప్రా యం కృత్వా సర్వమాప్నుయాత్‌ |  ప్రక్షాలితాం ఘ్రిరాచమ్య వాగ్యతః కృతరక్షణః 1
24-Chapter అగ్నికార్యం ప్రవక్ష్యామి యేన స్యాత్సర్వకామభాక్‌ | చతురభ్యధికం వింశమజ్గులం చతురస్రకమ్‌ 1
25-Chapter వాసుదేవాదిమన్త్రాణాం పూజ్యానం లక్షణం వదే | వాసుదేవః సఙ్కర్షణః ప్రద్యుమ్నశ్చానిరుద్ధకః. 1

26-Chapter

ముద్రాణాం లక్షణం వక్ష్యే సాన్నిధ్యాది ప్రకారమ్‌ | అఞ్జలిః ప్రథమా ముద్రా వన్దనీ హృదయానుగా. 1
27-Chapter వక్ష్యే దీక్షాం సర్వదం చ మణ్డలే7బ్జే హరిం యజేత్‌ | దశమ్యాముపసంహృత్య యాగద్రవ్యం సమస్తకమ్‌.
28-Chapter అభిషేకం ప్రవక్ష్యామి యథా కుర్యాత్తు పుత్రకః | సిద్ధిభాక్సాధకో యేన రోగీ రోగాద్విముచతే. 1
29-Chapter సాధకః సాధయేన్మన్త్రం దేవతాయతనాదికే | శుద్ధభూమౌ గృహే ప్రాచ్యే మణ్డలే హరిమీశ్వరమ్‌. 1
30-Chapter

మధ్యే పద్మే యజేద్బ్రహ్మ సాఙ్గం పూర్వే7బ్జనాభకమ్‌ | ఆగ్నేయే7బ్జే చ ప్రకృతిం యామ్యే7బ్జే పురుషంయజేత్‌. 1

31-Chapter

రక్షాం స్వస్య పరేషాం వక్ష్యేతాం మార్జనాహ్వయామ్‌ |యయా విముచ్యతే దుఃఖైః సుఖం చ ప్రాప్నుయాన్నరః. 1

32-Chapter నిర్వాణాదిషు దీక్షాసు చత్వారింశత్తథాష్ట చ | సంస్కారాన్కారయేద్ధీమాఞ్ఛృణు తాన్యైః సురో భ##వేత్‌. 1

33-Chapter

పవిత్రారోపణం వక్ష్యే వర్షపూజాఫలం హరేః | ఆషాఢాదౌ కార్తికాన్తే ప్రతిప త్త్యజ్యతే తిథిః. 1
34-Chapter విశేదనేన మన్త్రేణ యాగస్ధానం భూషయేత్‌ | నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ శ్రీధరాయావ్యయాత్మనే. 1
35-Chapter సమ్పాతాహుతినా సిచ్య పవిత్రాణ్యధివాసయేత్‌ | నృసింహమన్త్రజప్తాని గుప్తాన్యస్త్రేణ తాని తు. 1
36-Chapter ప్రాతః స్నానాదికం కృత్వా ద్వారపాలాన్‌ ప్రపూజ్య చ | ప్రవిశ్య గుప్తేదేశే చ సమాకృష్యాథ దారయేత్‌. 1
37-Chapter xసంక్షేపాత్సర్వదేవానాం పవిత్రారోపణం శృణు| పవిత్రం పూర్వలక్ష్మీ స్యాత్త్వరసానులగం త్వపి. 1
38-Chapter వాసుదేవాలయస్తస్య కృతౌ వక్ష్యే ఫలాదికమ్‌| చికేర్షోర్దేవధామాది సహస్రజని పాపనుత్‌. 1
39-Chapter విష్ణ్వాదీనాం ప్రతిష్ఠాది వక్ష్యే బ్రహ్మన్‌ శృణుష్య మే| ప్రోక్తాని పఞ్చరాత్రాణి సప్తరాత్రాణి వై మయా. 1
40-Chapter

పూర్వమాసీన్మహద్భూతం సర్వభూతభయఙ్కరమ్‌ | తద్దేవైర్నిహితం భూమౌ సవాస్తుపురుషః స్మృతః. 1

41-Chapter

పాదప్రతిష్ఠాం వక్ష్యామి శిలావిన్యాస లక్ష్మణమ్‌ | అగ్రతో మణ్డపః కార్యః కుణ్డానాంతు చతుష్టయమ్‌. 1

42-Chapter ప్రాసాదం సంప్రవక్ష్యామి సర్వసాధారణం శృణు | చతురస్రీకృతం క్షేత్రం భోజేత్షోడశధా బుధః. 1
43-Chapter ప్రాసాద దేవతాః స్థాప్యా వక్ష్యే బ్రహ్మన్‌ శృణుష్వమే | పఞ్చాయతనమధ్యేతు వాసుదేవం నివేశ##యేత్‌. 1
44-Chapter వాసుదేవాది ప్రతిమాలక్షణం ప్రవదామితే | ప్రాసాదస్యోత్తరే పూర్వముఖేవా చోత్తరాననామ్‌ . 1
45-Chapter పిణ్డికాలక్షణం వక్ష్యే దైర్ఘ్యణ ప్రతిమాసమాః | ఉచ్ఛ్రాయే ప్రతిమార్ధం తు చతుః షష్టిపుటాంచతామ్‌. 1

46-Chapter

శాలగ్రామాది మూర్తీశ్చ వక్ష్యే7హం భుక్తిముక్తిదాః | వాసుదేవో7సితోద్వారి శిలాలగ్నద్విచక్కకః. 1
47-Chapter శాలగ్రామాది చక్కఙ్కపూజాః సిద్ద్యై వదామితే | త్రివిధః స్యాద్దరేఃపూజా కామ్యాకామ్యో భయాత్మికా. 1
48-Chapter ఓం రూపః కేశవః పద్మశఙ్ఖ చక్రగదాధరః | నారాయణః శఙ్ఖ పద్మ గదాచక్రీ ప్రదక్షిణమ్‌. 1
49-Chapter దశావతారం మత్స్యాది లక్షణం ప్రవదామితే | మత్స్యాకారస్తు మత్స్యః స్యాత్కూర్మః కూర్మాకృతిర్భవేత్‌.
50-Chapter చణ్డీవింశతిబాహుః స్యాద్బిభ్రతీ ధక్షిణౖః కరైః | శూలాసి శక్తి చక్రాణి పాశ##ఖేటాయుధాభయమ్‌. 1
51-Chapter

ససప్తాశ్వేసైక చక్రే రథేసూర్యో ద్వివద్మధృక్‌ | మషీభాజన లేఖన్యౌ బిభ్రద్దణ్డీతు దక్షిణ. 1

52-Chapter యోగిన్యష్టాకం వక్ష్యే ఐన్ద్రాదీశనాతః క్రమాత్‌ | అక్షోభ్యా రుక్షకర్ణీచ రాక్షసీ కృపణాక్షయా. 1
53-Chapter లిఙ్గాది లక్షణం వక్ష్యే కమలోద్భవ తచ్ఛృణు | దైర్ఘ్యార్ధం వసుభిర్భక్త్యా త్యక్త్వా భాగత్రయం తతః. 1
54-Chapter వక్ష్యామ్యన్య ప్రకారేణ లిఙ్గమానాదికం శృణు | వక్ష్యే లవణజం లిఙ్గం ఘృతజం బుద్ధివర్ధనమ్‌. 1
55-Chapter అతఃపరంప్ర వక్ష్యామి ప్రతిమానాం తు పణ్డికామ్‌ | దైర్ఘ్యేణ ప్రతిమాతుల్యా తదర్దేనుతు విస్తృతా. 1
56-Chapter ప్రతిష్ఠా పఞ్చకం వక్ష్యే ప్రతిమాత్మాతు పూరుషః | ప్రకృతిః పిండికాలక్ష్మీః ప్రతిష్ఠా యోగకస్తయోః. 1
57-Chapter భూమేః పరిగ్రహం కుర్యాత్‌క్షిపేద్వ్రీహింశ్చ సర్షపాన్‌ | నారసింహేన రక్షోఘ్నాన్ప్రోక్షయేత్పఞ్చ గవ్యతః. 1
58-Chapter ఐశాన్యాం జనయేత్కణ్డం గురుర్వహ్నిం చవైష్ణవమ్‌ | గాయత్య్రష్టశతం హుత్వా సమ్పాత విధినాఘటాన్‌.
59-Chapter హరేః సాన్నిధ్యకరణ మధివాసన ముచ్యతే | సర్వజ్ఞం సర్వగంధ్యాత్వా ఆత్మానం పురుషోత్తమమ్‌. 1
60-Chapter పిణ్డికాస్థాపనార్థం తు గర్భాగారం తు సప్తధా | విభ##జేద్బ్రహ్మభాగే తు ప్రతిమాం స్థాపయేద్భుధః . 1
61-Chapter వక్ష్యేచావభృథస్నానం విష్ణోర్నత్వేతి హోమయేత్‌ | ఏకాశీతిపదే కుమ్భాన్థ్సాప్య సంస్థాపయేద్దరిమ్‌ . 1

62-Chapter

సముదాయేన దేవాదేః ప్రతిష్ఠాం ప్రవదామి తే | లక్ష్మ్యాః ప్రతిష్ఠాం ప్రథమం తథా దేవీగణస్య చ. 1

63-Chapter

ఏవం తార్‌క్ష్యస్య చక్రస్య బ్రహ్మణో నృహరేస్తథా | ప్రతిష్ఠా విష్ణువత్కార్యా స్వస్యమన్త్రేణ తాం శృణు. 1
64-Chapter కూపవాపీతడాగానాం ప్రతిష్ఠాం వచ్మి తాం శృణు | జలరూపేణ హి హరిః సోమో వరుణ ఉత్తమః . 1
65-Chapter సభాదిస్థాపనం వక్ష్యే తథైతేషాం ప్రవర్తనమ్‌ | భూమౌ పరీక్షితాయాం చ వాస్తుయాగం సమాచరేత్‌. 1
66-Chapter సముదాయప్రతిష్ఠాం చ వక్షే సా వాసుదేవవత్‌ | ఆదిత్యా వసవో రుద్రాః సాధ్యా విశ్వే7శ్వినౌ తథా. 1
67-Chapter జీర్ణోద్ధారవిధిం వక్ష్యే భూషితాం స్నపయే ద్గురుః | అచలాం విన్యసేద్గేహే అతిజీర్ణాం పరిత్యజేత్‌. 1
68-Chapter వక్ష్యే విధిం చోత్సవస్య స్థాపితే తు సురే చరేత్‌ | తస్మిన్నబ్దే చైకరాబ్దేత్రం త్రిరాత్రం చాష్టరాత్రకమ్‌. 1
69-Chapter xబ్రహ్మన్‌ శృణు ప్రవక్ష్యామి స్నపనోత్సవవిస్తరమ్‌ |ప్రాసాదస్యాగ్రతః కుమ్భాన్‌ మణ్డపే మణ్డలే న్యసేత్‌.
70-Chapter ప్రతిష్ఠాం పాదపానాం చ వక్ష్యే7హం భుక్తిముక్తిదామ్‌ | సర్వౌషధ్యుదకైర్లిప్తాన్‌ పిష్టాతకవిభూషితాన్‌. 1
71-Chapter గణపూజాం ప్రవక్ష్యామి నిర్విఘ్నామఖిలార్థదామ్‌ | గణాయ స్వాహా హృదయ మేకదంష్ట్రాయ వై శిరః .1
72-Chapter వక్ష్యామి స్కన్ద నిత్యాదిం స్నానం పూజాం ప్రతిష్ఠయా | ఖత్వాసినా సముద్ధృత్య మృదమష్టాజ్గులాం తతః 1
73-Chapter వక్ష్యే సూర్యార్చనం స్కన్ధ కరాఙ్గన్యాసపూర్వకమ్‌ | అహంతేజోమయః సూర్య ఇతి ధ్యాత్వార్ఘ్యమర్పయేత్‌. 1
74-Chapter శివపూజాం ప్రవక్ష్యామి ఆచమ్య ప్రణవార్ఘ్యవాన్‌ | ద్వారమస్త్రామ్బునా ప్రోక్ష్య హోమాదిద్వారపాన్‌ యజేత్‌. 1
75-Chapter అర్ఘపాత్రకరో యాయాదగ్న్యగారం సుసంవృతః | యాగోపకరణం సర్వం దివ్యదృష్ట్యా చ కల్పయేత్‌. 1
76-Chapter తతః శివాన్తికం గత్వా పూజాహోమాదికం మమ | గృహాణ భగవన్‌ పుణ్యఫలమిత్యభిధాయ చ. 1
77-Chapter కపిలాపూజనం వక్ష్యే ఏభిర్మన్త్రైర్యజేచ్చగామ్‌ | ఓం కపిలే నమో నమః కఓం కపిలే భద్రికే నమః. 1
78-Chapter పవిత్రారోహణం వక్ష్యే క్రియార్చాదిషు పూరణమ్‌ | నిత్యం తన్నిత్యముదిష్టం నైమిత్తిక మథాపరమ్‌. 1
79-Chapter అథ ప్రాతః సముత్థాయ కృతస్నానః సముహితః | కృతసన్ధ్యార్చనో మన్త్రీ ప్రవిశ్య ముఖమణ్డపమ్‌. 1
80-Chapter వక్ష్యేదమనకారోహవిధిం పూర్వవదాచరేత్‌ | హరకోపాత్పురా జా భైరవో దమితాః సురాః 1
81-Chapter వక్ష్యామి భోగమోక్షాయ దీక్షాం పాపక్షయంకరీమ్‌ | మలమాయాదిపాశానాం విశ్లేషః క్రియతే యమా. 1
82-Chapter

వక్ష్యే సంస్కారదీక్షాయా విధానం శృణు షణ్ముఖ | ఆవాహయేన్మ హేశస్య వహ్నిస్థస్య శిరో హృది. 1

83-Chapter అథ నిర్వాణదీక్షాయాం కుర్యాన్మూలాదిదీపనమ్‌ | పాశబన్దన శక్త్యర్థం తాడనాదికృతేన వా. 1
84-Chapter అథ ప్రాతః సముత్థాయ కృతస్నానాదికో గురుః | దధ్యార్థ్రమాంసమద్యాదేః ప్రశస్తాభ్యవహారితా. 1
85-Chapter తత్త్వయోరథ సన్దానం కుర్యాచ్ఛుధ్దవిశుద్ధయోః | హ్రస్వదీర్ఘప్రయోగేణ నాదనాదాన్త సఙ్గినా. 1
86-Chapter xసన్ధానమథ విద్యాయాః ప్రాచీనకలయా సహ | కుర్వీత పూర్వతమ్‌ కృత్వా తత్త్వం వర్ణయ తద్యథా. 1
87-Chapter xసన్దద్యాదధానా విద్యాం శాన్త్యా సార్థం యథావిధి | శాన్తౌ తత్త్వద్వయం లీనం భావేశ్వరసదాశివౌ. 1

88-Chapter

సన్దానం శన్త్యాతీతాయాః శాన్త్యా సార్దం విశుద్దయా | కుర్వీత పూర్వవత్తత్ర తత్త్వవర్ణాది తద్యథా. 1

89-Chapter

అథైకతాత్త్వికీ దీక్షా లఘుత్వాదుపదిశ్యతే | సూత్రబన్దాది కుర్వీత యథయోగం నిజాత్మనా. 1
90-Chapter శివమర్చ్యాభిషేకం కుర్యాచ్ఛిష్యాదికే శ్రియే | కుమ్భానీశాది కాష్ఠాసు క్రమశో నవ విన్యసేత్‌. 1
91-Chapter అభిషిక్తః శివం విష్ణుం పూజయేద్భాస్కరాదికాన్‌ | శఙ్ఖభేర్యాది నిర్ఘోషైః స్నాపయేత్పఞ్చగవ్యకైః 1
92-Chapter ప్రతిష్ఠాం సంప్రవక్ష్యామి క్రమాత్‌ సంక్షేపతో గుహ | పీఠం శక్తిం శివో లిఙ్గం తద్యోగః సా శివాణుఛిః . 1
93-Chapter తతః ప్రాసాదమాసూత్య్ర వర్తయేద్వాస్తుమణ్డపమ్‌ | కుర్యాత్కోష్ఠచతుఃషష్టిం క్షేత్రే వేదాస్రకే సమే. 1
94-Chapter ఈశాదిషు చరక్యాద్యాః పూర్వవత్పూజయేద్బహిః | ఆహుతిత్రితయం దద్యాత్ప్రతిదేవమనుక్రమాత్‌. 1
95-Chapter వక్ష్యే లిఙ్గప్రతిష్ఠాం చ ప్రాసాదే భుక్తిముక్తిదామ్‌ | తాం చరేత్సర్వదా ముక్తా భుక్తే దేవదినే సతి. 1
96-Chapter స్నాత్వా నిత్యద్వయం కృత్వా ప్రణవార్ఘకరో గురుః | సహాయైర్మూర్తిపైర్విప్త్రెః సహగచ్ఛేన్మఖాలయమ్‌.
97-Chapter ప్రాతర్నిత్యవిధిం కృత్వా ద్వారపాలప్రపూజనమ్‌ | ప్రవిశ్య ప్రాగ్వధానేన దేహశుద్ధ్యాది మాచరేత్‌ 1
98-Chapter

వక్ష్యె గౌఠీప్రతిష్ఠాం చ పూజయా సహితాం శృణు | మణ్డపాద్యం పురో యచ్చ సంస్థాప్యం చాధిరోపయేత్‌ || 1

99-Chapter వక్ష్యే సూర్యప్రతిష్ఠాం చ పూర్వవన్మణ్డపాదికమ్‌ | స్నానాదికం చ సంపాద్య పూర్వోక్తవిధినాతతః . 1
100-Chapter ద్వారాశ్రితప్రతిష్ఠాయా వక్ష్యామి విధిమప్యథ | ద్వారాఙ్గాణి కషాయాద్యైః సంస్కృత్య శయనే న్యసేత్‌ . 1
101-Chapter ప్రాసాదస్థాపనం వక్ష్యే తచ్చైతన్యం స్వయోగతః | శుకనాసాసమాప్తౌ తు పూర్వవైద్యాశ్చ మధ్యతః. 1
102-Chapter చూలకే ధ్వజదణ్డ చ ధ్వజేదేవకులే తథా | ప్రతిష్ఠా చ యథోద్దిష్టా తథా స్కన్ద వదామి తే. 1
103-Chapter జీర్ణాదీనాం చ లిఙ్గానాముద్ధారం విధినా వదే | లక్ష్మోఙ్ఘితం చ భగ్నం చ స్థూలం వజ్రహతం తథా. 1
104-Chapter వక్ష్యే ప్రాసాదసామాన్యలక్షణం తే శిఖిధ్వజ | చతుర్భాగే కృతే క్షేత్రే భిత్తేర్భాగేన విస్తరాత్‌. 1
105-Chapter నగరగ్రామదుర్గాద్యా గృహప్రాసాదవృద్ధయే | ఏకాశీతిపదైర్వాస్తుం పూజయేత్సిద్ధయే ధ్రువమ్‌. 1
106-Chapter

నగరాదిక వాస్తుంచ చ వక్ష్యే రాజ్యాదివృద్దయే | యోజనం యోజనార్దం వా తదర్థం స్థానమాశ్రయేత్‌. 1

107-Chapter వక్ష్యే భువనకోశం చ పృథ్వీద్వీపాది లక్షణమ్‌ | అగ్నిధ్రశ్చాగ్నిబాహుశ్చ వుపుష్మాన్‌ ద్యుతిమాం స్తథా. 1
108-Chapter జమ్బూప్లక్షాహ్వ¸° ద్వీపౌ శాల్మలిశ్చాపరో మహాన్‌ | కుశఃక్రౌఞ్చస్తథాశాకః పుష్కరశ్చేతి సప్తమః. 1
109-Chapter మాహాత్మ్యం సర్వతీర్థానం వక్ష్యే యద్భుక్తిముక్తిదమ్‌. యస్య హస్తౌ చ పాదౌ చ మనశ్చైవ సుసంయతమ్‌. 1
110-Chapter గఙ్గామహాత్మ్యమాఖ్యాస్యే సేవ్యా సా భుక్తిముక్తిదా | యేషాం మధ్యే యాతి గఙ్గా తే దేశాః పావనా పరాః.1
111-Chapter వక్ష్యేప్రయాగమాహాత్మ్యం భుక్తిముక్తిప్రదం పరమ్‌ | ప్రయాగే బ్రహ్మవిష్ణ్వాద్యా దేవా మునివరాః స్థితాః.
112-Chapter xవారాణసీ పరం తీర్థం గౌర్త్యె ప్రాహ మహేశ్వరః | భుక్తిముక్తిప్రదం పుణ్యం వసతాం గృణతాం హరిమ్‌.
113-Chapter నర్మదాదికమాహాత్మ్యం వక్ష్యే7హం నర్మదాం పరామ్‌|సద్యః పునాతి గాఙ్గేయం దర్శనాద్వారి నార్మదమ్‌.
114-Chapter గయామాహాత్మ్యమాఖ్యాస్యే గయా తీర్థోత్తమోత్తమమ్‌ | గయాసురస్తపస్తేపే తత్తపస్తాపిభిః సురైః. 1
115-Chapter ఉద్యతశ్చేద్గయాం యాతుం శ్రాద్దం కృత్వా విధానతః | విధాయ కార్పటీవేషం గ్రామస్యాపి ప్రదక్షిణమ్‌. 1
116-Chapter ఉద్యతశ్చేద్గయాం యాతుం శ్రాద్దం కృత్వా విధానతః | విధాయ కార్పటీవేషం గ్రామస్యాపి ప్రదక్షిణమ్‌. 1
117-Chapter కాత్యాయనో మునీనాహ యథా శ్రా ద్ధం తథా పదే | శ్రాద్ధం గయాదౌ కుర్వీత సంక్రాన్త్యాదౌ విశేషతః. 1
118-Chapter ఉత్తరం యత్సముద్రస్య హిమద్రేశ్చైవ దక్షిణమ్‌ | వర్షం తద్భారతం నామ నవసాహస్ర విస్తృతమ్‌. 1
119-Chapter లక్షయోజన విస్తారం జమ్భూద్వీపం సమావృతమ్‌ | లక్షయోజనమానేన క్షారోదేన సమన్తతః. 1
120-Chapter విస్తారస్తు స్మృతో భూమేః సహస్రాణి చ సప్తతిః | ఉచ్ఛ్రాయో దశసాహస్రం పాతాలం చైకమేకకమ్‌. 1
121-Chapter కాలః సమాగణో వక్ష్యే గణితం కాలబుద్ధయే | కాలః సమాగణోర్కఘ్నో మాస్తెశ్చైత్రాదిభిర్యుతః. 1

122-Chapter

xవక్ష్యే జయశుభాద్యర్థం సారం యుద్ధజయార్ణవే | అ ఇ ఉ ఏ ఓ స్వరాః స్యుః క్రమాన్నాన్దాదికా తిథిః. 1
123-Chapter హరిం స్మరన్‌ మునిశ్రేష్ఠో వాక్యం శ్రుత్వా చ భూభృతః | హితం సత్యం నీతిసారం ప్రవక్తుముపచక్రమే || 1
124-Chapter జ్యోతిః శాస్త్రాదిసారం చ వక్ష్యే యుద్ధజయార్ణవే | వేలామన్త్రౌషధాద్యం చ యథోమామీశ్వరో7బ్రవీత్‌. 1
125-Chapter ఓం హ్రీం కర్ణమోటని బహురూపే బహుదంష్ట్రే హూం ఫట్‌ ఓం హః ఓం గ్రస గ్రస కృన్త కృన్త ఛక ఛక హూం ఫట్‌ నమః.
126-Chapter వక్ష్యామ్యృక్షాత్మకం పిణ్డం శుభాశుభవివృద్దయే | యస్మినృక్షే భ##వేత్సూర్యస్తదాదౌ త్రీణి మూర్ధని. 1
127-Chapter విష్కమ్భే ఘటికాస్తి స్రః శూలే పఞ్చ వివర్జయేత్‌ | షట్‌ షట్‌ గణ్డ7తిగణ్డ చ నవ వ్యాఘాతవజ్రయోః. 1
128-Chapter కోటచక్రం ప్రవక్ష్యామిచతురస్రం పురం లిఖేత్‌ | చతురస్రం పునర్మధ్యే తన్మధ్యే చతురస్రకమ్‌. 1
129-Chapter అర్ఘమానే ప్రవక్ష్యామి ఉల్కపాతో7థ భూశ్చలా | నిర్ఘాతో గ్రహణ వేశో దిశాం దాహో భ##వేద్యదా. 1
130-Chapter మణ్డలాని ప్రవక్ష్యామి చతుర్ధా విజయాయ హి | కృత్తికా చ మఘా పుష్యం పూర్వాచైవ తు ఫాల్గునీ. 1
131-Chapter ప్రదక్షిణమకారాదీన్స్వరాన్వూర్వాదితో లిఖేత్‌ | చైత్రాద్యం భ్రమణాచ్చక్రం ప్రతిపత్పూర్ణిమాతిధిః. 1
132-Chapter సేవాచక్రం ప్రవక్ష్యామి లాభాలాభార్థసూచకమ్‌ | పితా మతా తథా భ్రాతా దమ్పతీ చ విశేషతః. 1
133-Chapter గర్భజాతస్య వక్ష్యామి క్షేత్రాధిపస్వరూపకమ్‌ | నాతిదీర్ఘః కృశః స్థూలః సమాంగో గౌరపైత్తికః. 1
134-Chapter ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో, భగవతి, దంష్ట్రిణి, భీమవక్త్రే, మహోగ్రరూపే, హిలి, హిలి,
135-Chapter ఓం హ్రీం చాముణ్డ, శ్మశానవాసిని, ఖట్వాఙ్గకపాలహస్తే, మహాప్రేతసమారూఢే, మహావిమానసమాకులే,
136-Chapter అథ చక్రం ప్రవక్ష్యామి యాత్రాదౌ చ ఫలప్రదమ్‌ | అశ్విన్యాదౌ లిఖేచ్చక్రం త్రినాడీపరిభూషితమ్‌. 1
137-Chapter ఓం హ్రీం మహామారి, రక్తాక్షి, కృష్ణవర్ణే, యమస్యాజ్ఞాకారిణి, సర్వభూతసంహార కారిణి, అముకం హనహన
138-Chapter షట్కర్మాణి ప్రవక్ష్యామి సర్వమన్త్రేషు తచ్ఛృణు | ఆదౌ సాధ్యం లిఖేత్పూర్వం చాన్తే మన్త్రసమన్వితమ్‌. 1
139-Chapter షష్ట్యబ్దానాం ప్రవక్ష్యామి శుభాశుభమతః శృణు | ప్రభ##వే యజ్ఞ కర్మాణి విభ##వే సుఖినో జనాః. 1
140-Chapter వశ్యాదియోగాన్వక్ష్యామి లిఖేద్ద్వ్యష్టపదే త్విమాన్‌ | భృంగరాజః సహదేవీ మయూరస్య శిఖా తథా. 1
141-Chapter xషట్త్రింశత్పదసంస్థానామోషధీనాం వదే ఫలమ్‌ | అమరీకరణం నౄణాం బ్రహ్మరుద్రేంద్రసేవితమ్‌. 1
142-Chapter మన్త్రౌషధాని చక్రాణి వక్ష్యే సర్వప్రదాని చ | చౌరనామ్నో వర్గగణో ద్విఘ్నో మాత్రాశ్చతుర్గుణాః. 1
143-Chapter కుబ్జికాక్రమపూజాం చ వక్ష్యే సర్వార్థసాధనీమ్‌ | యయా జితాః సురా దేవైశ్శస్త్రాద్యై రాజ్యసంయుతైః. 1
144-Chapter శ్రీమతీం కుబ్జికాం వక్ష్యే ధర్మార్థాదిజయప్రదామ్‌ | పూజయేన్మూలమన్త్రేణ పరివారయుతేన వా. 1
145-Chapter నానామన్త్రాన్‌ ప్రవక్ష్యామి షోడా న్యాసపురస్సరమ్‌ | న్యాసస్త్రిధా తు షోఢా స్యుః శాక్తశామ్భవయామలాః 1
146-Chapter త్రిఖణ్డీం సంప్రవక్షామి బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరమ్‌ |
147-Chapter ఓం గుహ్యకుబ్జికే ఫట్‌ హుం మమ సర్వోపద్రవాన్‌ యన్త్రమన్త్రతన్త్ర చూర్ణ ప్రయోగాదికం యేన కృతం
148-Chapter ఓం డే ఖ ఖ్యాం సూర్యాయ సంగ్రామవిజయాయా నమః హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రేం హ్రోం హ్రః షడజ్గాని
149-Chapter హోమాద్రణాదౌ విజయో రాజ్యాప్తిర్విఘ్ననాశనమ్‌ | కృచ్ఛ్రేణ శుద్దిముత్ఫాద్య ప్రాణాయామశ##తేన చ. 1
150-Chapter

మన్వన్తరాణి వక్ష్యామి హ్యాద్యః స్వాయమ్భువో మనుః |                     ఆగ్నీధ్రాద్యాస్తస్య సుతా యమో నామ తదా సురాః. 1

151-Chapter

మన్వాదయో భుక్తిముక్తీ ధర్మాంశ్చీర్త్వాప్నువన్తి యాన్‌ | ప్రోచే పరుశురామాయ వరుణోక్తం తు పుష్కరః.

152-Chapter అజీవంస్తు యదుక్తేన బ్రాహ్మణః స్వేన కర్మణా | క్షత్రవిట్‌ శూద్రధర్మేణ జీవేన్నైవ తు శూద్రజాత్‌. 1
153-Chapter ధర్మమాశ్రమిణాం వక్ష్యే భుక్తిముక్తి ప్రదం శృణు | షోడశర్తుర్నిశాః స్త్రీణామద్యాస్తిస్రస్తు గర్హితాః 1
154-Chapter విప్రశ్చతస్రో విన్దేత భార్యాస్తిస్రస్తు భూమిపః | ద్వే చ వైశ్యో యథాకామం భార్యైకామపి చాన్త్యజః. 1
155-Chapter బ్రాహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ విష్ణ్వాదీన్‌ దేవతాః స్మరేత్‌ |1
156-Chapter

ద్రవ్యశుద్ధిం ప్రవక్ష్యామి పునః పాకేన మృన్మయమ్‌ |               శుద్ధ్యేన్మూత్రపురీషాద్యైః స్పృష్టం తామ్రం సువర్ణకమ్‌.

157-Chapter ప్రేతశుద్ధిం ప్రవక్ష్యామి సూతికాశుద్ధిమేవ చ | దశాహం శావమాశౌచం నపిణ్డషు విధీయతే. 1
158-Chapter స్రావాశౌచం ప్రవక్ష్యామి మన్వాది మునిసమ్మతమ్‌ | రాత్రిభిర్మాసతుల్యాభిర్గర్భస్రావే త్ర్యహేణ వా. 1
159-Chapter

సంస్కృతస్యాసంస్కృతస్య స్వర్గో మోక్షో హరిస్మృతేః |                    అస్థ్నాం గఙ్గామ్భసి క్షేపాత్‌ ప్రేతస్యాభ్యుదయో భ##వేత్‌. 1

160-Chapter వానప్రస్థయతీనాం చ ధర్మం వక్ష్యేధునా శృణు | జటిత్వమగ్నిహోత్రిత్వం భూశయ్యాజినధారణమ్‌. 1
161-Chapter యతిధర్మం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానమోక్షాది దర్శకమ్‌ | చతుర్థమాయుషో భాగం ప్రాప్య సఙ్గాత్పరివ్రజేత్‌. 1
162-Chapter మనుర్విష్ణుర్యాజ్ఞవల్క్యో హారీతోత్రిర్యమోఙ్గిరాః | వసిష్ఠదక్షసంవర్తశాతాతపపరాశరాః. 1
163-Chapter

శాద్ధకల్పం ప్రవక్ష్యామి భుక్తిముక్తిప్రదం శృణు |                      నిమన్త్ర్య విప్రాన్పూర్వేద్యుః స్వాగతానపరాహ్ణతః

164-Chapter శ్రీకామః శాన్తికామో వా గ్రహయజ్ఞం సమారభేత్‌ | వృష్ట్యాయుఃపుష్టికామో వా తథైవాభిచరన్‌ పునః. 1
165-Chapter ధ్యేయ ఆత్మా స్థితో యోసౌ హృదయే దీపవత్ర్పభుః | అనన్యవిషయం కృత్వా మనోబుద్ధిస్మృతీన్ధ్రియమ్‌.
166-Chapter వేదస్మార్తం ప్రవక్ష్యామి ధర్మం వై పఞ్చధా స్మృతమ్‌ | వర్ణత్వమేకమాశ్రిత్య యోధికారః ప్రవర్తతే. 1
167-Chapter శ్రీశాన్తివిజయాద్యర్థం గ్రహయజ్ఞం పునర్వదే | గ్రహయజ్ఞోయుతుహోమలక్ష కోట్యాత్మకస్త్రిధా. 1
168-Chapter

దణ్డం కుర్యాన్నృపో నౄణాం ప్రాయశ్చిత్తమకుర్వతామ్‌ |                  కామతోకామతో వాపి ప్రాయశ్చిత్తం కృతం చరేత్‌. 1

169-Chapter ఏతత్ప్రభృతి పాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం వదామితే | బ్రహ్మహా ద్వాదశాబ్దాని కుటీం కృత్వా వనే వసేత్‌. 1
170-Chapter మహాపాపానుయుక్తానాం ప్రాయశ్చిత్తాని వచ్మి తే | సంవత్సరేణ పతతి పతితేన సహాచరన్‌. 1
171-Chapter ప్రాయశ్చిత్తం రహస్యాది వక్ష్యే శుద్ధికరం పరమ్‌ | పౌరుషేణ తు సూక్తేన మాసం జప్యాది నాఘహా. 1
172-Chapter పరదారపరద్రవ్య జీవహింసాదికే యథా | ప్రవర్తతే నృణాం చిత్తం ప్రాయశ్చిత్తస్తుతిస్త థా. 1
173-Chapter

ప్రాయశ్చిత్తం బ్రహ్మణోక్తం వక్ష్యే పాపోపశాన్తిదమ్‌ |                  స్యాత్ప్రాణవియోగఫలో వ్యాపారో హననం స్మృతమ్‌. 1

174-Chapter దేవాశ్రమార్చనాదీనాం ప్రాయశ్చిత్తం తు లోపకః | పూజాలోపే చాష్టశతం జపేద్ద్విగుణపూజనమ్‌. 1
175-Chapter తిథివారరదివసమాసర్త్వబ్దార్కసంక్రమే | నృస్త్రీవ్రతాది వక్ష్యామి వసిష్ఠ శృణు తత్ర్కమాత్‌. 1
176-Chapter వక్ష్యే ప్రతిపదాదీని వ్రతాన్యఖిలదాని తే | కార్తికాశ్వయుజే చైత్రే ప్రతిద్ర్బహ్మణ స్తిథిః. 1
177-Chapter ద్వితీయావ్రతకం వక్ష్యేభుక్తిముక్త్యాదిదాయకమ్‌ | పుష్పాహారీ ద్వితీయాయామశ్వినౌ పూజయేత్సురౌ. 1
178-Chapter తృతీయావ్రతాన్యాఖ్యాస్యే భుక్తిముక్తిప్రదాని తే | లలితాయాం తృతీయాయాం మూలగౌరీవ్రతం శృణు.1
179-Chapter చతుర్థీవ్రతాన్యాఖ్యాస్యే భుక్తిముక్తి ప్రదాని తే | మాఘే శుక్లచతుర్థ్యాం తు హ్యుపవాసీ యజేద్గణమ్‌. 1
180-Chapter పఞ్చమీవ్రతకం వక్ష్యే ఆరోగ్యస్వర్గమోక్షదమ్‌ | నభోనభోస్యాశ్వినే చ కార్తి కే శుక్లపక్షకే. 1
181-Chapter షష్ఠీవ్రతాని వక్ష్యామి కార్తికాదౌ సమాచరేత్‌ | షష్ఠ్యాం ఫలాశనోర్ఘ్యాద్యైర్భుక్తిముక్తమిమవాప్నుయాత్‌. 1
182-Chapter సప్తమీ వ్రతకం వక్ష్యే సర్వేషాం భుక్తిముక్తిదమ్‌ | మాఘమాసేబ్జకే శుక్లే సూర్యం ప్రార్చ్య విశోకభాక్‌.
183-Chapter

వక్ష్యే వ్రతాని చాష్ట్యమ్యాం రోహిణ్యాం ప్రథమం వ్రతమ్‌ |                  మాసి భాద్రపదే ష్టమ్యాం రోహిణ్యామర్ధరాత్ర కే.

184-Chapter బ్రహ్మాదిమాతృయజనాజ్జపేన్మాతృగణాష్టమీమ్‌ | కృష్ణాష్టమ్యాం చైత్రమాసే పూజ్యాబ్దం కృష్ణమర్థభాక్‌.1
185-Chapter నవమీవ్రతకం వక్ష్యే భుక్తితముక్త్యాదిసిద్ధిదమ్‌ | దేవీ పూజ్యాశ్వినే శుక్లే గౌర్యాఖ్యా నవమీవ్రతమ్‌. 1
186-Chapter దశమీవ్రతకం వక్ష్యేధర్మకామాదిదాయకమ్‌ | దశమ్యామేకభక్తాశీ సమాప్తే దశ##ధేనుదః. 1
187-Chapter ఏకాదశీవ్రతం వక్ష్యే భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్‌ | దశమ్యాం నియతాహారో మాంసమైథునవర్జితః. 1
188-Chapter ద్వాదశీవ్రతకం వక్ష్యే భుక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్‌ | ఏకభ##క్తేన నక్తేన తథైవాయాచితేన చ. 1
189-Chapter శ్రవణద్వాదశీం వక్ష్యే మాసి భాద్రపదే సితే | శ్రవణన యుతా శ్రేష్ఠా మహతీ సా హ్యుపోషితా. 1
190-Chapter అఖణ్డద్వాదశీం వక్ష్యే వ్రతసంపూర్ణతాకృతమ్‌ | మార్గశీర్షే సితే విష్ణుం ద్వాదశ్యాం సముపోషితః. 1
191-Chapter త్రయోదశీవ్రతానీహ సర్వదాని వదామి తే | అనఙ్గేన కృతామాదౌ వక్ష్యేనఙ్గత్రయోదశీమ్‌. 1
192-Chapter వ్రతం వక్ష్యే చతుర్దశ్యాం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్‌ | కార్తికే తు చతుర్దశ్యాం నిరాహారో యజేచ్ఛివమ్‌. 1
193-Chapter శివరాత్రివ్రతం వక్ష్యే భుక్తిముక్తిప్రదం శృణు | మాఘఫాల్గునయోర్మధ్యే కృష్ణా యా తు చతుర్దశీ 1
194-Chapter

అశోకపూర్ణిమాం వక్ష్యే భూధరం చ భువం యజేత్‌ |                  ఫాల్గున్యాం సితపక్షాయాం వర్షం స్యాద్భుక్తిముక్తిభాక్‌. 1

195-Chapter వారవ్రతాని వక్ష్యామి భుక్తిముక్తిప్రదాని హి | కరం పునర్వసుః సూర్యే స్నానే సర్వౌషధీ శుభా. 1
196-Chapter నక్షత్రవ్రతకం వక్షే భే హరిః పూజితో7ర్థదః | నక్షత్రపురుషం చాదౌ చైత్రమాసే హరిం యజేత్‌. 1
197-Chapter దివసవ్రతకం వక్ష్యే హ్యాదౌ ధేనువ్రతం వదే | యశ్చోభయముఖీం దద్యాత్ప్రభూతకనకాన్వితామ్‌. 1
198-Chapter మాసవ్రతకమాఖ్యాస్యే భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్‌ | ఆషాఢాదిచతుర్మా సమభ్యజ్గం వర్జయేత్సుధీః. 1
199-Chapter ఋతువ్రతాన్యహం వక్ష్యే భుక్తిముక్తిప్రదాని తే | ఇన్దనాని తు యో దద్యాద్వర్షాదిచతురో హ్యృతూన్‌. 1
200-Chapter దీపదానవ్రతం వక్ష్యే భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్‌ | దేవద్విజాతికగృహే దీపదో7బ్దం స సర్వభాక్‌. 1
201-Chapter నవవ్యూహార్చనం వక్ష్యే నారదాయ హరీరితమ్‌ | మణ్డలే7బ్జేర్చయేన్మధ్యే హ్యబీజం వాసుదేవకమ్‌. 1
202-Chapter పుష్పం శ్రేష్ఠం మాలతీ చ తమాలో భుక్తిముక్తిమాన్‌. | మల్లికా సర్వపాపఘ్నీ యుథికా విష్ణలోకదా. 1
203-Chapter పుష్పాద్యైః పూజానాద్విష్ణోర్న యాతి నరకాన్వదే | ఆయుషో7న్తే నరః ప్రాణౖరనిచ్ఛన్నపి ముచ్యతే. 1
204-Chapter వ్రతం మాసోపవాసం చ సర్వోత్కృష్టం వదామితే | కృత్వా తు వైష్ణవం యజ్ఞం గురోరాజ్ఞామవాప్య చ.
205-Chapter భీష్మపఞ్చకమాఖ్యాస్యే వ్రతరాజం తు సర్వదమ్‌ | కార్తికస్యామలే పక్షే హ్యేకాదశ్యాం సమాచరేత్‌. 1
206-Chapter అగస్త్యో భగవాన్విష్ణుస్తమభ్యర్చ్యాప్ను యాద్ధరిమ్‌ | అప్రాప్తే భాస్కరే కన్యాం సత్రిభాగైస్త్రిభిర్దినైః 1
207-Chapter కౌముదోక్తం మయోక్తం చ చరేదాశ్వయుజే సితే | హరిం యజేన్మాసమేకమేకాదశ్యాముపోషితః. 1
208-Chapter వ్రతదానాని సామాన్యం ప్రవదామి సమాసతః | తథౌ ప్రతిపదాదౌ చ సూర్యాదౌ కృత్తికాసు చ. 1
209-Chapter

ధానధర్మాన్‌ ప్రవక్ష్యామి భుక్తిముక్తిప్రదాన్‌ శృణు |                   దానమిష్టం తథా పూర్తం ధర్మం కుర్వన్‌ హి సర్వభాక్‌. 1

210-Chapter సర్వదానాని వక్ష్యామి మహాదానాని షోడశ | తులాపురుష ఆద్యం తు హిరణ్యగర్భదానకమ్‌. 1
211-Chapter ఏకాంగాం దశగుర్దర్యాద్దశ దద్యాచ్చ గోశతీ | శతం సహస్రగుర్దద్యాత్సర్వే తుల్య ఫలా హి తే. 1
212-Chapter కామ్యదానాని వక్ష్యామి సర్వకామప్రదాని తే | నిత్యపూజాం మాసి మాసి కృత్వాథో కామ్యపూజనమ్‌. 1
212-Chapter కామ్యదానాని వక్ష్యామి సర్వకామప్రదాని తే | నిత్యపూజాం మాసి మాసి కృత్వాథో కామ్యపూజనమ్‌. 1
తప్పొప్పుల పట్టిక

24 11 తచ్చ్రుత్వా తచ్ఛ్రుత్వా

32 6 అనిరుద్దుడు అనిరుద్ధుడు

Sri Madhagni Mahapuranamu-1    Chapters