Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters   

ss[NRP xmsLiRNRPsVV

@sV

sR LRixxqssVV

gRiLiRNRPLRi :

""xqsLiy$'' xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ

\sVsLRiLi : : NRPXuy.

NS{ms \lLi. s : 12c00

xmsRsV sVVR᪫sVV :

1979 ڃs

s : LRiW. 12c00

gRiLiRNRPLRi :

xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ

FyzmsrysLi : \sVsLRiLi, NRPXuy.

sVVR :

Flgizqss zmsLiL`i=,

sRVyR 2.

ylgi[aRP*Q\lLiQQssVM $ sVgRiصjxmsR[V ssVM.

]sW

jyR xqs*LRiWxmsoLS! }mssVRRQ* s[RVLS!

xmsLRiRRQ*sVVsV zqsN]sVNRPV ryRssVVgS ˳gRiysVRV xqs*xmssVVsV NRPLi¿sV. xqs*xmssVV ss sWssoRV s[LRiVN]s Rgjis sxtsQRVsVRVj? ys xmsWssVRVj? @s sVssVVs F~RgRi \s }msLRi᪫sVV¿[ 1 xqs*xmsRRQ* ss[NRPsVV 2 NRPV sVR RRQ* ss[NRPsVV, 3 \sRRQ* ssNRPsVV 4 sRRQ* ss[NRPsVV 5 sVXRV RRQ* ss[NRPsVV @sV xmsLiR RRQ*sVVV BLiRV yRVRV¿[ kss ""ss[NRPxmsLiRsVV'' @sV }msLjiT xmsLRiLi [ xqs*LRiWxmssVgRiV xmsLRisWRNRPV @LiNTPRsVVgS xqssVLjiLiRN]sV RVyRsV.

20 F~RsVVV BV yRVTss. FyhRiNRPVV xmsRV sLiRVN]s, gRiLiR sVVR᪫sVVsNRPV Rs xqsRV sVVsLjiLis][ RNTP䃫s ˳gRisVVV sVVR᪫sVV ¿[RVNRPV FR=zLis yLRigRiVRVLRiV. \ssVV FyhRiNRPVNRPVsV, sVVyNRPVNRPVsV, RLiyyLRiVNRPVsV ARVVLSL][gRi ˳[gRi ˳gRi ygRisVVsV NRPgjiLi yLiRVgSNRP RV y BxtsQ\ssVgRiV gSRVd sVLiR xmsFyRsVxms xmsLRixsVVsV gRiWLji @ssLRiRsVV ysLiRVRV sVVgjiLiRVLRiV.

BV

gRiLiRNRPLRi xqsLiy$

@ճsVRsVV

sVLS LS$ ZNP[LRi LSxtsQ gRisLRiLRiVgSLRiVsV, RVRLRiaRP ˳uy FyLiTd xms˳تsLiRVsV, xqsxXRRVVVsV @gRiV sVLS$ WLRiV LSsVNRPXuyLSso sVaRPRVVV RRV¿[zqss NRPXFyxmsRsVV.

Rajabhavan

Trivendrum

Dt. 15-7-1958

$M

.$. yLRiNSyLRi xqsVLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLji js xqssVVsVVsNRPV @s[NRP ssVryLSsLiRLRisVV WLRiV LSsVNRPXuyLSso ¿[RVV ssxmssVV.

y sVsV gRix xmspLRi*NRPsVVgS xmsLizmsLis xqsLi][Fyxqsy LRixxqssVVNRPV xqsLiLijLis gRiLiR LSsVVsV NRPXRR][ sLiRVN]Lis. NS sxmsLSxqssVVsNRPV gRiV\V @RVgRiLiVRVs xqsyRs \sjNSyLSsVVsV szms RVVLiRVNRPV, ys LRixxqssVVsV rxmsxmsNRPsVVgS ssLjiLi, xmsyLRisVVsNRPV kzqsN]s sRV RLiR sVsxqsLRisVV. @ xmssR x[R NRPLRisVVsV ysVV FyLiRVRVLiRV, FsLi[s xmsaRPLiryFyRsVV. RsVLRiV gSsLiRVRVLiTs }qsssV N]sRWRVRV xLjiNRP RsyR xmsoLRixqs=LRisVgRiV xqssWyNRPsVV sLji*LiRVRVyRsV.

BV

˳skRVVRV

WLRiV LSsVNRPXuyLSso

x$ s[RsVWLRiVsV, ALiR LSxtsQ x xqsLixmnsV NSLRiRLRiV+VsV, RLRi aSryQLiNSLRi, AL<Ri sy˳WxtsQ LRiVyLiNTPRVVsV, R aRPRNSRs[NRP gRiLiRNRPLRiVsV, @gRiV $ تs˳V xmsoLRiVuRsVV FsLi.G.gSLRiV NRPXxtsQ¿[zqss @ճFyRVsVV.

""ssVryLRisVVV. ysVVxqsgjis x xqsWR ss[NRPsVVsV RjsysV. C sxtsQRV\sV LiVVLiR xqsssVLRi+sVVgSsV, ssLRisVVgSsV, yRVTs gRiLiRsVVsV s[sV RWR[RV. x gRiLiRsVV xmsLjibdPss[V gSNRP ssR RXN][᪫sVV][ sxtsQRVsVVsV xmsFyjLiRV dsV gRiLiRsVVsNRPV [xqsV= s胫sj @Li[VNSRV. dsV gRiLiRsVVsV aRPRgS Rjss yLjiNTP RV[xmsdsRsVVsV gRiWLji胫s xqsLiaRPsVRVVsRVV dLRiVss s[sV RRVRVysV.

@ճyRs ss[NRPsVV @sV gRiLiRsVVsNRPV gRiWR \|ms sLRiss[V sLjiLiRVsV.''

BV

j. 12c2c1960 تs˳V xmsoLRiVuRsVV M.A.

xqsRyLSRVxmsoLRiLi xqsLixqsQX][xmsyxqsNRPVV

sRVyR c 11 RVqs.AL`i. AL`i. @Li` zqs.s.AL`i.

gRisLRisVLiV NS[

sRVyR

$sVRLiR [bdPRV x gRiVLRiVNRPVaRPsV xqsLiryxmsNRPVVsV, xqsLiyNRPVVsV, xqsL][*xmsRxtsQVsV, RLRi䮪s[yLiR saSLRiRVVsV, x syyLRiVVsV @gRiV x$ s[RsVWLRiVV sVVjg]LiR sLiNRP LSsVaSzqsQgSLRiV NRPXxms ¿[zqss @ճFyRVsVV.

""x$ s[RsVWLRiVgRiV ""yLRiNSyLRi'' $ xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQ sVaRPRVVV @RRs [][xmsRVVNRPsVVgRiV RVVNRPV][ LRiLis ""xqsLiyNSsVV c @LiR LRixryLRisVV'' @sV gRiLiRsVV ss[NTPLis. @LiRV NSNRPydRVsVVgS 30, 31. xmsRsVV xqsLij yNRPsVV[ ""sORPQQR[ RVVLiRgS yLRiLiճLi ˳؃sVRVRLiVVLiRV xmsLRiLiRsVV FyRxqs=LiRRVsRVV, xqsWLRiVRxqssVLiRVNRPV xmspLRi* sWLRiLiճLi yLRiN][RRV xmsLRiLiRsVV ryLiRVxqsLiRRVsRVV, C lLiLiRV xqsLiyNSsVVNRPV sVRNSsVV sWyzNRP xqsLiR @sRVV s[RsVV¿[RsV, s[RsRVgRiV sVxL<RiV ¿[RsV sLixmssV.'' C sRsVVgRi xqsLiyNSsVV VVNRPRVV 40, 41 xmsRsVV xqsLij yNRPsVV[ "AjR sVLiRLiRLRiQQLjiRVgRiV x \¿Rss[V xqsLiy [sRRVs VLigji RVVFyzqsLiRV[V xqsLi][FyxqsssVV" C sRsVVgRi @LiR LRixryLRisVV VVNRPRVV ryLRiLiaRPsVVV sR*yRLRiRVsVVV g][RLjiLiss.

NRPsVNRP ds gRiLiR sWxmsLiTR FysVLRi sWRLRiRVsVgRiVss y ˳تssVV.

BV

JLiNSLRi sVLijLRisVV sVVjg]LiR sLiNRPLSsVaSzqsQ

_FyFyRVFyLi RLRi s[yLiR saSLRiRM

gRiVLiWLRiV xsyyLRi.

j. 4c1c1960

@ճsVRsVV

.$. s[RsVWLRiVV xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLji xqssjNTP ssVryLRisVVV. ALS! ysVV ¿[zqss \sjNRP NRPXztsQ xqsLRiV*NRPV ZaP[WyRVNRP\sVsj. RsV @RxqsV ryRs gRiLiRsVLiR yLji $RR*sVV @sV gRiLiRsVV[ ˳Q\sVsj. dsV xmsyLRisVVsV sW sVRV ZNPLjiLigjiLiRVsV. dsV LRiRssV xmsj F~RsVVsV dsVLRiV xmsLixmsgS Rjs sWRsVLijs.

LigRiLixms gSsVLi BV

@FyRVxmsgRi FxqsV zsVNRPVLiR AyLSsVaRPLRi

NRPsVxmsoLRiLi yWNS FsryL`i c [ztsQNRPVV

NRPRxms . j. 29c12c1967

@ճsWssVV

$ aSzqsQgSLji xqssVVsVVsNRPV

ALS! ysVV xmsLizmss xmsj xmsoxqsNRPsVVV @Lijss. @sVLiysLiR ˳LjiRVR\ss. @Rxmso dNRP[T sVgSsNRP xmsLjiRzmsLiRVRVs sW[ @؃yLiRVNRPV RsV LRiRsV js [xqsV=sNRPV yLjidRVV sVgRiV sLij dsVLRiV bPuyyLRi xmsR[ LiVWaRP*LSsVgRixsVVsV F~LiRg][LRiV sVVsVVORPVsoNRPV dsV LRiRs y*LS dsVLRiV ¿[zqss s[VV sVgRiV aSxmnsVQ\sVsj. @sNSaRPsVV ճLisxmsoRV dsV xqsLixqsNRPV N]LiR Rs xqsRVsVV ¿[zqs NRPXRNRPXRVR sgRiVRVsV gSNRP.

BV

gRiVLRiزR gSsVsVV R ZaP[uyRaRPLRi

(sRW) sVLiزR s[Vs[LRiV, soRVWLRiV xtsvgRiL`i FnyNRPLki

NRPXuy N][ AxmslLi[s rLRiV=, soRVWLRiV.

@ճLRiV

ALS ! ssV}qs

$ sVFy s[LiNRP sLRizqsLiLSso gSLji¿[ LRiLixmsTs $ RRQ*sVVsV RVso xqsLiRLRi骫sVVs yNRPV N]LiR xqsLi[x ssXNTP, $ OUPQQxmsaSzqsQgSLji sLRiR \LkiRV xqsLi][FyxqsssVV \sjNRP xqsLiy xmnsRsVV sVVRgRiV gRiLiRsVVsV DRxLjiLiyLRiV. yss RRVssRVVss y NRPVRWxsVVsj. NSs RRV][ A gRiLiRsVVsV xmsLixms N][lLiRsV.

BV

NRP RVLRisVV yNRPLRiV .LSsVaRPLRi

@sLiRxmsoLRiLi

j. 16c8c67

xqsLi][xtsQsVV

sVaRPRW : s[ss y ˳gRisaRPsVVs ysVV LRiLis ""xqsLiyNSsVV c @LiR LRixryLRiLi'' @sV gRiLiRsVVsV xmsLjibdPLi NRPXyLRiVR\ss. RsV xqsLiy gRiLiRsWNRP RVLiR gRiLiRsVVsV }qsNRPLjiLi RRVs s[RVNRP NRPlgisV. 29c10c68.

BLiR[ ysVV xmsLizmss 11 gRiLiRsVVV @Lijss. FsNSsVV NRPXRٲRsV. dsV NRPXztsQ y @xmspLRi*sVV, @sWxmnsVsVV. RsVNRPV s[RsWR xqsLRi*NS xqsLS*sxqs RVLiRVsV ][RVdsRgRi sVLiT LRiOTPQLiRVgSNRP. RsV NRPXztsQNTP ¿[RVWR xqsLigji LRiOTPQLiRVgSNRP. RsV RLRi xmsyLRisVV VVNRP RVV[aRPsVV FsxmsVRV sLRis[LRiV[ RsVNRPV LiVW @sVLigRiVsVRVRV N][R˳NTP][ }qss VVsLRiV NRPLigkiNRPLjiLiRVLRiV gSNRP.

][sxmspT OUPQQyLSRV sVWLji

16c11c68 RLRisLRisVV

@sLiRxmsoLRisVV .

.$. xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLjiNTP ssVryLRisVVV.

sWj sVVNS䪫sV gSsVsVV. s[yLRi xmssRssVVsLiRVs xmnsVsxmshRis FyhRisVVLiRVsV xqsVxmszqsj ¿Lijs sVxL<jiRVVgRiV .$ ˳sVTFy zqsLij rsVRWV gSLji [*xtsQ NRPVsWLRiVgRiV $ sLRizqsLisysVVgSLji NRPsxtsQ xmsoRVRsV. dsVLRiV sW gSsVsVV[ RRVsoN]yLRis zqsN]s y xqsLi][ztsQLiysV. y sxtsQRV\sV zqsN]sVNRPV BLiR aRPR RWxmsoRVsLiRVNRPV AaRPLRisVV xqsLi][xtsQsVV NRPgjiss. $ s][FyxqsssVLiRV yNRPLiRgS xmss[aRPsVV [NRPVssV xmsLRis[VaRP*LRiVs sWRXLRiWxmssVVs ysLiRV RVLiRV ysVssVV xmsLRiVgRiVRVsV. @LiRV¿[ A sxtsQRV\sVs gRiLiRsVVV }qsNRPLjiLi xmsLjibdPLiRVRVLiRVLRiV.

$ sVRLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRi $ sVgRiRVLRiV xmspFyR $ NRPLi NSsVN][ {mshSjxmsRVgRiV $ RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*d ry*sV RLRiVV RWLRiV g][ysLki sVLiRsVVs xmsLRiLixmsoRV NSNTPyRNRPV RRV¿[zqs RVVLiRgS yLji RLRi+ssVVs\ZNP sysV. yLjis RLji+Lis zmssV yLji sVNSsVV[sVs xmsoxqsNRP sNRPRVaS[sNTP s xmsoxqsNRPsVVsV xmsLjibdPLixmsgS @LiRV[ $ sVFy s[LiNRP sLRizqsLiLSsogSLRiV LRiLis ""$RRsVV'' @sV xmsoxqsNRPsVVsV N]s, BLiNTP s RRVsgS, @LiRV[ yLRiV dsV ""xqsLiy xqsLi[x syLji'' sVLiT N]s sxtsQRVsVVV yzqsRVVyLRiV. @Li[NSNRP sVsVVsV gRiWLji LiVW NTPLij sRsVVgS yzqsyLRiV.

$ aSzqsQgSLRiV x xmsRWxqssVVsNRPV [\s sry*LRiV\ RsV RWsy zqss NTPLiR sVRxLjiLis gRiLiR xmsRVLRi\ZNP ssWgjiLi ryRNRP[NRPsVVsNRP, ALiR sVsVNRPV, sVx[xmsNSLRisVV ¿[zqsLji. \ LkiRV xqsLi][FyxqsssVV s\lgiLS gRiLiRsVVV'' Bj RW N]s gRiLiRsVVNRPV dsVNRPV yzqss. dsVLRiV RRV][ xmsLizmsyLRiV. s.zms.gS xmsLixmssVs yRVgS s.zms. NSNRPVLiy sWsVWV FylLi=VgS s胫s ][Rs[ s[sV AaRPLRixmsTysV.

B][jNRPsVVgS dsVLRiV xqsyRs gRiLiR}qss ¿[RVVRVsLiRVNRPV sLiRdsRVVV! A xmsLS˳LjiNRPRVgRiV sVaRP NTP򹸅[V dsVNRPV NSszqss aRPNTP xqsLigRiVgSR sVs FyLRis ¿[RVVRVysV.

s[sV ""xqsLi][FyxqsssVV''sV gRiWLji x ˳xtsQ[ NRP yxqssVV LRiLi g][LRixmspL`i xqsLiR ""NRP NRPRLRiVso'' @sV xmsNRPNRPV xmsLixms RRVN]sRVVysV. A xmsNS xqsLiFyRNRPVV xqsVxmszqsR ˳NRPVgRiV ""sVsWs xmsry` FyL`i''gSLRiV ssV DFyxqsssVV gRiWLji yxqssVVsV yRVVRs N][LRiVRV A*ssVVsV xmsLizmsyLRiV. @LiRV¿[R dsV gRiLiRsVVV yNUP yxqsLRiRs[ y RVVxmsWgjiLixmsgRiss RWbPLiRVRVysV. spLjigS xmsLjibdPs ¿[zqss RLRiVyR dsVNRPV y @ճFyRVsVVsV RV[|qsRsV. ""RL][LRiORPQ LRiOTPQRM'' RLRisVVsV LRiOTPQLiRVyLjis ARLRis[V LRiOTPQLiRVsV. ""szNRPNRPX` NRPbPRVLRiLiy RgRiR鼽'' xmsoRVsNRPV FssRVsV RVLRi[RV. Byj aRPV xqsQX xmssW᪫sVV s dsVZNP[ [VsV DLiRRV. ˳gRisLiRVRV xqsyRs RLRi xmsyLRisVV NRPV aRPNTP rysVLRiQsVV sRVgSNRP @s FyLjiLiRVNRPVysV.

j. 12c7c1967 BV

zmshSxmsoLRisVV ˳sVTFy sLiNRP xqsVLSRVVRV

RWLRiVg][ysLji . xmsp RxbdP޵yLRiV.

@ճsVRsVV

sVaRPRWM xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQM

@ճFyRV FsN][7zqs xqslLi[*uyLi. ""xqsLi][FyxqssLi sLRiVxtsQLiZNP[syzms NTPRV[y?'' Bj s[yRRVs xqsLixmsyysVxmsQRVsVsV sW[ }qsQs. yRXaSRWLizqsf RVVxtsQRLiRM xqslLi[*uysVzms aRPLRisV sVs[7xsV @s[NRP sxtsQRWM gRiLi[7zqss xqssVgS[RLi[. B bPssV.

xmsbP誫sVg][ysLji xmsLiTR \sVsLRixmso ALis[RVaS{qsQ

}xmsoLji afRryQQLRi yxqsVcsVVxLRi

j. 22c2c1959 [xtsQ RLRiaSryQgRisV FyLkiM

AaRPRVsVV

x$ xqsLiyRR* xms[RkOSQ sRORPQVgRiV OUPQQxmsaSzqsQ gSLji js xqssVVsVVsNRPV xqsxxqs ssWyNRPsVVV. D˳RV NRPVaRP[xmsLji. xqsVksLS! dsVLRiyRLRisVV][Lizmss ""AճyRs ss[NRPsVV'' xxqsWR ss[NRPsVV'' @sV gRiLiRsVV sLiRVN]Lis, INRPsWLRiV xqssVgRisVVgS xmshjiLi sLiRsWRsVVss[ yNRPV NRPgjis AsVLiysLiRsVV sLiRV LiRVVxms NRPVyRsV. RV[xmsdsRsVV xqsLiysj, sLiRs syssVV, dss sxtsQRVs[V yNRPV NRPgjiRVVLiTs ˳تssVVs W dsV LRiRsLiRV xmsxqsWR js* LRiWxmssVV][ [LjiRVss. yNRPLiRs sxtsQRVsVV sW sLiRV [jLixmsTss ""xqsxxqs NTPLRiVRgRiV xqssRX [sos js˳LRixqsV='' ssVjssVV sVFyzqsLiRV ¿[Rs[, dsVkaRPNTP Rj*xtsQRV xms˳[RsVVs xqsxxqsNSLiRV][ sLiRV xmsNSbPLisRs ˳؄sLiRVsV. dsV LRiRs RVLiRVgRi ss[Rs sVRRVRsVV. @ryyLRi᪫sVV. dsVNRPV xsR aSxqsQ gRiLiRsVVLjibdPs ss gRigjis RVLSs [RsVV C gRiLiRLRiWxmssVVs szqssj. ˳gRiysVRV dsV sVLiT B gRiLiRsVVsV [NRPsVVs NRPsVgRizLiRVgSNRP RVs FyLjiLiRVRVysV. \sjNRP RLRi xms[RsVVs sVsNRPV ""xqssWyaRPRV LiRVR*sVV'' gRiRs ˳؄sLiRVsV.

BsRRVM. dsV WgRi ZOP[QsVsVV RRV ssg][LRiVRVLiRVsV.

BV

DRWyR. N][LiVVNRPVLi yWNS ˳skRVVRV

NRPLRiWV , FyLi sLRizqsLixRV

j. 18c7c1958 RLRi[ yjNRP x gRiLiRNRPLRi.

AbdPLS*RsVV

xqsLixqsQXyLiR x ˳uy saSLRiRVVsV, xqsLiRRRV s[RVsV, zqsyLi bPL][sVVsV, RLiy[NRP LRixqssVLiLSRLiNSLRi aSxqsQ gRiLiyLiysV yRNRPVVsV, ˳LRiRRXaRP xmsLiR NRPLRiVsV, sVLiRaSxqsQ sV؃yLRisosV, xmspLRi kOSQxmsLRiVVsV, FyrysRRV aSLiRVVsV, yLiRVVsV, RLRiaSryQ LiNSLRiVVsV, xqsRV[yLRiVsV rsV{msRVVsV, x bPxtsQ xqsLiRRVVRVVsV, $ LSsWsLiRyR kOSQ ysWxmsysVNRPVVsV @gRiV x$ @sVLRiyj dsNRPLihRiRV* zqsyLi sVx[RRVVV RRV¿[zqss RWaRPRVsVV.

x$ s[RsVWLRiVQ\s ee xqsWLRisLRixmso OUPQQxmsaSzqsQgSLjiNTP sVsM xmspLRi*NSbdPLSRsVV.

@RW ! RsV LRiLiLis gRiLiR xmsLiRNRPsVV ysVWgRisVVgRi y bPxtsvRV LRiLis |mssVLS s[Vg][Fy NRPXxtsQsVWLjigSLRiV Rjs sszmsLiRgS ss y sLiR ˳LjiyLiRM NRPLRiVVLiR\ss. gRiRVxmsNSLSLRiQ\sV RVRLiR aRPR][ aRPsV¿[zqs RNRPgRi ssVLji+Li sxtsQRV sLSLRi ¿[zqs sxmsosVVgS xqsLRiV*NRPV [RxmsRRgjis sVXRV sVRVLRi ˳xtsQ][ R xmsRsVV][ sVNTP aRPsVN][Lji yRVV[VgSNRP RRsVW gRiLiRsVVsV ¿[xmsNRPsV, BRLRiV yaRPLiVVLixmsNRPsV, sRV xmsRWxqsN][Lji NRPsVVxqs NRPLiRZNP[zqss dsVsysygRiLjisVNRPVsV, dsV WgRiRNRPVsV dsV FyLiTNTPs, dsV xqsVsbPR ssVLRi+yaRP NTPNTPs, y xXRRV xmspLRi*NRPsVVgRi sLis y AsLiRsVVsNRPV s[VLRi [NRP RsVNRPV aRPRxqsxxqs s[][NS bdPxqsV= sLiR[RVVRVyRsV. RsV¿[ xqsLigRijRsVV NSTs RNTP䃫s gRiLiRsVVsV ryRQ\sVsLiR R*LRi[ FyhRiNRP [NRPsVVs NRPLiR[RVVRVLRiV gSNRPsVs sVsVVsV FR=zLiRVRV, @ @sNSaRPsVV ssV gRizLixmsosVs sVRVFyxqs \ssVgRiV $sVy LS[aRP*Lki xmsLS˳LjiNRPsV @sVORPQ᪫sVV s[TN]sVRVyRsV.

BV

LRiVspLRiV @sVLRiyj dsNRPLihRiRV*zqsyLi

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters