Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters   

sxtsQRWsVNRPsVNRP

xqs*xmsRRQ*ss[NRPsVV

xqs*xms xmsWssVV cNRPc ys xms˳تssVV xqs*xmsRWyLRiQ zqs=@sgS NRPVVNRPQ\s ˳تssVV Bj. CaRP*LRi ryzmsR xqsLRi*aSxqsQ NRPaSsy xmsNRP, xqs*xms syLRi c xqsLi][FyxqsssVV c xqssWssVVV.

NRPVsVR RRQ* ss[NRPsVV

NRPVsVVVcػRVVc sLRisVVVc sVRsVVV. @s [ss N]LiRLRiLiRVLRiV. gkiyaSxqsQsVV, xqsQXRVVsV @s NRPssVRVLiRVsV. NRPVsVsgS gRiVLixmso xqssVWxsVV sLRisVV xqssVVyRVsVV xqsLixmnsVsVV @s @LRisVV gRiy!

\sRRQ* ss[NRPsVV

[soRV, Azqs=NRPRV @s ˳؄sLiRV yRRV AzqsNRPVRV. ys ˳تss[V AzqsNRPsVsLRigRiV. xqsLi[xRV, [soRV NRPy?[y? @s xqsLiaRPLiVVLiRVyRRV xqsLi[xRs ¿VsV. [soRV [Rs xmsVNRPVyRV yzqsNRPVRV.

sRRQ* ss[NRPsVV

1 xmsXjds 2 AxmsM 3 [M 4 yRVVM 5 ANSaRPsVV¿[ sLjiLixmsTsk [xsVV. aRPLkiLRisVVs NRPhjis ˳gRisVV ˳WRR*sVV Rs ˳gRisVV RR*sVV LRiWxms˳gRisVV @gji RR*sVV yRVV˳gRisVV RsRR*sVV,

sVXRVRRQ* ss[NRPsVV

sVXRVso @sVsj aRPLkiLRisVVsNS? [NRP sosNS? sVXRVso @sVsj NRPy? [y? sVXRVso NSRV @j aRPLkiLRisVV VVNRP sWLRiV sWRs[V @s gRizLixms RgjiRVVsj.
RLiyyLRiVV, yLjiNTP y NRPXRy sLiRssVVV F~ $LSsVVV sVsWLjiRV sVVszqsxms

\|xqsWV. NRPXxtsQLiNRP, sRVyR 10 j 4c9c79

ss[NRP xmsLiRNRPsVV

xmso xmsLiNTP RxmsV JxmsV

81 11c12 sLi ˳ sLic ˳

xqsLiy[sxms] xms[RsVV

1xqsWLRiVRV, 2RLiRVRV, 3NRPVٲRV 4VRVRV 5gRiVLRiVRV 6aRPVNRPVRV 7aRPs 8LSxso 9ZNP[RVso @sVyLRiV ssgRixsVVVgS xmspLRiV*¿[ }msL]䃫ssV.

xqsLiy xms[RsVV 17.

 

xmsLiyRVR[ FyxqsssVs sVssVV¿[RVV yLSRssVV sLiRV ssRysVsVV][ xmsV bPssuy*RV xmspRVV, ssR [s][FyxqsssVVgSNRP [VZNP[aRP*L][Fyxqsss[V. A LiVWaRP*LRiVs[ "BryLi' sVRxqsVV "@أ' @sRVV,

RLiyyLRiVNRPV y RsyRsVVV

 

$ s dsLRiLSxmnsVsRVgSLRiV ssRsVV 10c00

$ NSLis[s LSsVRLiRLSsogSLRiV ssRsVV 10c00

Viveka Panchakm anu Jeevitha Rahashyam    Chapters