Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Naradapuranam-I    Chapters    Last Page

భూమిక

 అష్టాదశ పురాణముల కర్త సత్యవతీ పుత్రుడగు వ్యాసమహర్షియని ప్రసిద్ధి కలదు. సత్యవతీ వరాశరపుత్రుడు వేదవ్యాస భగవానుడు. అయిననూ ఏ ఒక్క పురాణము నందునూ వేదవ్యాస భగవానుడు సాక్షాత్తుగా

1-Chapter

 ఓమ్‌. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమమ్‌, దేవీం సరస్వతీం చైవ తతో జయముదీరయేత్‌. ఓం వేదవ్యాసాయ నమః
2-Chapter

కథం సనత్కుమారస్తు నారదాయ మహాత్మనే, ప్రోక్తవాన్సకలాన్ధర్మాన్కథం తౌ మిలితావుభౌ. 1

3-Chapter కథం ససర్జ బ్రహ్మదీనాదిదేవః పురా విభుః, తన్మమాఖ్యాహి సనక సర్వజ్ఞోస్తి యతో భవాన్‌. 1
4-Chapter శ్రద్ధాపూర్వాః సర్వధర్మా మనోరథ ఫలప్రధాః, శ్రద్ధయా సాధ్యతే సర్వం శ్రద్ధయా తుష్యతే హరిః. 1
5-Chapter బ్రహ్మన్కథం స భగవాన్‌ మృకండోః పుత్రతాం గతః, కిం చకార చ తద్బ్రూహి హరిర్భార్గవవంశజః. 1
6-Chapter భగవద్భక్తిమహాత్య్మం శ్రుత్వా ప్రీతస్తు నారదః, పునః పప్రచ్ఛ సనకం జ్ఞానవిజ్ఞానపారగమ్‌.
7-Chapter కోసౌ రాక్షసభావాద్ధి మోచితః సగరాన్వయే, సగరః కో మునిశ్రేష్ఠ! తన్మమాఖ్యాతుమర్హసి. 1

8-Chapter

ఏవమౌర్వాశ్రమే తే ద్వే బాహుభార్యే మునీశ్వర ! చక్రతే భక్తిభావేన శుశ్రూషాం ప్రతివాసరమ్‌. 1
9-Chapter శప్తః కథం వసిష్టేన సౌదాసో నృపసత్తమః, గంగాబిన్ద్వభిషేకేణ పునః శుద్ధో7భవత్కథమ్‌. 1
10-Chapter విష్ణుపాదాగ్రసంభూతా యా గంగేత్యభిధీయతే, తదుత్పత్తిం వద భ్రాతరనుగ్రాహ్యో7స్మి తే యది.
11-Chapter అహో హ్యత్యద్భుతం ప్రోక్తం త్వయా భ్రాతరిదం మమ, స వహ్నిరదితిం ముక్త్వా కథం తానదహత్‌ క్షణాత్‌. 1
12-Chapter శ్రుతం తు గంగామాహాత్మ్యం వాంఛితం పాపనాశనమ్‌, అధునా లక్షణం బ్రూహి భ్రాతర్మే దానపత్రాయాః. 1

13-Chapter

దేవతాయతనం యస్తు కురతే కారయత్యపి, శివస్యాపి హరేర్యాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు. 1
14-Chapter శ్రుతిస్మృత్యుదితం ధర్మం వర్ణానామానుపూర్వశః, ప్రబ్రవీమి నృపశ్రేష్ఠ తం శృణుష్వ సమాహితః. 1
15-Chapter పాపభేదాన్ప్రపక్ష్యామి యథా స్థూలాశ్చ యాతనాః, శృణుష్వ ధైర్యమాస్థాయ రౌద్రా యే నరకా యతః. 1
16-Chapter హిమవద్గిరిమాసాద్య కిం చకార మహీపతిః, కథమానీతవాన్గంగామేత్మనే వక్తుమర్హసి. 1
17-Chapter సాధు సూత మమాభాగ! త్వయాతికరుణాత్మనా శ్రావితం సర్వపాపఘ్నం గంగామాహాత్మ్యముత్తమమ్‌. 1
18-Chapter అన్వద్వ్రతవరం వక్ష్యేశృణుష్వ మునిసత్తమ ! సర్వపాపహారం పుణ్యం సర్వదుఃఖనిబర్హణమ్‌.1
19-Chapter అనయద్వ్రతం ప్రవక్ష్యామి ధ్వరోపణ సంజ్ఞితమ్‌, సర్వపాపహరం పుణ్యం విష్ణుప్రీణనకారణమ్‌.1
20-Chapter భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ ! సర్వశాస్త్రార్ధపారగ ! సర్వకర్మవరిష్ఠం చ త్వయోక్తం ధ్వజధారణమ్‌. 1
21-Chapter అన్యద్ర్వతం ప్రవక్ష్యామి శృణు నారద తత్త్వతః, దుర్లభం సర్వలోకేషు విఖ్యాతం హరిపంచకమ్‌. 1
22-Chapter అన్యద్వ్రతవరం వక్ష్యే తచ్ఛృణుష్వ సమాహితః, సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వలోకోపకారకమ్‌. 1
23-Chapter

ఇదమన్యత్ప్రవక్ష్యామి వ్రతం త్రైలోక్యవిస్తరమ్‌, సర్వపాపప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్‌. 1

24-Chapter ఏతన్నిశమ్య సనకోదితమప్రమేయం పుణ్యం హరేర్దినభవం నిఖిరోత్తమం చ,

25-Chapter

వర్ణాశ్రమాచారవిధిం ప్రవక్ష్యామి విశేషతః, శృణుష్వ తన్మునిశ్రేష్ఠ! సావధానేన చేతసా.1
26-Chapter వేదగ్రహణపర్యస్తం శుశ్రూషా నితా గురోః, అనుజ్ఞాతస్తతస్తేన కర్యాదగ్ని పరిగ్రహమ్‌.1
27-Chapter గృహస్థస్య సదాచారం వక్ష్యామి మునిసత్తమ, యద్వతాం సర్వపాపాని నశ్యంత్యేవ న సంశయః.1

28-Chapter

శృణుష్వ మునిశార్దుల శ్రాద్ధస్య విధిముత్తమమ్‌, యుచ్ఛ్రుత్వా సర్వపపాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః. 1
29-Chapter తిథీనాం నిర్ణయం వక్ష్యే ప్రాయశ్చితవిధిం తథా, శృణుష్వ తన్మునిశ్రేష్ఠ కర్మ సిద్ధిర్యతో భ##వేత్‌. 1
30-Chapter ప్రాయశ్చిత్తవిధిం వక్ష్యే శృణు నారద సాంప్రతమ్‌, ప్రాయశ్చిత్తవిశుద్ధాత్మా సర్వకామఫలం లభేత్‌. 1
31-Chapter కథితో భవతా సమ్యగ్వర్ణాశ్రమవిధిర్మునే, ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి యమమార్గం సుదుర్గమమ్‌. 1
32-Chapter

ఏవం కర్మపాశనియన్త్రి తజన్తనః స్వర్గాదిపుణ్యస్తానేషు

33-Chapter భగవన్సర్వమాఖ్యాతం యత్పృష్టం విదుషా త్వయా, సంసారపాశబద్ధానాం దుఃఖాని సుబహుని చ 1

34-Chapter

సమాఖ్యాతాని సర్వాణి యోగాంగాని మాహామునే! ఇదానీమపి సర్వజ్ఞ యత్పృచ్ఛామి తదుచ్యతామ్‌. 1
35-Chapter

పునర్వక్ష్యామి మాహాత్మ్యం దేవదేవస్య చక్రిణః, పఠతాం శృణ్వతాం సద్యః పాపరాశిః ప్రణశ్యతి. 1

36-Chapter

వేదమాలేస్సుతౌ పోక్తౌ యావుభౌ మునిసత్తమ ! యజ్ఞమలీ సుమాలీ చ తయోః కర్మాధునోచ్యతే.1
37-Chapter భూయశ్శృణుష్వ విప్రేన్ద్ర మాహాత్మ్యం కమాలాపతేః, కస్య నో జాయతే ప్రీతిః శ్రోతుం హరికథామృతమ్‌. 1

38-Chapter

కిం తత్‌ స్తోత్రం మహాభాగ కథం తుష్టో జనార్దనః, ఉత్తంకః పుణ్యపరుషః కీదృశం లబ్ధవాన్వరమ్‌. 1
39-Chapter భూయశ్శృణుష్వ విప్రేన్ద్ర మాహాత్మ్యం పరమేష్టినః, సర్వపాపహరం పుణ్యం భుక్తిముక్తిప్రదం నృణామ్‌. 1
40-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి విభూతిం వైష్ణవీం మునే, యాం శృణ్వతాం కీర్తయతాం సద్యః పాపక్షయో భ##వేత్‌. 1
41-Chapter ఆఖ్యాతం భవతాం సర్వం మునే తత్త్వర్థకోవిద ! ఇదానీం శ్రోతుమిచ్చామి యుగానాం స్థితిలక్షణమ్‌. 1
42-Chapter కుతస్సృష్టమిదం బ్రహ్మఞ్జగత్థ్సావరజంగమమ్‌, ప్రలయే చ కమభ్యేతి తన్మే బ్రూహి సనన్దన ! 1
43-Chapter యది ప్రాణపతిర్వాయుర్వాయురేవ విచేష్టతే, శ్వసిత్వా భాషతే చైవ తతో జీవో నిరర్థకః. 1
44-Chapter అస్మాల్లోకాత్పరో లోకః శ్రూయతే నోపలభ్యతే, తమహం జ్ఞాతుమిచ్ఛామి తద్భవాన్వక్తుమర్హతి.
45-Chapter సనందనవచశ్శ్రుత్వా మోక్షధర్మాశ్రితం ద్విజాః, పునః పప్రచ్ఛ తత్త్వజ్ఞో నారదోధ్యాత్మసత్కథామ్‌. 1
46-Chapter తచ్ఛ్రుత్వా నారదో విప్రా మైథిలాధ్యాత్మముత్తమమ్‌, పునః పప్రచ్ఛ తం ప్రీత్యా సనందనముదారధీః.
47-Chapter ఏతదధ్యాత్మమానాఢ్యం వచః కేశిధ్వజస్య సః, ఖాండిక్యోమృతమచ్ఛ్రుత్వా పునరాహ తమీరయన్‌. 1
48-Chapter శ్రుతం మయా మహాభాగ ! తాపత్రయచికిత్సితమ్‌, తథాపి మే మనో భ్రాంతం న స్థితిం లభ##తేంజసా. 1
49-Chapter నిశమ్య తస్యేతి వచః పరమార్ధసమన్వితమ్‌, ప్రశ్రయావనతో భూత్వా తమాహ నృపతిర్ద్విజమ్‌. 1
50-Chapter శ్రుత్వా సనందనస్యేత్ధం వచనం నారదో మునిః అసంతుష్ట ఇవ ప్రాహ భ్రాతరం తం సనందనమ్‌. 1
51-Chapter అథాత స్సంప్రవక్ష్యామి కల్పగ్రంథం మునీశ్వర ! యస్య విజ్ఞానమాత్రేణ స్యాత్కర్మకుశలో నరః. 1
52-Chapter అథ వ్యాకరణం వక్ష్యే సంక్షేపాత్తవ నారత !, సిద్ధరూపప్రబంధేన ముఖం వేదస్య సాంప్రతమ్‌. 1
53-Chapter నిరుక్తం తే ప్రవక్ష్యామి వేదశ్రోత్రాంగముత్తమమ్‌, తత్పంచవిధమాఖ్యాతం వైదికం ధాతురూపకమ్‌ 1
54-Chapter జ్యోతిషాంగం ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం బ్రహ్మణా పురా, యస్య విజ్ఞానమాత్రేణ ధర్మసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్‌. 1
55-Chapter మూర్ధాస్యబాహుహృత్కోడాంతర్బస్తివ్యంజసో నఖః. జానుజంఘాంఘ్రియుగలం కాలాంగాని క్రియాదయః. 1
56-Chapter క్రమాచ్చైత్రాదిమాసేషు మేసాద్యాస్సంక్రమా మతాః, చైత్రశుక్లప్రతిపది యో వారస్సనృపస్మృతః. 1
57-Chapter వైదికం లౌకికం చాపి ఛందో ద్వివిధ్యముచ్చతే, మాత్రావర్ణవిభేదేన తచ్చాపి ద్వివిధం పునః. 1
58-Chapter అనూచానప్రసంగేన వేదాంగాన్యఖిలాని చ, శ్రుతాని త్వన్ముఖాంభోజాత్‌ సమాసవ్యాసయోగతః. 1
59-Chapter తతస్స రాజా సహితో మన్త్రిభిర్ద్విజసత్తమ!, పురః పురోహితం కృత్వా సర్వాణ్యంతఃపురాణి చ. 1

Sri Naradapuranam-I    Chapters    Last Page