Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-4        Chapters        Last Page

ryRs gRiLiR sVLiR, 91

gRiRVLRiV [RV

RRVLRi xqsLixmsosVV

$ NRPLi NSsVN][ gRiRVLRiV

$ RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*d aRPLiNRPLSyLRiry*sV

*

ALiysVyRsVV iM

"s aS '

 

xmsLjia][RNRPVV iM

aRPysysVV iM $ s[WLji bPsLSsVaSzqsQ

*

""ALiRxms˳'' sVLiT xmsosLRiVjRLi

xmsNSaRPNRPVV iM

ryRs gRiLiRsVLiR, y.

NS{ms\lLiV s iM 25c00

ryRs gRiLiR sVLiRs

__________________________________________________

RXdRV sVVR

""gRiRVLRiV[RV'' C 4 s ˳gRisVV NS{msV

sLiRVN]s LRiNSsVLiVVsj. }msxmsLRiV c zmsLiLigRiV RLRiV sxmsLkiRsVVgS |msLRiVgRiV, BRLRi NSLRi᪫sVV ss sLis[ sVVjLiRVNRPV dsVNRPVgRi[RV. $ NRPLi xmsLRisWyLRiV yLji @sVgRixsVV][ s[NTP xmsRVLjiLiRVRVysVV.

CgRiLiRsVVRNRPV g_LRisxmsoLRixqs=LRi\sVs xqsxNSLRi sVLijLisc

$ R ZaP[uyRaRPLRigSLRiV, sVRLSxqsV

$ gRixmssLRixmso @Li[aRP*LRiaSzqsQgSLRiV, y

$ s. g][FyNRPXxtsQgSLRiV, sLRi

$ . ¿RVgSLRiV, sLRi

C sysVLiRLRiNTP y xXRRVxmspLRi*NRP RsyRsVVV.

 

˳تs c sWLRibPLRisVV

25 c 12c 1994

__________________________________________________

sW sRV ALRiV |msqs,

y.

JsV

xqsLRi*sVLigRi sWLigRi[! bPs[! xqsLS*LRi ryjZNP[,

aRPLRi[! RQLiZNP[! [s! yLSRV ssW7xqsV򾻽[ee

sVWRs˳gRiLi ssVsLis[ CyVgRis ˳gRiLiNRPWR sVsTsj. "xqsLRi*sWF RRVRRM'.

yVlgi[NTPRLi C@sVyyV FyLRiLiճLiysV. @s sLRiVxqsgS ALiRxms˳[ sVsTss. $RVVRVV dsLiLS sLiNRP ZaP[xtsQRVgSLRiV INRP DRLRiLi[ c "C DxmsyrysV ORPQصj sLiRjs AsLijLiyLRiV. yLji yLji xqsLiryLRiLi N]k N]jgRi[ g]xmsgRi[ xmsجdsNRPLi\|ms C DxmsyryV xmss¿[zqsss. s[sV ¿[zqss N]s sVLixmssV[ C yrysV xmsRVLjiLiRRLi INRP @s ˳؄sxqsVysV.' c @s yzqsyLRiV. NSLSLiRLS¿[ xqsNSLi[ @sVyysV s[sV @LijLiR[NRPFLiVVy yLRiV yVRRWzmss JLRiVNRPW, CyryV xmsoxqsNRPLRiWxms sVVLijLiRLi[ yLRiV yNTP胫s xqsNRPW, s[sLi][ NRPXRٲRsV.

ry*sVyLji sRRLjiRsVyzqss ryLisVWLjiaSzqsQ gSLRiVNRPWy, CDxmsyryV ALiR[aRPLi[ yQ*NRPLiRs NRPLiRRLi[ FsLi][ ryRVxmsTLiRds, BLiRNRPV NTPRLi ALiR[aRPLi[ ry*sVyLjis,INRP bPxtsvW xmsLiTRVW sWRs[V FsLjigji DLi, xmsxqsVRLi ALiRxms˳ sVWNRPLigS ry*sVyLjis gRiWLjiAg][FysVW zqsN][sysNTP @sNSaRP##s[VLRiTsRds yتsVLij ry*sVyLjis "ALiRxms˳cAjyLRiLiry*sVVyLRiV' @sNRPWR ssxLjiLiRRLi LjigjiLiRds ¿FyLRiV. INRP䪫sWLRiV y][ ry*sVylLi[ |qssyLRiV. INRPLRiV ALiR[aRPLisVLi FsNSRVNUP ry*sVyLji RLRi+sLiN][xqsLi RVV[Lji sLRi. yLjiNSFy=xLiNRPLi xms˳[ xmsNRPLixmsTsyxqssV. ""@zsWLiaRPV LjiyR s˳zqsgRiVL]['' @s ][NSyLRiVsV ry*sVyLji xms˳sV xms˳ xmsNRPLiRRLi xqssVLixqss[V NRPy!

xmsxqsVRLi $yLRiV $\ZaP[sVV\ ALiR[aRP xmsLRiyLRiLi s¿[xqsVyLRiV. C aRPV˳xqssVRWsNTP FyxmsjNRPgS, xms˳[ ry*sVyLji Dxmsyxqsxms˳V sVsRLicryRNSsVNRPWLiN][xqsLi xmsoxqsNRPLRiWxms sVVLiRLicFsLi][ sVVysxLi. CaRP*LRiyFyLRiLi[ sVsLi ssVRsWRVLi. ""xmskxms*ճLjisxqsNRPLRi ds LSssjM''csجsNTP sVs FyRsV G][ yRWLRiWxmsLigS sVsLi sLRi*zxqsVLiLi.

C xqsLiRLRiLi[ sVL]NRP䪫sW. C @sVyyNRPV sVWLi RsVLi. sWRXNRPsVLiT sVgRiV ¿[xqsVsxmsVRV C [RV AL<RiLi @s @ճFyRVLi sVsxqsV=[ RXRLigSyVN]s NSLRiLi¿[R ysNRPV RVyRRLigS @sVsjLiR szqss ˳xtsQ[ ryLRiLi NRPVLiVxmsT, N]s ][ ˳تsLi NRPWy @sQQNRPQ\sVLij. C[xmsssXNTP, ˳uyxqsLiryLRiLi][ FyV ˳تsaRPVjs NRPWy xmsLjiuyLRiLi ¿[}qs ˳LRiLiszLi x$ s[WLji bPsLSsVaSxqsVQyLRiV s[sV sVs [RLRiWxms bPNRPV INRP DyRbPLi xmsLjiNRPLiyLRiV. @LiR][ AgRiNRP yxqssVV[ DyxXRsVV\s a][NRPsVVNRPV @LRissLRiV @j*dRVLigSsW, sV[LigSsW yzqs C gRiLiy N]NRP sbPuyLiNSLRiLi NRPVgRi¿[aSLRiV. y NRPXRRsV ALjiNTP sW[ Vxms[sV.

C @sVyRsVV ˳LRiLi ry*sVyLRiV y\|ms FsLiRVNRPV |msLRis xmsaRPNRPV, yLji @yNRPLRiV[ GsW @s][xqsVLij. C sxtsQRVLi Rsxmso c RWsVVyyLRiVV yzqss a][NRPLi sVsxqsV=[ sVRVRW DLiVLij.

s RLRisuzqs s yRs[j

s ˳NTPsWLi xqsQ*RLRiLRisLi[,

@NTPLiR[ ysgRi aRP+LRi[

R*yRsVWLi aRPLRiLi xmsxms[ ee

"yxqsV[s xqs=LRi*sV'

LiLiVV ""s aS ''

2c4c1965 (RVLi. s. . RVqs. aRPLRi)

$ gRiRVLRiV NRPORPQsVV

R[zqs xqsRVLRiV xmsyLiV RLRi+s[s

xmsp][zqs xqsRVLRiV xms][RNRP }qsR}qss,

dL][zqs xqsRVLRiV xqsV[R saS RyLi

zqs xqsRVLRiV NRPXFy xqssVdsORPQ[s ee

"aRPLiNRPLRiaRP+LiNRPLRiryOSQ`' bPysyLRisVV AjaRPLiNRPLRiVV, aRPLiNRPLRiV[ gRiRVLRiV $NRPLiNSsVN][ {mshSkaRP*LRiVV. ALRi[NRPsVVsNRPV $yLji RLRi+ssVV aSLiyRVNRPsVV. yxmsRRVxLRisVV. $yLji NRPORPQsVV xqsLRi*NSsVxmnsxmsRsVV. FsLiRlLiLiRL][ RsVxqsLi[xsVVsV dLjiN]sVNRPVsRsVVdLRiQxms sRVRVLiRVLRiV. yLji RLRi+ssWys xmsV @xqsV sxtsQRVLi sV xmssVs sTFyLRiV. $yLjiRs RWxmsoV xmsxqsLjiryLiVV. ˳NRPVV G][[NRPLi[ sVLi C [NRPLi[NTP sryLRiV. gRiRVLRiVso ygRisVXRsVV¿[ FnysRV\ xqsLiaRPRVsLRiVNRPVQ\ R[zqs RVs xmsyLRiW rygjixmsRyLRiV.

$yLji [RV ssWVNSso. AsWV \¿RssLiRsVVV. C[RV "ALiRxms˳' sVWsVVgS Rjs, ss s[صjsVV RsV sRsVVsV xqsLixqsLjiLiN]s, xqsyLRigSsVV\ sWsss yLjiyLRiQsVVsV F~LiRVRVLRisV @aRPWNTPNSRV. gRiRVLRiV [Ry*LS gRiRVLRiVso NRPORPQsVVsNRPV ALiRVLRiV FyRVgRiVRVLRiV gSNRP!

$ gRiRVLRiVso [RV @LRiNSsVVsLi[ yVgRis xqsLixmsosVV sVsLjiLiRVNRPV $gRiRVLRiVso NRPLRiVNRPORPQsVV, ALiRxms˳ xqsLiFyRNRPVV $ dsLiLS sLiNRPZaP[xtsQRVgSLji ARLSճsWssVVV c AyLRisVVV.

@sVyRNRPV @sVL][RsVV¿[ ALiRxms˳[ @RVxmsTs yxqssVV[s ˳xtsQsV ysLjiNRP ˳xtsQ[sNTP aRPysysVV .$ s[WLji bPsLSsVaSzqsQgSLRiVsWLjiLji. sVLjiRVV INRP, lLiLiRV sVWRV xqsLixmsosVV[s a][NSRVNRPV @LRisVV yzqssV[ C xqsLixqsVsVVs gRi a][NSRVNRPVsV sZaP[xtsQ @LRissLRi᪫sVVsV yzqsLji. $ aSzqsQgSLjiNTP sW NRPXRyxmspLRi*NRP RsyRsVVV.

xqsVsoV sVVsVVORPVsoV @LiVVs ALiR sVsVNRPV C ""gRiRVLRiV[RV'' @LijLiRgRiVgRiVNRPV xL<jiLiRVRVysVV. 1, 2, 3, xqsLixmsosVVs BjRVV ARLSճsWssVV][ {qs*NRPLjiLi sW LiVW NRPXztsQNTP xqsxNRPLjiLiRVLRiVgSNRP RVs N][LRiVRVysVV.

y, BV

saS*sxqsVcDgSj VVxqsV xqsWLRixmsNSaRPaSzqsQ,

1965. ssryxmsNRPVRV : ryRsgRiLiRsVLiR.

Jagathguru Bhodalu Vol-4        Chapters        Last Page