Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

BHAGAVATA KADHA-3    Chapters   

వి ష య సూ చి క

మ న వి

 

శ్రీశ్రీశ్రీ ప్రభుదత్తజీ బ్రహ్మచారిమహారాజుగారు ప్రయాగ నివాసులు. వీరు గొప్ప పండితులగుటయేగాక హిందీభాషలో గొప్పకవులు. వచన రచనలో వీరు అందెవేసిన చేయి. వీరి "మహాత్మ కర్ణ" వంటి గ్రంథములను ఉత్తర

1. ధర్మరాజు అశ్వమేధయాగము చేయఁదలఁచుట

శ్లో|| ఆహూతో భగవాన్‌ రాజ్ఞా, యూజయిత్వా ద్విజైర్నృపమ్‌|

ఉవాస కతిచిన్మాసాన్‌, సుహృదాం ప్రియ కామ్యయా ||

2. మరుత్తుని యజ్ఞధనము : ధర్మజుని అశ్వమేధము

శ్లో || తదభిప్రేత మాలక్ష్య భ్రాతరోచ్యుత చోదితాః |

ధనం ప్రహీణమాజహు రుదీచ్యాం దిశి భూరిశః ||

3. విదురుఁడు

శ్లో || అబిభ్రదర్యమా దండం యథావదఘ కారిషు |

యావద్దధార శూద్రత్వం శాపాద్వర్షశతం యమః ||

4. హస్తినాపురమునకు విదురాగమనము

శ్లో || విదురస్తీర్థ యాత్రాయాం మైత్రేయాదాత్మనో గతిమ్‌,

జ్ఞాత్వాగాత్‌ హస్తినాపురం తథావాస్త వినిత్సితః ||

5. ధృతరాష్ట్రునకు విదురుని వైరాగ్యోపదేశము శ్లో|| రాజ9 నిర్గమ్యతాం శీఘ్రం పశ్యేదం భయనూగతమ్‌ |

ప్రతిక్రియా న యస్యేహ కుతశ్చిత్‌ కర్హిచిత్ర్పభో |

6. విదురునితో ఁగూడి ధృతరాష్ట్రఁడు వెడలుట

శ్లో|| ఏవం రాజా విదురేణానుజేన | ప్రజ్ఞాచక్షుర్బోధితో హ్యాజమీఢః,

ఛిత్వాస్వేషుస్నేహసాశాన్‌ ద్రఢిమ్నో| నిశ్చక్రామ భ్రాతృ నదర్శితాధ్వా||

7. విపరీత ధర్మములఁగని ధర్మజుఁడు చింతించుట

శ్లో|| పశ్యోతో%్‌పాతాన్‌ పరవ్యాఘ్ర - దివ్యాన్‌ భౌమాన్‌ సదైహికాన్‌ 7

దారుణాన్‌ శంసతో7 దూరాద్భయం నో బుద్ధి మోహనమ్‌ ||

8. ధర్మరాజునకు కనఁబడిన అపశకునములు

శ్లో || ఇమే జనపదా గ్రామాః పురోద్యానా కరాశ్రమాః |

భ్రష్టశ్రియో నిరానందాః కిమఘం దర్శయంతి నః ||

9. ద్వారావతినుండి అర్జునాగమనము

శ్లో|| ఇతి చింతయత స్తస్య దృష్టారిష్టేన చేతసా,

రాజ్ఞః ప్రత్యాగమ ద్బ్రహ్మన్‌ యదుపుర్యాః కపిధ్వజః ||

10 ప్రభుకృపను అర్జునుఁడు వర్ణించుట

శ్లో || యత్‌ సంశ్రయాత్‌ ద్రుపదగేహ ముపాగతానామ్‌

రాజ్ఞాం స్వయంవరముఖే స్మరదుర్మదానామ్‌|

11. ఖాండవదహనమునఁ గృష్ణకృప

శ్లో || యస్సన్నిధావహము ఖాండవమగ్న యే7దా

మింద్రం చ సామరగణం తరసా విజిత్య |

12. జరాసంధవధ సమయమునఁ గృష్ణుని కృప

శ్లో || యత్తేజపా నృపశిరో7ంఘ్రి మహన్మఖార్థే |

ఆర్యో7నుజస్తవ గజాయుత సత్త్వవీర్యః

13. ద్రౌపది వలువలూడ్చునపుడు కృష్ణ కృప

శ్లో || పత్న్యాస్తవాధిమఖక్లుప్త మహాభిషేక

శ్లాఘిష్ఠచారు కవరం కితవైః సభాయాం |

14. దూర్వాస శాపమునుండి రక్షించిన విధము

శ్లో || యోనో జుగోప వనమేత్య దురంత కృచ్ఛ్రాత్‌

దుర్వాససో7రి విహితాదయుతాగ్ర భుగ్యః |

15. పశుపతితో యుద్ధము - కృష్ణ కృప

శ్లో || యత్తేజపాథ భగవాన్‌ యుధిశూలపాణి

ర్విస్మాపితః సగిరిజో7స్త్ర మదాన్నిజం మే |

16. లోకపాలురద్వారా అస్త్రప్రాప్తి

ఇంద్ర, వరుణ, యమ, ధనద ఆ, ఈస్త్ర సహిత దర్శనదియే |

కరీ కృపా జిన కృపా తేఁ, కృష్ణ కహాఁ అబ చలి గయే ||

17. దేవేంద్రుని అర్ధసింహాసనము లభించుట

దేఖి దేవపతి ముదిత మన, పుత్రప్రేమ పరగట కియో |

సిర సూఁధ్యోఁ ముఁహచూమికేఁకేఁ, అధోసింహాసనదియో ||

18. నివాతకవచుల జంపునపుడు కృష్ణ కృప

శ్లో|| తత్రైవ మే విహరతో భుజదండ యుగ్మమ్‌,

ఖాండీవ లక్షణ మరాతి వధాయ దేవాః |

19. గోధన హరణ సమయమునఁ గృష్ణ కృప

శ్లో || యద్‌ బాంధవః కురుబలాబ్ధి మనంతపార

మేకో రథేన తతరే7హమతీర్య సత్వమ్‌|

20. మహాభారత యుద్ధములో కృష్ణ కృప

శ్లో || యద్దోష్షు మా ప్రణిహితం గురు భీష్మ కర్ణ

ద్రౌణి త్రిగర్త శల సైంధవ బాహ్లికాద్యైః

21. అయ్యె ! హరిచే రథమును తోలించినతినిగదా !

శ్లో || సౌత్యే వృతః కుమతి నాత్మద ఈశ్వరో మే,

యత్పాదపద్మ మభవాయ భజంతి భవ్యాః |

BHAGAVATA KADHA-3    Chapters