Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-3        Chapters        Last Page

అంతశ్శుద్ధి మనదేశంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నవి. ఈ క్షేత్రాలలోని పురాతన ఆలయాలు అక్కడక్కడ జీర్ణమైపోతున్నవి.....
పరాశక్తి స్వరూపం మూకపంచశతిలోని స్తుతి శతకములో శ్రీ కామాక్షీదేవీ దేహవర్ణం నలుపుతో కలిసిన నీలిరంగు అని చెప్పబడినది....
ఇంద్రియనిగ్రహం ప్రొద్దుక్రుంకి చీకటి లావరించినంతనే చీకటులతో పాటు ఒకవిధమైన ప్రకాశమున్నూ ఏర్పడుతుంది....
జ్ఞానమార్గము గీత మూడవ అధ్యాయంలో భగవానుడు కర్మయోగంలోగల గొప్పదనం వెల్లడించారు....
గీతలో అద్వైతము పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణన స్వయం
వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణ మునినామధ్యే మహాభారతమ్‌....
'ఏష ధర్మ స్సనాతనః' ధర్మమనే పదానికి హైందవమతంలోనే ఒక విశేషం ఉన్నది. హిందువుని జీవన శీలములే ఆ ధర్మానికి ప్రతిమానములు.....
సంయమము దాదాపు తొమ్మిదివందల సంవత్సరాలకు ముందు ఉత్తరదేశంలో కృష్ణమిశ్రులు అనేవారుండేవారు.....
గాయత్రి 'గాయంతం త్రాయతే యస్మాద్గాయత్రీ త్యభిధీయతే' తన్ను ఎవరైతే గానం చేస్తున్నారో వారిని గాయత్రి రక్షిస్తుందట.....
ప్రేమ-అహింస ప్రేమ చాలాదొడ్డది. అదే లేకపోతే మనబ్రతుకు వృథా. ఆకాశము. భూమి, నక్షత్రాలు, పక్షులు, తరులతా గుల్మాదులు...
లింగోద్భవమూర్తి మనము శివాలయాలకు వెళ్ళి చూస్తే సాధారణంగా గర్భగృహానికి పశ్చిమభాగంలో లింగోద్భవమూర్తి స్వరూపాన్ని దర్శించవచ్చు....
జీవితలక్ష్యం సృష్టిలో పశుపక్షికీటకాదులు ఉన్నాయి. మానవుల మనపడే మనమూ ఉన్నాం. వీనితో మనలను పోల్చిచూచుకొంటే....
ఉన్మత్త శేఖరుడు ఏదోఒక కారణంచేత ఒకనికి పిచ్చి పట్టుతుంది. వానిని చూచి అందరముకలిసి జాలిపడతాం. వానిని తీసుకొనిపోయి....
మతం అంటే - అంబికా ధ్యానమే మతం, మతం అని అంటూ ఉంటాం. మతమంటే ఏమిటి? అంబికా చరణారవింద ధ్యానమే మతం.....
జీవితం నేర్పిన పాఠాలు జీవితం అవిరామంగా క్రొత్త క్రొత్త పాఠాలను నేర్పడానికి యత్నిస్తూనే వున్నది. కాని తీరా చూస్తే నేను నేర్చుకొన్న దేమి కన్పించదు.....
వివాహం బ్రహ్మచర్యానికి పూర్వం చేయవలసిన సంస్కారాలు ఏడు. బ్రహ్మచర్యంలో చేసేవి ఆరు. గృసాస్థాశ్రమంలో....
ధర్మ ప్రమాణాలు విజ్ఞానం కలిగించే గ్రంథాలు ప్రపంచంలో వేలకొలది ఉన్నవి. పుస్తకాలెట్లా అసంఖ్యాకాలుగా వున్నవో అట్లే మతాలూ....
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ జయతిపరాశర సూనుః
సత్యవతీహృదయనందనోవ్యానః, ....
స్ధితప్రజ్ఞ స్ధిత ప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ,
స్ధితధీః కిం ప్రభాషేత? మాసీత వ్రజేత కిమ్‌?.....
అంబికానుగ్రహం అంబిక వాగధీశ్వరి. ఆమె అనుగ్రహం ఉంటేచాలు వాక్కు వశమవుతుంది....
హవిర్యజ్ఞములు;
సోమయజ్ఞములు
గర్భగతుడైన జీవుని ఉద్దేశించి చేసే సంస్కారాలు మూడు. వివరాలు తెలిసిన తరువాత చేసే సంస్కారాలు....
ఆలయ పూజలు మనం మానవులమై పుట్టినందుకు విధిగా మనచేతనైనంతవరకూ, సందర్భానుసారంగా ఇతరులకు....
మహాలింగము మనం ఒకఊరికి వెళతామనుకోండి. వీధులలో ఎన్నో భవనాలుంటవి. అందులో ఒకదానిని చూపి, దీని...
అర్థములు పుట7 'కాలకాల ప్రపన్నానాం కాలః కిం ను కరిష్యతి?'....
అకారాద్యనుక్రమణిక ....

Jagathguru Bhodalu Vol-3        Chapters        Last Page