Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-3        Chapters        Last Page

gRiLiR sVLiR c 90

gRiRVLRiV [RV

RXdRV xqsLixmsosVV

$ NRPLi NSsVN][ gRiRVLRiV

$ RLiRZaP[lLi[LiRxqsLRixqs*d aRPLiNRPLSyLRiry*sV

ALiysVyRsVV:

""saS''

xmsLjia][RNRPVV:

aRPysysVV, $ s[WLji bPsLSsVaSzqsQ

""ALiRxms˳ '' sVLiT xmsosLRiVjRLi.

xmsNSaRPNRPVV:

ryRs gRiLiRsVLiR, y.

NS{ms \lLiV : : s : LRiV. 25c00

xqsLRi* ry*sVsVVV

ryRs gRiLiR sVLiRs.

RVV s

aSs xmspLjisV

y ALRiV zmsLiL`i=

y : 1995
""$ LRiVsV LRiVxms [sryssVV yLji ALjiNRP xqsRVsVV][ C gRiLiRsVV sVVjLixms Tsj. yLjiNTP sW sVLiR RLRixmsos NRPXRy xmspLRi*NRP RsyRsVVV''.

xqsLiNRPyaRPs gRixmsrRsVV

yLRiR DyR:c

xms᪫sV bPLRiry[sLi g_LkixmsoRLi syRVNRPLi e

˳NSQ yxqs xqsQlLi[ sRLi ARVVuy䪫sWLRi zqsR[V ee 1

xmsRsVLi sNRPRVLiRLi R GNRPRLiRLi j*dRVNRPLi e

RXdRVLi NRPXxtsQzmsLigSORPQLi gRisNRPQLi RRVLRiNRPsV ee

Li[RLRiLi xmsLiRsVLi R xtsQxtsQLi sNRPs[Vs R e

xqsxmssVLi sxmnsVLSLi R RWsVsLRiLi RyxtsQNRPsV ee

sssVLi RLiRLi R RaRPsVLi RV syRVNRPLi e

GNSRaRPLi gRixmsLi y*RaRPLi RV gRi؃sssV ee

y*R\ZaPys ysWs xqsLiRLi RVM xmslhi[ sLRiM e

s R sxmnsV˳RVLi Rxqs xqsLRi*zqsjNRPLRiLi xmsLRisV ee

syLki ˳##[ syLi RyLkie ˳##[ RsLi e

xmsoyLki ˳##[ xmsoys sWOSQLki ˳##[ gRisV ee

}ms RxmsrRLi xtsQT LSQ\|qsM xmnsLi ˳[` e

xqsLisR=lLi[ zqsRLi R ˳##[ yR xqsLiaRPRVM ee

@uyyLi xLiyLi R y* RV xqs=sVLRi[V` e

Rs sy ˳##s[ R=LS* gRi[aRPxqs xmsryRRM ee

B $yLRiRxmsoLS[ xqsLiNRPyaRPsLiysV

gRi[aRP y*RaRP ysVrRLi xqsLixmspLRisV.


] xmsVNRPV

gRiRVLRiV[RV sVWRs xqsLixmsosVVNRPWy sLis[ sVsRV CaRP*LRiVsNRPXxms. yVgRis˳gRisVVsW R*LRi[s[ sVsRgRiRV.

C DxmsyxqssVVV ry*sVyLji xms˳sW, xqsLi[aRPsVVsW ˳تs sbPxtsQRsW FsLiR sTLiy, @sds yLjisQQNTPR*sVV sVVLiRV dzqsNRPV. ry*sVyLjis RLji+LisyLjiNTP C[RV @sgSxs sVsRs[VNSNRP AsLiRLi NRPWy xqsVLjixqsVLij. ZaP[*yaRP*RL][xmssxtsQRVc

RVxqs [s[ xmsLS ˳NTP LRiy [s[ Ry gRiVL][,

R\|qs#[ NRPjy xLSM xmsNSaRPLi [ sVRsMee

@s sNSxqsVLij.

LRisV˳gRiysVsV RLji+LisxmsoRV NSsNRPLihRi gRixmssVVs "s[sV RRVsszqss RjsysV. s[yLiRaSxqsQ xmsLjibdPy NSsLiysV. RXzmsdLS sVLiRxmssVW ¿[aSsV. NSs Rxmsxqs=Li[ GsW RV[RV @s @yLRi. LRisV˳gRiysV NRPLRiVxmspLRixqsVy[ sVVsgjiszmsRxms NSs gRixms sVVsVNRPV ELRi [NRPFLiVVLij. @[sRLigS yLji RW}ms gRiVLRiVso [NRPF[ Fss\y @LiRV[. gRiRVLRiV $ RLiRZaP[lLi[LiRry*sV yLjiNTP xqssVNSNRPV sVsRLi sVs˳gRiLi. A˳gRiLi yLjiRLRi+s˳gRiLi NRPVgRisLiRsNRPW xmspLRiLiNSRs sW[yLji ssVNRPLi.

C sVR NRPLi[ ry*sVyLjis RLji+LiRLi RzqsLiLij. yLRiV @xmsoRV aSLidaRP*LSRWsNTP sDyLRiV. xqssVRVLi xqsVsWLRiV 12 gRiLiV. A ARVsVV[s sVWLji yxqs˳gRiysVNRPV aSxmsssWRs NSsLi aSLi s胫s aSLidaRP*LRiVRV. ARWsNTPsVVLiRV bPjsVsoRVs N]sV[ ry*sVyLRiV rysLi ¿[zqs aSLidaRP*LRiVs RLRi+Li @NRP䮲[ sVLiRxmsLi[ Dxmssxtsv\yLRiV. ARVs FsNRPTNTP sT[ @NRPTNTP sLiTLi¿[ sLi yyxmso s\˳sVLij F\lgiyLRiV. ry*sVyLRiV sVsV @LiRLki NRPWL][誫sVyLRiV. C NTPLij a][NRPLi RjsyLRiV.

ANSaRP bPNRPVLSRV[ RaRPjaS˳g][ RVNRPWظRV[

bdPyLiaRPVM xmsxqsyRV[ zqsLRiRLSsLiRM xqs*LRiWFyRV[,

s[yLi][ sRWRV [xqsVssW RVxqsxqs*˳تyRV[

Rzqs s[ xXRRVLi xqsV[sLRisVyLiryLi[ xmsLRix.

"C a][NRPLiFsNRPT][ Vry?' @s @RVgRigS INRPLRiV $ aRPLiNRPLSyLRiNRPXR RaRPa][NRP[sj @s ¿xmsgS ry*sVyLRiV sVL]NRP a][NRPLi RjsyLRiV.

g][sLiy RjNRPLi s \sR sV FyLRi xry sVV˳

soRQX yR bPsxqs xqssjgRi][ yrsVVdsyLi xmsoLRiM,

RVxqs xqsLiճRFy LSsNRPXy sLikaRP*lLi[ ˳s

Rzqs s[xXRRVLi xqsV[sLRisVyLi ryLi[xmsLRix.

yxqssVxL
CaRP*LRiVRV s[yLiRsRVVRV. ARVs xqs*LRiWxmss[V AsLiRLi. ARVs xqs*˳تss[VssRVLi. g][sLiRVsNUP RsNRPW Fs ˳[RsVW [sLiRVs yxqsVV ¿zmssj ss[VNRPy RVs ELRiNRPVyLRi. ry*sV ELRiNRPVy }qssNRPVRV ELRiVN][[! yxqsV ˳[RVj RWRgSRWRgS sLijZNP[aRP*LRiV yLjiNTP FsNRPy [s N][xmsLisLij. \|msNTP Fss yxqsV¿[RVV @lgi[ xqsLiճLiFys sLijZNP[aRP*LRiVV aSxms sVyLRi. @LiR][ yxqsVV RsV RzmsRsVV gRiVLjiLi. NRPLiNTP s aSLidaRP*LRiVsNTP }qss¿[zqs aSxmsssVVNRPVRWLRi.

ry*sVyLRiV \|ms sxtsQRVLi ¿zmssxmsoRV @NRPR DsyLjiNTP A RXaRPLi sVLRixmsoLSRV. yLjiNRPsVV ALSQALSQQ\. CaRP*LRixmsaRPLixqss [xLi xmsoNRPLjiLi, yLji˳xtsQ[ ˳تsxqssLi ssLjizqsLij. sVxmsoLRiVxtsv xmssW xms¿[uy sVsNRPV [RNRPLigSs[ DLiVLij. "zqsRkM NTPLi xms˳}tsQR NTP sW{qsR s[R NTPLi?'

BLiRNRPW ry*sVyLRiV ¿xmss胫sj \ZaPs\sxtsQs ˳[RsVVgRiWLji. ARWLiVWyLRiV ARWLiVWsVRLi g]xmsRs @LiLRiV. LigSRVRVV \|msZNPRTs yxqssVxL
""xqsLRi* aRP+LRi* bP+s ry=V LRiWyj Ljij LRisRVM,

xqsLi˳[ ˳تs[ ˳LS xms˳sM xms˳V LkiaRP*LRiM.

@s ysWs xmspLRiLigS bPsxLigS Dsj. @sds xqssVs*RVLi ¿[zqs \sxtsQsWV sR sZaP[*aRP*LRiVs[ saRP*LRiWxmsRLRi+sLi ¿[RVs[V ry*sVyLRiV RLRiRV [jLi¿[j.

C [R[ ryRNRPVNRPV NSszqssLiR Fy[RVLi ճxqsVLij. IN]NRP DxmsyxqsLi[sW sVsztsQNTP CaRP*LRixmsᵳysLi FsLiR xmsyssW ry*sVyLRiV RLji*RRLRi*LigS ¿zms DyLRiV. C [RV sVs NRPLiRLjiNUP DFy[RVsVV\ \ysVgRix }RVso NSys y FyLRis.

"yxqsV[s xqs=LRi*Li'.

$ N][j c xqsLiNSLi "saS'

LiLiVV c 1965 (RVLi.s..RVqs. aRPLRi)
AsWRsVV
sLiRLi xmsLRisVxqsVRLi ZNP[sLi ssVWLjiLi

R*Liy*dRLi gRigRisxqsRXaRPLi RRQ*sVryj ORPQQsV,

GNRPLi sRLi ssV sVRLi xqsLRi*k ryOTPQ˳WRLi

˳تydRLi s gRiVLRizRLi xqsRVLRiLi RLi ssWsV.

Bj gRiRVLRiV[RV sVWRs xqsLixmsosVV. $ NRPLi NSsVN][ gRiRVLRiV $ RLiRZaP[lLi[LiRxqsLRixqs*d aRPLiNRPLSyLRiry*sVVyLji [Rs LRiWxms\sVs C""gRiRVLRiV[RV'' \Q*RLRiRaRPNRPsVVV. $ AjaRPLiNRPLRiV yxqsRVxqsVyyLRiV. xqsLiTR FysVLRi NRPLiNRPsVVV. ssRLRiR ˳LiyLRisVVV. yLjiyLji ˳تysVNRPWsVVgS $ry*sVyLji [RLRiysV F~Lij. sRsVVsV xqsLjijRVN]s ssV RLjiyLRisVVsV [zqsN]sVNRPV RNRPs ryRsV. $ ry*sVyLji Rxmsxqs=LixmssR, xms˳ sVxRQ*sVV [NRPsVVsNRPV xqsVxmsLjiRsVVV.

@sLRi*RdsRV\sVs jsaRPNTP $ gRiRVLRiVso @sVgRixLRiWxmsLi[ sW¿[ C gRijR gRiLiճdLRi NSLSs ¿[LiVVLiLij. ALiRxms˳[ xmsRVLjiLis yxqssVVsV sW ryRs gRiLiR sVLiR[ gRiLiRLRiWxmsLigS LRiWF~LijLiRVNRPV RsV AsWR @LigkiNSLRisVV sV $yLji RsVVsVgRiWR @sVgRizLi xqsxNRPLjiLis ""ALiRxms˳'' xqsLiFyRNRPVV $ dsLiLS sLiNRPZaP[xtsQRVgSLjiNTP sW RsyRsVVV. xqsxXRRVsVVV AxmssVRVV $yLji[RV ALiRsVVs @sVsjLis ""saS'' (RVLi.s..RVqs.aRPLRi) gSLjiNTP sW NRPXRRV.

gRiLiRNRPLRi @sVL][RsVV¿[ ALiRxms˳[ @RxmsTs yxqssVV[s gRiLiRNRPLRi ˳xtsQsV bPxtsQysLjiNRP ˳xtsQ[sNTP sysWsXRVV aRPysysVV ee $ s[WLji bPsLSsVaSzqsQgSLRiV sWLjiLji. sVLjiRVV INRP lLiLiRV xqsLixmsosVV[s a][NSRVNRPV @LRisVVV yzqssV[ C xqsLixmsosVVs gRi a][NSRVNRPVsV $ bPsLSsVaSzqsQgSLRiV sZaP[xtsQ @LRissLRi᪫sVVsV yzqsLji. a][NSRV[s @sgRiWR\sVs @LRi sZaP[xtsQsVVsV @xqsV˳LigS [VgRiVs rysWsVNRPVgRiWR xqsV[RsVgRiVsV yzqsLji. $ aSzqsQgSLjiNTP sW NRPXRy xmspLRi*NRP RsyRsVVV.

xqsVsoV, sVsVVORPVsoV @LiVVs ALiRsVsV NRPLRiNRPsVsVVNRPV C ""gRiRVLRiV[RV'' @LijLiR gRiVgRiVNRPV xL
y

BV
VVxqsV xqsWLRixmsNSaRPaSzqsQ
N][jcsWxmnsVsVV
1965

ssryxmsNRPVRV : ryRs gRiLiR sVLiR.
RXdRV sVVR
RVVs c aSs xmspLjisV
1995Jagathguru Bhodalu Vol-3        Chapters        Last Page