Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-10        Chapters        Last Page

మండలి మాట నమామి కాంచీపుర కామకోటి
పీఠాధిపాన్‌ మత్కుల దేశి కేన్ద్రాన్‌, ....
గణపతిస్తుతి గణపతిని గజపతిని కవిపతిని కులపతిని
రక్తితో భక్తితో ముదముతో నుతియింతు....
గురుస్తుతి చిరునగవు మొగమున చిందులాడే స్వామి
బ్రహ్మతేజస్సుతో వెలిగిపోయెడు స్వామి....
గణశ పంచరత్నమ్‌ శ్లో||ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం
కలాధరా వతంసకం విలాసి లోకరక్షకం |.....
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగస్తవః శ్లో||సదా బాలరూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ
మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్యమాన్యా | .....
శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రమ్‌ శ్లో||నాగేంద్రహారాయ వి(త్రి)లోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |.....
శ్రీ లలితా పంచకమ్‌ శ్లో||ప్రాతః న్మరామి లలితావదనారవిందం
బింబాధరం పృథులమౌక్తిక సోభినాసం |...
షట్పదీ స్తోత్రమ్‌ శ్లో||అవినయ మపనయ విష్ణో
దమయ మన శ్శమయ విషయమృగతృష్ణాం |...
గురవేకుసుమాంజలి కరుణాశక్తి కల్లోల కరుణాకలితాత్మనే |
పరానుగ్రహరూపాయ గురవే కుసుమాంజలిః || ....
సాంబమూర్తి సాంబమూర్తి ఎవరు? ఆయన దే వూరు? స్వరూపమేమి? ఆయన కేశకలాప మెట్లా ...
నాకేల కనకాభిషేకము? ప్రతిదినము భక్తులు నాకు పూలమాలలు, బిల్వరామములు, తులసీమాలలు తెచ్చి ...
ఒకఅవ్వ - ఒకబిడ్డ ఒక అవ్వ ఉన్నది. ఆమె ఒకచోట కాళ్లు జాచుకొని కదలక మెదలక ఉండే మనిషి ....
కర్మ మార్గము ఎన్నో విధములైన కర్మానుష్ఠానములను గూర్చి అప్పుడప్పుడు నేను ...
దశోపనిషత్తులు ఓంపూర్ణమదఃపూర్ణమిదంపూర్ణాత్పూర్ణ ముదచ్యతే !
పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే ||....
ఒకరాజు - ఒకరాణి కథ ఒక దేశంలో ఒక రాజు. రాజు అనగానే అతని కొక శత్రువు. ఆ శత్రువుతో యుద్ధం- ....
సదాశ్రయం ఆదిశంకరులు అద్వైత స్థాపనాచార్యులు. వారు జగద్గురువు లైనందున వారి ..
శిరోవేదనకు చికిత్స శిరశ్ఛేదమా ? ఈ కాలంలో అందఱు జాతివిషయంగా తీవ్రచర్చ చేస్తున్నపుడు, ఈ విషయంగా నేనూ ....
నేను అనగా ఏమి? ఈ విశాలమైన ప్రపంచంలో కోట్లకొలది ప్రాణులున్నవి. ప్రతిప్రాణి హృదయంలోనూ ...
మహామోహేనిలీయామహే ఒకనికి వివాహ వయస్కయైన కన్య వున్నది. కొమార్తెపై అతనికి చాలా ప్రేమ....
నువ్వులూ నీళ్ళూ ఎక్కడకు వెళ్ళుతాయి? మనిషికి మూడువిధాలైన ఋణము లున్నవి. మొదట దేవఋణం. రెండవది ఋషి ..
కనకాభిషేకము కాంచీపురము ఒక మహాక్షేత్రము. పరమేశ్వరుడు ఆమ్రతరు మూలములో ...
గీతాసందేశం ధర్మరాజు పాండవులలో అగ్రజుడు, ధర్మపుత్రుడు, యుధిష్ఠిరుడు అని ఆయనకు...
శ్రీ స్వామివారు - హాటకేశ్వరం శ్రీ కాంచీయతులు, జగద్గురువులు, శ్రీ శ్రీ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు ....
శ్రీకాంచీయతి విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధతః...
ఉపాస్తి స్వసై#్మ నమః పథ మహం కరవాణి వాణి
మత్తో నహీతర దనేక మథైకకంవా,....
అర్థములు ....
అకారాదిక్రమము ....

Jagathguru Bhodalu Vol-10        Chapters        Last Page