Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-1        Chapters        Last Page

""DRRVsVVs GRVgRiLiNRPV [RV AyLRisVV, @sVuyssVV [RV. Dsj sV, sRFso, BV sVs sVRsVLi ]NRPRV DLiTs, @ rsVLjiNRPLi ""ry*sV [RV. Ay [RVc@Liy C [xs[V'' @s ¿xmsVyRV FsLiRW ZaP[xtsvRV, @RRV RRQ*syLRiNRPV jlgisVNRPy! ARRVVsy? [y? ry*sVNRPy? [y? AsV syLRi[s NRPRRV jlgisV. @RRV NRPsVg]s RRQ*sVV, ""ry*sV [Rs[V'' NSsRV胫sV. NSs @RRV G syLRisVV[s rsVLjiNRPLi g]xmsy[NSy!''

c gRiRVLRiV $aRPLiNRPLSyLRiry*sVyLRiV.


Jagathguru Bhodalu Vol-1        Chapters        Last Page