Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Shankara Chidvilasamu    Chapters   

$aRPXLilgi[Lji $ gRiRVLRiVso AbdPxqsV= $sVRLRisVxLixqs sLjisNSyLRisLRi xmsRyNRP xmssW FyLSyLRi FyLki RVsVsRV sWxqss FyظRWsV xmsyLRiysyLRi xqssWRuyLigRi WgSsVuyssuy RxmsaRPNRPsLRiQyR郫s
@LiNTPRsVV

""soxmsZNP[aSRVR'' @s s[RsVV[ sLjiLixmsTs xmsNSLRisVV A xmsLRis[VaRP*LRiVs soxmsZNP[aRPLRiWxmsoV, NRPRVVgRi ؃ysyLRiVV\s sRVVc

{mshjiNRP

XLiysssVsV NRPXuysVLiR sVVxms\sVs LiRLRiV xms᪫sVV[ y xmspLRi*aRPsVsVV[ y¿[ ryzmsLixmsTs aRPLiNRPLRisVhRisVV[ 1942s xqsLisR=LRixmso aRPLiNRPLRiRVLi xmsojsxqssVVs FyRMNSsVVsLiRV $ gRiRVLRiV $ aRPLiNRPLRi ˳gRisRWFyRV,

xmssW sRssVVV

1) $ RV=ؿyLRi sLRiR ""XxRLiNRPLRi sRVLi 32s xmsNRPLRi᪫sVV

(12) RRry=RaRP s[VsW}qs xqsLixmspLRi aRPV˳ORPQ[ e

$aRPLiNRPLRis j*xqssVV

gRiLiRsVV sLji*xmnsVsVVgRi xmsLjixqssWzqs LiRVNRPVsV, GRRLiR FyhRiNRPV NRP˳VRRV sZaP[+QRVxqsLRiWxmssVgRiV xqssVxqs sVLigRisVVV ¿[NRPWLRiV NRPVsV, bPxtsQ xqsLixmsyRVsVV ssVxqsLjiLi $ aRPLiNRPLRi ˳gRisRWFyR xqsLixqsLRiLRiWxms sVLigRi sVR gSsLixmsRVRVsj.

Sri Shankara Chidvilasamu    Chapters