Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Devi Bagavatham-2    Chapters   

$M

$[ds ˳gRisRsVV

ALiysVyR xqszRsVV

j*dRV ˳gRisVV

@sVyRNRPVV :

$ [soxms bPsLSsVRV FsLi. G.

xmsLjixtsQQQLRiV:

$ FyRWLji {qsyLSsWLis[RVVV FsLi. G.

(VgRiV c xqsLixqsQXRsVV)

sy*s $ Liy s[LiNRP xqsVx aSzqsQ

yNRPLRi syxmsds, ryzR syxmsds, s[yLiRsaSLRiR

xmsNSaRPNRPVV:

$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs

gRiVLRiVNRPXxms

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRV c 500 020.

xqsLRi*ry*sVsVVV xmsNSaRPNRPVs.

xmsRsV sVVR᪫sVV

1985

xmsRVV : 2000 sVWsVV : LRiW.100.00

j*dRV sVVR᪫sVV

1997

xmsRVV c 1000

BLiLi [sy sVLijLRisVVLiRV xmspLixmsszqsss ARxmsRVRVV @RyLjiLiNTP ssxmsoRV rylLi |msszqsss ARLiyLRi䪫sVV sVsVsV sVVssVsVsV ARVVLSL][gRi ˳gRi r˳gRi xqssVXjNTP RLRisVV RssVV ˳[gRisVV sWORPQsVVsV N][Lji Rjs RjsLi ss sszmsLiRszqsss s[R s[yLiR LRixxqs xqsV[RNRPsVV\ss yxqsFNRP @uyRaRP (18) sVxmsoLS᪫sVVV. yss xqsLixqsQXRsVW c xqsLRiLiysVyRcxmsLjia][Rs][ $ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV sVVLijLi @LijLiRVRVsj.

xmsRVNRPV : sVVR :

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV $ NRP zmsLiL`i=,

gRiVLRiVNRPXxms gSLiksgRiLRiLi,

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRV

\|RLSصRV c 500 020. Fns : 7611864

$ aRPXLilgi[Lji$ gRiRVLRiV xqsLiryssV

$ sVRLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRisLRi xmsRyNRP xmssWFyLSyLRiFyLki RVsVsRVsWxqss FyظRWsV xmsyLRi ysyLRi xqssWRuyLigRi WgSsVuys sxtsQ RxmsaRPNRPsLRiQyRs胫s $ aRPLiNRPLSyLRi gRiVLRiV xmsLRiLixmsLS Fyxms xtsQ` RLRi+s ryxmsyyLRi ys xqsLixqsy kaRP*LRi xqsNRPsgRisWgRisVryLRixXRRV ryLiRRV xmsFyRNRP \sjNRPsWLRiQxmssLRiNRP xqsLRi*RLiR xqsLRi*RLiyj LSydssysgRiLRi sVLSyds NRPLSNRP xqsLixqss xmsuyxmsyyLRi $sVyصjLS gRiVLRiV ˳WsVLiRؿyLRi VVxtsQaRPXLigRi xmsoLRisLSkaRP*LRi RVLigRi˳ydLRiyzqs $ sVj*yaRPLiNRPLRiFyR xmsyLSRNRP $ gRiRVLRiV $ RLiRZaP[LRi ˳LRidry*sV gRiVLRiV NRPLRiNRPsV xqsLiػR'' $ gRiRVLRiV aRPXLilgi[Lki $sVRճss sydLRi ry*sVճM @sVgRiXzRLic

$ sVVsV

AxqsRRLiR zmsRVbPxtsQ xmsLiFy sLiNRP[aRP*LRiV gSLjiNTP yLSRVxqsLRixmspLRi*NSbdPxqsV=V.

""xmsoLSyRV dsVsWLiry RLRi aSryLigRi sVbPyM e s[yM ryys syyLi RLRixqsR RRVLRiaRP.'' RVs RRVLRiaRP syryssVV[ NRPgS xmsoLS᪫sVV ¿xmsTRVVsj. s[yLRisLRiRVsVVs NRPVxmsNRPLjiLiRVsj gSsos xmsoLS᪫sVVsNRPV FyaRPxqsQsVV gRiRV. RLSLRi NSsVsWORPQsVVsV RRVLji*R xmsoLRiVuyLRisVVNRPV @s[NRPsVVLiVVs DFyssVVy*LS xmsFyjLiRV[V xmsoLS᪫sVVLiR \sbPxtsQsVV. NSsos xmsoLS᪫sVVV @LiRLRiNRPVsV DFy[RVsVVV. @ xmsoLS᪫sVVsV s[RyxqssVxL<ji LRiLi¿sV. A xmsoLS᪫sVVLiRV ˳gRisRxmsoLS᪫sVV }mslLisNRPgRisj. @j sxtsv ˳gRisRsVsRVV [ds˳gRi sRsVsRVV lLiLiRV sRsVVVgS sVsj. C lLiLiRVsV xmsoLS ORPQOTPQRsVV\ VVFyLRiVRVss.

xmsxqsVRsVV dsVLRiV ""$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRid xqsV'' @sV }msLRiVs INRP xqsLixqssV ryzmsLi RsWsVVgS @uyRaRP xmsoLS᪫sVVsV ALiysVyRsVV][ xmsNRPLixms saRPLiVVLi BxmsVRV [ds˳gRisRsVVsV @sVyR xqszRsVVgRi xmsNRPLiRV sVVysxsVVgRisVsj. xmsLRi[sR VVNRP sVRQsVV @s[NRP sRsVVVgRi C xmsoLS᪫sVVsLiRV ¿xmsT RVVsj. kss xqsLRixqs\sVs VgRiVs @sVsjLis @sVyRNRPV NRPXztsQ sVRRgjiRVVsj. xqsLRi*s xqsV˳##\sVs Lki[ sVs C RVsVyRsVV RRVsLRiV NRPRLi][xmsNSLRisVV NSgRiRV.

$aSLRiyRLiRsdaRP*LRiV RVsVgRixsVVs dsVLRiV B[LkigS @s xmsoLS᪫sVVsV ALikNRPLjiLixms[zqs xmsNRPLiRVLRiVgSNRP RVsRVV C gRiLiRsVVV ˳NRP yRLRiRVsVV\ szqsVgSNRPRVsRVV yLSRVxqsLRi xmspLRi*NRPsVVgRi AbdPLRi*jLiRVRVysVV.

aRPXLilgi[Lji

LRiNSQOTPQ sWLRibPLRi aRPVR Rs rsVyLRiLi B yLSRV xqsLRi᪱sV

26c11c1984 $M

qssVLRi᪱sV

$sVRLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRisLRi xmsRyNRP xmssW FyLSyLRiFyLki RVsVsRVsWxqss FyظRWsV xmsyLRiyLRi ysxqssWRuyLigRi WgSsVuys sxtsQ RxmsaRPNRPsLRiQyRs胫s $ aRPLiNRPLSyLRi gRiVLRiV xmsLRiLixmsLS Fyxms xtsQRLRi+yyLRi yszqsLixqsykaRP*LRi xqsNRPsgRisWgRisVryLRixXRRV ryLiRRV xmsFyRNRP \sjNRPsWLRiQxmssLRiNRP xqsLRi*RLiR xqs*RLiyj LSyds sysgRiLRi sVLSyds NRPLSNRP xqsLixqss xmsuyxmsyyLRi $ sVyصjLS gRiVLRiV ˳WsVLiRؿyLRi VVxtsQaRPXLigRi xmsoLRisLSkaRP*LRi RVLigRi˳ydLRiyzqs $sVj*y aRPLiNRPLRi FyRxmsyLSRNRP $ gRiRVLRiV $ RLiRZaP[LRi ˳LRidry*sV NRPLRiNRPsVxqsLiػR $ gRiRVLRiV aRPXLilgi[Lki $sVRճss sydLRi ry*sV gRiVLRiV NRPLRiNRPsV xqsLiػR $ ˳LRiddLRi ry*sVyLi NRPLRiNRPsVWM ryuyLigRixmsتsV xqsxxqsxmspLRi*NRPLi xqsxmsaRPRVLi ryLi LiRLiR xqssVLRiQ[

ALiRzms sVVjRLi ALiysVyR xqss[VRLi ¿[RLi $sV[ds ˳gRisRsV.

1. $ aRPXLigRigjiLji {mslhi[aSs aRPLiNRPLSs $ gRiRVLRiWse

sydLRi RV ZaP[uys ryuyLigRiLi xmsysRVsV ee

2. RVRV RVRV e ryOSQ ROTPQ sWRV a][˳

RVRV RVRV e aRPXLilgi[LSbPy aSLRiyLi

RVRV RVRV e gRiVLki* yxqssVVsVxmspLki*

RVRV RVRV e sydLRi FyRxmsryRM

3. RVybPR yR=sVXR xmspLRi xXRLiRLRiM

˳LRidLRi RVLS RLRi}qsRVLRigRiRVLRiVM

4. [uyLi $ ˳LRiddLRi RVdLiyLi NRPLSWM

ALRiQ[ xmsLRiRW ˳NSQ [ds ˳gRisRLi bPssV

5. $sV[soxms sLiaRP bPsLSsW\lLiQQLRiyLikNRPXRsV

[ds ˳gRisRLi xmsoLS sVsVLi yrNRP ryLRixqs*RsV

sVVyFyLiR FysoyLRi xXRRVM $s[LiNRP[aRPM NRPXd

xry[ ˳syLi xqssVLRiRV RRQQNSQsVgRiXx񦦦sVRsV.

\|RLSص` B xqsssRVLi FyLRiRV

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV

xmsNSaRPNRPV sVss

$[ds NRPXFyNRPORPQ dsORPQ xms˳تssVVs $sV[ds ˳gRisR xmspLS*LRisVV (xmsRsV xqsLiRsVV sVVRV xtsQxtsQxqsLiyLiRsVV) ALiysVyRsVV][ sVVjR\sV ALiR sVNRPV sLiR[RVTsj. RLRiVyR R*LRi[s[ C DRLSLRisVVsV (7xqsLi. sVLiT 12 xqsLi. sLRiNRPV) NRPWR VgRiVyLjiNTP sLiR[RV gRiVgRiVRVsLiRVNRPV ""$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRid qs'' y xqsLiRXzms sLiRVRVsj.

C sV gRiLiRsVVsLiR sxtsQRVsVVsV ss[LiRV {mshjiNRP xmspLS*LRisVV][Fy[ sVVjLiRTsj. NRPsVNRP ys s sVLRi xmsosLSsXRsVV ¿[RVszqss xmss[RV. C DRLSLRisVVsLiRV $[ds gkiRVc$gSRVRQsVuyyjNRPsVV $[ds syxqssVgRiV sVk*xmsxmso sLRissVV sVVRgRiV yQ*NSLiaRPsVVs[NRPsVVV NRPso. @s ˳NTPaRPR][ xmshjiLi sVsssVV ¿[zqss yLjiNTPs @LiR ARW syssVV][ $[dsysVNRP xmsLRiRRQ*sVV yLSjLis yLjiNTPs BxxmsLRi xqsVsVVV NRPLRiRتsVNRPsVVsVsj xmsRQORPQ g][RLRisVgRiV sxtsQRVsVV.

NSsos ALiRsV LRiV C xqsRQXLiRsVVsV ARW sRsVV ssWgjiLiRVRVV sysLiRVgRiV yLRiV RRVsoLSs yLjiNTPs kss Rjs sszmsLi ks RVLiR RRQ*sVV syLjiNTP sLijLi RsWsVVs ysVV RLjiLiRV][ V BRLRiVsV gRiWR RLjiLixms[RVV $s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV xqsR=LiNRPsVV.

@j sLRis[LRi sLRiVsV $[ds NRPXFyFyRVgRiVRVLRiV gSNRP RVs xXRRVxmspLRi*NRPsVVgRi yNSLiOTPQLiRV

\|RLSص`

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs

j. 11c5c85

Sri Devi Bagavatham-2    Chapters