Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Vamana Mahapuranam    Chapters   

JLi

ssW ˳gRis[ yxqsV[yRV

$ ysVs sVxmsoLS᪫sVV

(ALiysVyRsVV)

@sVyRNRPVRV:

y. yLRizqs LSsVsVWLji "lLi[V'

(FsLi.Fs., T..,)

""gRiVLRiVNRPLRiV''

sLi. 10c5c22/Fs, sWry LiN`P

\|RLSصRVc500 028.

xmsNSaRPNRPVV:

$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri ˳LRid qs

""gRiVLRiVNRPXxms''

1c10/140/1, @a][N`P sgRiL`i, \|RLSصRV 500 020.

xmsRsV sVVR 1994 xqsLRi*ry*sVsVVV xmsNSaRPNRPVs.

xmsRVV 2000

sVWsVV LRiV.99/c

xmsRVNRPV:

$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri ˳LRid qs

gRiVLRiVNRPXxms

1c10c140/1

@a][N`P sgRiL`i

\|RLSصRV c 500 020.

sVVR:

AL`i.ZNP.zmsLiL`i=

1c8c725/c

sNRPVLi

\|RLSصRV c 500 044.

JLi

ssW ˳gRis[ yxqsV[yRV

AsVVsVV

Fyds ˳LRidRV yRWs xqsWLigS sVWRV ZaP[V[ s˳LiRsRV. RV¿[ xqsLjiLixmsTs xqsQXR yRVsVV. xsVVLi sVLiT sLRisVLis "aRPVRV' ryzRsVV. BNRP F[ sVWRsj NTPNRP LRiRLiVVR¿[R sLjiLixmsTs "NRPX' LRiRsV. @s[NRP xmsoLS[ C a][NRPLi NRPszmsxqsVLij sVsNRPVc

""xmsoLSLi xqsLRi* aSryQLi xmsRsVLi xxqsQXRsV

@sLiRLRiLi RsZNP[Q˳[ s[yxqsxqs ssLRiyMee''

@s aSryQ[ xmsRsVLigS "xmsoLSLi' xxqsQX[ szqssj. RLS*R ARVs RRVLRiV sVLiT aRPV LRiWFys ssLRiR\sVss s[yV. LiVVNRPR INRP sVV sxtsQRVLi gRisVsLiy. xmsoLSV, s[yV xqsQX xmsys sVjظRVds, x[sVLiT zLRiR\sVyRVs ¿xmsTLi[ NSs @s xmns؃y yLji NRPLRiQXNSV "NRPXRV' s a][NRPLi ¿xmsRV. @LiVV[ BNRPR syLRiRVs[VsVLi[, xmsoLSجsNTP "xqsQXR' sVds s[yNRPV "aRPVR' sVs[ sWV FsLiRVNRPV ssxLjiLixmsTyLiVV. NRPXys FsLiRVNRPV ¿xmsR[RV?INRP xqsLixqsQXR yRWs Rzms}qs LiVVRLRi ˳uyryzy[ LiVW sR\sVs "xqsQXR' "ssLRiR' LRiRsV NRPszmsLiRso. NSyxqsV ˳s˳W ByRV LRiRssV xqsQXRVs NSs aRPVRVsNSds @sLRiV. @s NRPXRVV. xms˳تsLiRVgRiV sWsso LRiRsV. y @LSV NRPs NRPy xmsxqsWyV. LRixmnsVVsLiaSRV NRPRV LSsWRVxmsoLSصRV[ sVLi gRizLiRTy, yss xqsxXRRV xqsLis[yV NSsLi¿[LiRVNRPV ARW NRPsoV ys ˳تyLSsV RsV NRPy aRPNTP y*LS LRiWFyLiVVyV gSsLiyLRiV. NSyxqsV Rs NSs LRiRsV, ARW NRPRsV LSsWRVصRV sVLi Rjds, sds A sRLigS VxqsVN]s, LRiLiy[NSs yss, VVRLi˳LRixms y*LS xqsLjiLi RVVLiR[RV. NRPsVNRPs[ ydNTP LSsWRVجsNTP s LRixmnsVVsLiaRP NSysNTP "xqsQX' gRiLiRLigS [RV. @lgi[ LiVVRLRi xqsLixqsQXR NSs, yNSj LRiRsV NRPWR sR*R䪫so NRPXRVVgSs[ s FLiVVss.

Fyds aSryQV lLiLiRV syVc INRP "aRPV' (s[RLi) lLiLiRsj "xqsQX' s[ysV RzmsLi, xmsoLS, DxmsxmsoLS, RLRiaSryQRVdsxqsLRi y*LS ryjLiRTssgRiV ¿[R xqsQXRVsRVRVss. xmsLiNRP aRPLi NRPsVsVs[ @LRiLi[ LRiWR\sVsV C "xqsQX' aRPLi NRPWy, RFaRPNTP y*LS, VVRLi˳LRixms y*LS xqsLjiLixmsT @sLiRLRiLi aRP[ LijLixmsTs aSxqsQ LRiRs sxtsQRVLi[s[ LRiWR\sVsj. A sRLigS xmsoLSV xqsQXRgRiLiyV; sRsWRyLRi rLRiNSV. ys[s aRPV x, yxqs, g_RsWj RFRsVNRPV ¿Lijs\sy @s xs[VRxqsV= sVLiT NSs, yxqsVs xms˳sVLiT NSs xmsoss NSso. xqsQXR xmsoLS NRPLRiQXR*Li yryRVNRPV ¿LiRs[LRiRV.

BNRP "ssLRiR' gRiLiy sxtsQRWsNTP s}qs, ys @LSV, aRPV, DyLRi, G xmsoLRiVxtsvRW sLjiLiss NSso. @s aRPVRVV. "aRPV' NRPWR WgRi LRiWR aRPsW. ""aRPWRVR Gs, sZNP[s` NTPRVR B aRPVM'' ssTs, ¿s y*LS gRi{R\sVs yNRPxqssVWxs[V aRPV, G sWssos y*LS sLjiLixmsTsj NSRV. A sRLigS A aRPLi, s[RLRiWxms gRiLiy xmss[ LRiWR\sVLij. DyxLRiNRPV, sVsdsVyRV lLi[TW[ G[s sVLi NSLRiNRPsVLi xmsryLRi\sVsxmsoRV yss LjiNSLRiV ¿[xqsVNRPVLiتsVV. RLS*R ss RVyRRLigS yxqsVNRPVLiتsVV. @LiR sWys sVss[V A lLi[TW NSLRiNRPsV NRPLRi sVs ¿xmsVN][gRisW? ¿xmsVN][[sVV. NSLRiLi @LiRV[s sWVgSs, ys ˳تyV NSs, DyLRi NSs, sVss NSso. @sds lLi[TWsVLiT ssLRiyLiVVss. NSgS A NSLRiNRPsWsNTP sVsLi NRPLRisVW NSsVV, xqsQQLRisVW NSsVV. ZNP[sLi zms NRPLRiLi sWRs[V. @[sRLigS x RjRLRi VVuyRVV aRPV yNSNRPV xqsQQLRiVgSLRiV, NRPLRiV gSLRiV, @sVyLRiNRPVWgSLRiV. NSgS sWssNRPXR LRiRsV @syV. x y*LS xqsLjiLixmsTs @LSW ARVs sVVsVLi ssLRiyLiVVs yNSV sR sWRyV, LRiLiRyV, xqsyRyV. C sxtsQRVLi[ LiVVLiNS xqsLi[[\sVy DLi[ @LiRVNRPV xqssWysLigS, x G xmsLjizqs[ xmsoLSsV xqsLjiLisk, G RaRP[ s[yV ARVs sVVsVLiT sVsTsk RWRszqs DLij.

sVs Fyds aSryQ xmsNSLRiLi, ˳WR xqsXztsQNTP xmspLRi*Li sV\sxmso sV xmsRVLi yzmsLiLij. xRR*Li Rxms sVL]NRP ysNTP ][V[NRP FLiVVLij. sxqsLRiLigRi, sxqsLiR rygRiLRiLi ssVs A xmsRVLi[ sLSxqsV DsNTP sVsVNRPVV sVRVNRPV gRiWR [so.

xqsXztsQ xqsLiNRPLi NRPgRiRLi][ xmsLRix ˳WR xqsXztsQgSsLis dsVR xmsRsVLigS RRVLRiV xsV xqsXztsQLiyRV. bPaRPV FyRVV\s syRNRPV yssL][, RssLRiV FsLiRVNRPV xqsXztsQLiyL][ RVNRP NRPsVNRP[ DLiRgS ANSaRPy y*LS RxmsxqsV= ¿[RVsVs A[bPLiyRV xmsLRisWR. A A[aRPxmsNSLRiLi RxmsLi ¿[zqs x ysV $sVyLSRVVs yճ NRPsVLi sVLi xmsosVsW, xqsXztsQ sLS᪫sVV Rs NRPLRissVsRVW VxqsVNRPVyRV. xqsXztsQ @Li[ GsW RVs syR, @j Fs][ ssLjiLiRsVs ˳gRisLiRVs @LjiLiyRV. @LiRVNRPV sxtsvso sVLRi RxmsxqsV= gSsLiRsVs A[bPLiyRV. A xqsVkLRi RxmsM xms˳تsLi s @RsNTP xmsoLSV zmsNTP LSsRLi sVVRLiVVLij. C sxtsQRWs[ \|ms a][NRPLi[ ""xmsoLSLi xqsLRi*aSryQLi xmsRsVLi xxqsQXRsV'' @s ¿xmsRLi LjigjiLij. @LiVV[ RRVLRiVVT RxmsxqsV= @xmsNTP xmspLjigS xmsLSNSxtsQ sLiRVN][[RV. ARVs xXRRVLi xqsLRi*y yzmsLi Ds CaRP*LRiys gRizLi zLRiRLi gSsLiRgRi lLi[TW RVLiRLigS LRiWF~LiR[RV. @sLiRLRiLi RxmsxqsV= xmspLjiNSsRLi][ ˳gRis[QLjiR\sVs s[R yRVLi ARVs xXRRVLi[ xmsxmnsLi RRVLRiVy*LS DRLjiLixmsTLij. C Rys[ ZaP[*yaRP*RL][xmssxtsQRV yVRVLij.

"" WLi sR y xmspLRi*sV

W\ss[yLiaRP xmsz[ R\|qs#'' @LiW.

@sgS xmsLRix sVVR RRVLRiV xsV xmsoLi @sLiRLRiLi @Rs RxmsxqsV= xmspLjiNSgSs[ ARVs sRNRPV s[ysV xmsLizmsLi¿sV. "xmsz[' aRPLi, s[RV sVsLi lLi[TW xqsLiRLRiLi[ xmsWgjiLi¿[ "xmsryLRi' @s[ @LSs xqsWxqsVLij. Fs aRP LRiWxmsLi[ NSLRiNRPsWsV xmsryLRiLi ¿[}qs lLi[TW, A aRPNRPW, DyLRiNRPV ysV NRPLRiNS][ @lgi[ x[sVLiT sVsTs aRPV xqssVWxLiVVNRP aRPLSNRPV gSds, DyLRiNRPV gSs RRVLRiVVRV NRPLRiNSRV. aRPLRi DyLRi LRiWxmsLi y胫s xmsLRix[V A yRVLi. ˳gRisRR* sVs[ lLi[TW }qsxtsQs sVLi xmsLixmsTs aRP xqssVWs, RRVLRiVVRVRs[ lLi[TW RVLiRLi ssLRiRLi NSsxqsVLij. xsRRR*Li. @[ ARVs FsLiRlLiLiRLji y*LS[ xqsQXRV\ NRPWR xqsysRVRV. @lgi[ s[yV xmsoLSV, ssLRiyV xqsQXy\ aSaRP*RLigS DLiTFyLiVV. VVgRi ry=sWRVV xmsoLSV xLRiWFy[ @LiVLij @RLRi*aRPV c

"" VVRM rysWs RLiyLizqs xmsoLSLi RVuyxqsxee''

(@Ree 11c7c24)

@Li[ NSRV xqs*RVLigS xmsoLS᮪s[V RssV ysV "x' gS sLjiLiRVNRPVLij. xmsoLSLi sجsNTP INRP[. ys xmsssVj xmsNRPLRi[ xmsssVj xmsoLSV. xmsRxmsoLSLi "x' sV xmsoLS LRiWzmsgS ¿VRVLij. x @sLiR LRiWFy[ @sRLjixqsW DLiزRV. A LRiWFy[ INRP xmsoLSLi NRPWysV.'' GNRPLixmsoLSLi LRiWxmsLi\se'' @Li[ NSRV xmsLRix aRPLkiLRiLi[, G xmsoLSLi G @LigRisW NRPWy slLi[bPxqsVLij, xmsRxmsoLSLi xqs*LRi LiRLi[ (62c2 sVLi 7 a][NSV)'.

""GNRPLi xmsoLSLi LRiWxmsLi\s, RR FyRLi xmsLRiLisVx`e

xLi sVWLSxlLi[lLi[s, xXRRVLi xmsR xqsLiRsVee

\sxtsQsLi ROTPQ[xM \ZaPsLi ysWsV}bPRVMe

ELRiW ˳gRisRLi FNRPLi, yճM ryyLRikRVNRPsVee

sWLRiLi[RVLiRROSQLizmnsVLS*sWlgi[RVsVVR[

˳sxtsQLi ROTPQ[ ؃sVLji*ulLi[s sVRsMee

xQ\ssLRi xqsLiLi RV ysV؃sWLRiV yxXRMe

\LigRiLi gRiVNRPLi RORPQLi, yLSxLi ysVgRiVNRPsVee

ryLiRLi xmsoLSLi[sWs, R*gRi xqsysVsLi xqsQXRsVe

N_LRiLi xmsXxtsQLi xqssWRLi, sWR=QLi s[VRM xmsNUPLRiQ[ee

sVػRVgSLRiVRLi FNRPLi,LiR sVzqs gkiRV[e

GssW y˳sj*xtsvM xmsoLS sRV[xLjiMee

B s[R xmsoLSV xxqs*LRiWFyV NSgS yss @syds, ys[ N]s ˳gSV xmsOTPQFyds yjLiRRLi xqsRRWLRiLi, @xmsyLRiLi. sVxmsRVLi[ x VVNRP RLiaRP##s[V s[R xmsoLSLRiWxmsLi[ DLiRgS, @sLiRLRiLi ˳WRxqsXztsQ, x (syR) xqsXztsQ Ljigji, RxmsaRP+QQNTP s syR F~Lijs Vj sNSryssVxqsLjiLi sVVR, xmsLRix LRiWxms\sVs xmsoLSLi xqsuyxqsxtsQLigS xqsLRiNRPV LSgS, @sLiRLRiLi s[RLRiWxmsLi[ ssLRiRsRVLij. FyLRiLi˳Li[ xqsXztsQNSLRisVsgS GsW RVs RRVLRiVRV, xmsoLS s[yV FyzmsLiRV][ xqsXztsQ LRiRyrysVLRiQLi ryjLiyRV. sVVR[ yR xqsLjiLis xmsoLSLi aRPRN][ xmssxqsLRisVs sVR=QxmsoLS[NTPc(3c2, 3a][ee)

RxmsaRP NSLRi xmsRsV sVsVLSLizmsysVxMee

x x x x

xmsoLSLi xqsLRi* aSryQLi xmsRsVLi x xqsQXRsVe

sRLi, aRPsVRVLi, xmsoLi, aRPRN][ xmssxqsLRisVee

NRPXRRVVgSj[ aRPRN][ gRiLiR xqsLigRi XxRVLS xmshRiyrysVLRiQLi, NSNRPs[V sWsso ARVVM xmssWLi OUPQxqsW Fso][ y*xmsLSLiysNTP {s zqsNTP ¿[LRiVNRPVLij. ys][ xmsLRisWR VVNRP ؃saRPNTP][ @sRLjiLis yxqs˳LRiNRPVV, xy*LS xqsQXR\sVs sVW xmsoLSجs NRPVjLi yVgRiV ORPQ a][NS[ sjLiRV xqsLi˳sLiLij. s[RV sVsNRPV ˳sRVs xmsoLS˳xtsQ yxqs ˳LRiNRPVj. syR y*LS xqsLjiLixmsTs xmsoLSLi s[RV NRPszmsLiRRV. xmsoLS؄sLS骫sLi syR xqsQX LRiWFys sVVR Ljigji, @sLiRLRiLi s[R LRiWxmsLi[ sVsTsLiRsWys xqsuyxqsxtsQ\sVs xmsoLSLi, xqsxtsQLigS @sLRisLis RLS*\s A s[RLi NRPs ZaP[xtsQLi NSs[LRiRV. xLRiWxms\sVs AyRVLi, xmsoLRiR* FyzmsNTP sVVLiRV "xqsQXR'\sV xmspLRiy*sLiRLRiLi xqs*xtsQLigS "aRPVR' \sVsj. NRPsVNRP xqsLS*jNRP FysWLi s[ys[.

xqsLRiaRP xmsxqsLRiaRP誫sLia][ sVs*LiRNSRe

sLiaSsV RLjiRLi \¿s xmsoLSLi xmsLiRORPQ᪱sVee

xqsLRi (xqsXztsQ) xms xqsLRi, sLiaRP ( RLjiR), sVs*LiRLRi (NRPR), sLiaSsV RLjiRsV ds ALiVVRW xmsoLS ORPQV; @LiVVsxmsNUP xmsoLS sVVsxtsQRVLi xqsXztsQ sRs[V, sVgRiy yVgRiV ysNTP DFyR LRiWFyV. ˳gRisLiRVs yճsVLiT xmsos NRPsVs[V xmsXj*. Axmsys[ "LRiry' [NRP ˳WsV @LiLRiV. ˳gRisRWs\sVs xmsoLSLi INRP[sds, ys sճs xmsNRPLRi[, @LigS[, xmsssVj xmsoLSs zqsN]sRVVysVV. @s xLi, FyRLi, \sxtsQsLi(sxtsv), yRVsLi, (yRVV, \ZaPs) ˳gRisRLi, yLRiRxmsoLSLi, sWLRiLi[RVLi, @gjixmsoLSLi, ˳sxtsQxmsoLSLi, xQ\ssLRiLi, LigRixmsoLSLi, yLSxxmsoLSLi, ryLiRxmsoLSLi, ysVsxmsoLSLi, NRPWLRixmsoLSLi, sVR=QxmsoLSLi, gRiLRiVRxmsoLSLi, xLiRxmsoLSLi @s[ xmsssVj. dss[ xmsRVyVgRisj ysVsxmsoLSLi xmsNRPXRLi sVsNRPV @sV xqsLi[RVLi.

ysVsxmsoLSLi : N]s sZaP[ uyV

$sVsxtsvso @LiVVRs @syLRiLi, ysVysyLRiLi AyLRiLigS kss ysVsxmsoLS᪫sVs @LiLRiV. BLiRV[ sNRPsV [sos sVzsV sLjiLixmsTsj. xmsjs[ a][NRP xqsLi][ xmspLRi*˳gRiLi, DRLRi˳gRiLigS s˳LixmsTsj. @LiVV[ "Xxy*sVssV' s[ ks DRLRi ˳gRiLi CyRV ]LRiVNRPV [RV. xmspLRi*˳gRiLigS sWRs[V ˳s][Lij. BLiRV[ a][NS[NSNRP N]s gRiR˳gRisVVV NRPWR Dss. sVVR 97@yRVsVVVLiRgS ys[ LiVVLRiVsj VssVRyRWV "xqsL][sWRQLi' @s[ }msLRiV][ NRPVLRiVZOP[QQRLi[s xxqsL][sLSs sZaP[xtsQLigS sLjiryLiVV. ys[ NRPVLRiVZOP[QQRLi, RRLiRLRiyLiVVs NRPVLRiVLigRi, xmsXRWRNSj dLRisVV sVzsV sryLRiLigS sLjiLixmsTsj. RNRPsLjiRVLi NRPVLRiVZOP[QQRLi[ Ljigjis xmsoLSLi }msL]LiVLij. NSgS xmsRxmsoLSLi A RVLi xmsoxtsQLRi dLRiLi[ LjigjisV, @gji xmsoLSLi xLjiy*LRiLi[, ryLiRxmsoLSLi xms˳xqs ZOP[QQRLi[, $sVygRisRxmsoLSLi sLRiydLRiLi[sV LjigjisV ¿VyLiVV. C xmsoLSجsNTP sVWsNRP xmsoxqsQxNSgS, a][R yLRiR sVsVVs, @sLiRLRiLi yLRiRVRV yxqsVsNTP, yxqsVRV [sVxL<RixqsWRVsNTP, xqsWRVRV \ssVuyLRiLi[ afsNSj sVVsVNRPW kss sszmsryLRiV.

Bj xmsLRisV xmssR\sVs xmsoLSLi. xmsLRisWR xmsoLS aRPLkiLRisVVsNRPVR*N`P rydsRVLi. BLiRV[ sNRPsVLRiWxmsLi y胫s, ysVs[sos NRPR][ V, sLRiyLSRV[FysLi, gRiyR RVLS[s RLjiR, xmsR sXyLiRLi, $ysVVRV sVVRgRiV xmsLRisV˳NRPV NRPRV NRPRV sV[xLRiLigS sLjiLixmsTyLiVV. yss[LiRVs RLjiR[VNSNRP sVL]NRP \RLS "RVLiRV' NRPV xqsLiLijLis sVL]NRP ysVs @syLRi NRPR NRPWR, NRPszmsxqsVLij. gRi[LiRsWORPQ NRPRNRPV sVW dsVgRiLiRLi[ NRPszmsxqsVLij. xmsysLigS sxtsvFyLRisVsVV NRPgjiRVVsxmsNUP C xmsoLSLi[ \ZaPsaSNSj xqsLixmsyRW ZaP[xtsQR*LigRiWR sLjiR\sV xqsLRi*R INRP RNRPs HNRPy zqsyLiRLi g][RLjixqsVLij. "xqsLRi*[sssVryLRiM ZNP[aRPsLi xms gRiR鼽' @s[ xqssVy xqsWRLi NRPszmsxqsVLij.

sVVLiaSV : ANRPL<RiV

sVVR xmsoxqsVQRV yLRiRVsNRPV sszmsLis, ysVysyLRi NRPR, @sLiRLRiLi bPsdV, sVWRyxs NRPR, xsVxqsNRP LiRsLi, NRPFysWRs NRPR, RORPQRV R*LixqssVV, xLjiVVNRPNS LRiWxmsLi, NSsVRxsLi, xmsRyLSsV RVVRLi, ˳VssN][aRPLi, RVLS RLjiRLi, NRPVLRiVZOP[QQR sLRis, xqsysWRQLi, FyLRi* ssLi, g_Lki AsLi, xqsLiRRLjiR, @LiRNSxqsVLRisR, NRPR, sVLRiVR DR, RLjiR, OUPQQRLjiR, sNRPsV RLjiR, }ms][FysLi, sORPQQR xmsoLRiVuysLi sVVRLiVVs RNRPs xmshjiR xXRRWV ANRPV NRPVs[ xmnsVV sLjiLixmsTyLiVV. LiVVRLRi xmsoLS[ ryyLRiLigS NRPszmsLiRs sxtsQRW[ LiVVNRPR ճryLiVV. bPsoRV Rs s[lLi[*LRiV @LigS[ RLjiLi¿[ xqsLS }msLRiV, RLjiNSaRPsVLi[ sLRiyLSRVV][ ˳NRP xmsRVRV ¿[}qs RVVRLi, [syssoVxmsWgjiLi¿[ ssRsVVLiVVs yxy }msLRiV ys sLRisV, NRPLSNRP Rs sRLi, NSRV sRLi, gRiLigS sWszqsNRP rysLi, gRiLigSsWRQLi, RjysVs rQRLi, sLSxsWRQLi, s[LiNRP[aRPgjiLji sVzsV, xqsVZNP[bP RLjiR, RsNRPsVVs y*LS RVLiRVsR, xmsRVs dLRiRWR, ysVssVWLji ssR LRiWFyV, ARVs DLi[ s[lLi[*LRiV xms[aS sLRis LiVVyRVV. sLRigS xmsRVRV Rs sVsVsVRgRiV NTP ¿[}qs sxtsv ˳NTPsVzsWxms[aRPsVV, sxtsQxmsp sysLi, suy*RV sLSLi, sxtsv kOSQ gRix xmsR sVVRgRiV sxtsQRW][ gRiLiRLi xmsLjixqssWxms sVsoRVLij. FyxmsyaRPsLi,"Rj*uM xmsLRisVxmsR Fy{ms' C xmsoLS aRPs xmnsV. sLRigS sWORPQQxmsyRRVgRiV $ ysVs GNSRaSORPQLRi sVLiRLi][ gRiLiR xqssWzms c ""ssWssVM NSLRiysVyRV!''

ysVs xmsoLSLi[ Fs[ RsyLiVVs sZaP[uyVsV VxqsVNRPVysVV. FyhRiNRPV sV[ LRiLisLi N][xqsLi ys[ INRP DRLiys sWRs[V, DyxLRi LRiWFys, sxmsodNRPLjiLi sVgRiy sxtsQRWV gRiLiRLi[ RWRszqssjgS N][LRiVRVysV.

xqsVRLRi+sRNRP NRPR

xqsVRLRi+sRNRPLi sxtsv˳gRiysVs AsWxmnsV\sVs ARVVR sVs @LiRLRiNRPV RVVsV. @LiVV[ A ARVVRLi yLSRVVsNRPV FsxmsVRV FssLji y*LS ճLisRs[ sxtsQRVLi yتsVLijNTP RVNRP FsRV胫sV. xqsNRP LSORPQxqs xqsLiLji @[RVLi @sWxmnsVLi @LiVVs A jyryQs gRiVLjiLis AxqsNTPNRPLRi\sVs gSR sVsNRPV $ ysVsxmsoLSLi[ NRPszmsxqsVLij.

Fyds NS؃s s[Rs[yLigRi sR[ FyLRiLigRiRVRV Rxmsxqs=LixmssVRV \ss " dsRsVsV' ss[ gRiXxxqs xVRVLi[yRV. @RsNTP xmssR xmsLRisV bdPs @LiVVs A[LiVV @s[ ˳LRi DLi[j. yLji NRPVsWLRiVRV DxmssVsVso. RLjiRLi][ N]VsVخ[ A NRPVVLiLi kyksLigS L][V skxqsVNRPVLiW DLi[j. xmszqsy\s DxmssVsVso FyN][xqsLi FLRiV |msT[ A R RVxmso zmsLiT NRPzmss dss Fys ygjixqsW DLi[j. RsWV ssVs A xmszqsyRV @s[ s\sVs Fys RXzmss[yRV. B DLiRgS INRP yyVRV Rs RLiT sLi INRP sLiRV ˳[ysNTP sRV. @R xmsVsyLiVVs ˳ORPQQ ˳[][ FyV OUPQLSsLi NRPWy sTLiyLRiV. A FyRVxqsLi LRiVNTP FsLi][ @VLRi xmsTs DxmssVsVso Rs R RsNRPV L][ BRV胫ss s\sVs FyV NSss VzqsN]s A sVLRiVy sVLiU, zmsLiTFyV ylgi[LiRVNRPV sLSNRPLRiryRV. s\sVs FyV LiVVs*sVs sWLSsVV ¿[ryRV. RsV RXzms xmsLRiRs Rs @aRPNRPRNRPW yLjiyQsNTP NRPR ¿Lijs Aryj* A[LiVV, NRPsLiydsLRiV sLixmsoN]s R][ c "؇W!INRP Fy[sV, xmsLRis[VaRP*LRiVs ALSj}qs dsNRPV FyNRPs N]s s[lLiV dRV\ss @sVXRs[V ճxqsVLiRsVRV a][NRP xqsLiRxmsoLSsoRVLij. @j ss A VRV "@sW dsso ¿}ms A sV[soRV sLRiWFyORPVsLRisW FsNRPR DLiزRsW' ? @s @RVgRiVyRV. @LiRVNS RLRibdP A[LiVV LiVV ¿VRVLij.

؇W! xmspLRi*NS؃s $ysVVRs[ sVxmsLSNRPsVaS @LiVVs LSORPQxqs LS DLi[yRV. @RRV xmsxmsLiysLiRds LiVVLi OUPQQ[ss NRPWR saRPxmsLRiRVNRPVyRV. @LiR][ AgRiNRP sxtsvsVWLji $sy=s gRiWR NS[RVsss xmsRVLiyRV. yT ݵRRLi RW yT s][FyRVLi VxqsVNRPVs[LiRVNRPV sVsxtsvso sV}aRP*LRiVs sRNRPV, \ZNPrysNTP, xmsLRisVbPsosNRPV Rs g][RV ¿xmsVN]sVNRPV sزRV. A xqssVRVLi[ WgRisVWLji sV[soRV \ZNPxqs bPLSs WgRi xqssWj[ sVVsgji DyRV. ARVssV xmsxqssVQ ¿[xqsVNRPVs[LiRVNRPV sxtsvso s[LiVV xqsLisR=LSV NRPh][LRi\sVs RxmsxqsV= ¿[ryRV. Rs s[ys[ xqssVLjiLiRVNRPVLiزRV. A RxmsxqsV=NRPV xqsLi][ztsQLi xmsLRisVbPsoyRVsNRPV xqsVRLRi+ssVs[ RNRPLi LiVVxqsW ys sVzsV LiVV sLjiLiyRV. c"gRiyy! xqsVRLRi+s sVs[ C DRsWRsV sVgRiV ARVVRsVV, xmssLiRV ANRPVV ALRiV y˳VV, lLiLiRV RVVgSV (NST) NRPgji @ryyLRi\sVs s[gRiLi][ xqssVxqsQ\sVs ARVVysV ˳xqsLi ¿[RVgRi RNRPLSsVV. xqssVsV LRiOTPQLi¿[LiRVNRPV gSsV ks xmssLiRV @LRi (ANRPV) [ xqsNRP [sRV, LSaRPVV, VVRVsoV, @gji, rsVVRV, sVysLRiVVV, BLiRVRV, sZaP[*[sRV, xmsxms, xsVsVLiRVRV, Rs*LiRLji, RxmsxqsV=, sVLjiRVV \¿RLi sVVRV FnyVsLi sLRiNRPV gRi sWryV xmsztsQyLiVV DyLiVV! ks aRPNTP @[RVLi. kss dxqsVNRPVss sLRiRVLigS aRPRV xqsLiLRiLi gSsLiRLiT.

bPsos sWV ss yLSRVVT @yRVc" xms˳[' LiVW RNRPsVVsNRPV @sWxmnsVaRPNTP NRPRs yZNP RVgRiRV? ks aRPNTP rysVLRiQLi xmsLkiOTPQLi¿[LiRVNRPV kss dsVdsVRs[ xmsWgjiLi RWRsss xqsLiNRPLi NRPVgRiVRVsj. ks xms˳تsLi dsVdsVR NRPsTs][ yNRPV ssVNRPsVV NRPVgRi gRiRV. @LiRVNRPV @sVsVLiR szqssjgS FyLRis.' Wlgi[aRP*LRiVRgRiV sV[soRV sVLiRxqsLi][ Rs dsVRNRPV RNRPxmsWgSsNTP @sVsVLiyRV. sxtsvso xmsWgjiLis A ARVVRLi @LSsVLRiV\s sV[sos aRPLkiLSs gRiWR sVWRV LiyVgS s[LRiV¿[zqsLij. @s sZaP[*aRPVRV, RV[aRPVRV, RVRWNRPVRVgS ssxLjiLixmsTyLiVV. sVWRV LiyVgS gjixmsTs CaRP*LRiVs RW yLSRVVRV zqsgRiVxmsT R jLiRVNRPVyRV. sW sWNTP ARVs sVVLiRV ryuyLigRi xmsRrygjiyRV. sxtsvso s sRys RW xmsLRisVbPsoT @yRV.

"J sV˳V! C RNRPxmsoLiRVV y FyNRPXR, sNRPXR aRPLkiLSs[ LiTLiyLiVV. @Li[gSs ssW yRy*s xqsQXbPLiR[NRPFRWLiVV. yxqs*˳تsLi, RR*Li @˳[RQ\sVsj @yxQ\sVsj. ZNP[aRPy! C L][كsVLid yLiVW sVWRV @LiaSV zLRiQORPQ, xqsVsLSORPQ, sLRiWFyORPQNRPVVgS ssxLjiLixmsRyLiVV. Bs RsV ALSRNRPVNRPV @sLiRxmnsV xmsoV sL<jiryLiVV. dsso Fs jgRiVV, syLRisVV [NRP C RNRPLSLi][ aRPRVxqsLiLRiLi ¿[RVVsVV'.

@LiR $ sxtsvso xqsVRLRi+s RNRPLi][ LSORPQxqsLS, $ysVVs xqsLixLjiLi [NRPNRPLi gSsLiyRV. NRPsVNRP ؇W dsso s sLRiWFyORPQ [sos ALSjLiRVsVV. ds N][LjiNRPds xmnsryLiVV. R RLRibdP ¿zmss xmsNSLRiLi DxmssVsVso sLRiWFyORPQ sV[so yLSjLi bPs ˳NRPV[ @gRigRiVQ\yRV. xqsNRP xqsLixmsRNRPVV ry*RVRLi ¿[xqsVNRPVyRV. A DxmssVsV NRPXR bPsxqsV sVsVzsWs*R\sVs rRLSsVV.

NSؼdRsVLiVVs bPsRR* xmsRRQ\sVs xqsVRLRi+s RNRPsVV @RLiR s[gRisVVsV, @sWxmnsVaRPNTPds gRigjis "sVNSV'sNRPV xmsdNRP NSNSV\s xmsLRisVaRPNTP xmsryRsVV.

xqsVRLRi+sRNRPFyzms Li Fs[ sR DFyy][ NRPWTN]s aRPyaRPVsogRiV xmshjiRNRPV a][RNRPV HzNRP AsVVztsQNRP xqsVV sL<jiLi¿[ gRiLiRLSLi, C ysVs xmsoLSجs }qssLi RsVV NSgRiLRis VgRiV FyhRiNRP[NSsNTP szms.

s[RVVRV

y. yLRizqs LSsVsVWLji "lLi[V'

(FsLi.Fs., T..)

aRPLRiRWLjisV, rsVyLRisVV

˳تsxqsLisR=LRisVV

j. 19.10.94.

"gRiVLRiVNRPLRiV'

10.5.22/Fs, sWry LiN`P

\|RLSص` c 500 028.

Sri Vamana Mahapuranam    Chapters