Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Sivamahapuranamu-II    Chapters   


రుద్రసంహితా-పార్వతీ ఖండ:

9-Chapter

విధే తాత త్వయా శైవవర ప్రాజ్ఞాద్భుతా కథాl వర్ణితా కరుణాం కృత్వా ప్రీతిర్మే వర్దితాధికమ్‌ ll 1
10-Chapter

విష్ణు శిష్య మహాభాగ విధే శైవవర ప్రభో l శివలీలామిమాం వ్యాసా త్ర్పీత్యామే వక్తుమర్హసి ll 1

11-Chapter వర్ధమానా గిరేః పుత్రి సా శక్తిర్లోకపూజితా l అష్ట వర్షా యదా జాతా హిమాలయగృహే సతీ ll 1
12-Chapter అథ శైలపతిర్హృష్ట స్సత్పుష్ప ఫలసంచయమ్‌ | సమాదాయ స్వతనయా సహితో%గాద్ధరాంతికమ్‌ || 1
13-Chapter కిముక్తం గిరిరాజాయ త్వయా యోగింస్తపస్వినా | తదుత్తరం శృణు విభో మత్తో జ్ఞానవిశారద || 1
14-Chapter విష్ణుశిష్య మహాశైవ సమ్యగుక్తం త్వయా విధే | చరితం పరమం హ్యేతచ్ఛివాయాశ్చ శివస్యచ || 1
15-Chapter అథ సా గర్భ మాధత్త వరాంగీ తత్ప్రియాదరాత్‌ | స వవర్ధాభ్యంతరే హి బహువర్షై స్సుతేజసా || 1

16-Chapter

అథ తే నిర్జరాస్సర్వే సుప్రణమ్య ప్రజేశ్వరమ్‌ | తుష్టువుః పరయా భక్త్యా తారకేణ ప్రపీడితాః || 1
17-Chapter గతేషు తేషు దేవేషు శక్రస్సస్మార వై స్మరమ్‌ | పీడితస్తారకేనాతి దైత్యేన చ దురాత్మనా || 1
18-Chapter తత్ర గత్వా స్మరో గర్వీ శివమాయావిమోహితః | మోహకస్స మధోశ్చాదౌ ధర్మం విస్తారయన్‌ స్థితః || 1
19-Chapter బ్రహ్మన్‌ విధే మహాభాగ కిం జాతం తదనంతరమ్‌ | కథయ త్వం ప్రసాదేన తాం కథాం పాపనాశినీమ్‌ || 1
20-Chapter విధే నేత్ర సముద్భూత వహ్ని జ్వాలా హరస్య సా| గతా కుత్ర వద త్వం తచ్చరితం శశిమోలినః || 1

21-Chapter

విధే తాత మహాప్రాజ్ఞ విష్ణుశిష్య త్రిలోకకృత్‌ | అద్భుతేయం కథా ప్రోక్తా శంకరస్య మహాత్మనః || 1
22-Chapter త్వయి దేవమునే యాతే పార్వతీ హృష్టమానసా | తపస్సాధ్యం హరం మేనే తపోర్థం మన ఆదధే || 1
23-Chapter ఏవం తపంత్యాం పార్వత్యాం శివప్రాప్తౌ మునిశ్వర | చిరకాలో వ్యతీయాయ ప్రాదుర్భూతో హరో న హి || 1
24-Chapter నమో రుద్రాయ దేవాయ మదనాంతకరాయ చ | స్తుత్యాయ భూరిభాసాయ త్రినేత్రాయ నమో నమః || 1
25-Chapter గతేషు తేషు దేవేషు విధివిష్ణ్వాదికేషు చ | సర్వేషు మునిషు ప్రీత్యా కిం బభూవ తతః పరమ్‌ || 1
26-Chapter గతేషు తేషు మునిషు స్వం లోకం శంకరస్స్వయమ్‌| పరీక్షితుం తపో దేవ్యా ఐచ్ఛత్సూతి కరః ప్రభుః|| 1
27-Chapter శృణు ద్విజేంద్ర జటిల మద్వృత్తం నిఖిలం ఖలు| సఖ్యుక్తం యే ద్య యత్సత్యం తత్తథైవ న యాన్యథా|| 1
28-Chapter ఏతావద్ధి మయా జ్ఞాతం కశ్చిదన్యోయమాగతః | ఇదానీం సకలం జ్ఞాతమవధ్యస్త్వం విశేషతః || 1
29-Chapter బ్రహ్మన్‌ విధే మహాభాగ కిం జాతం తదనంతరమ్‌ | సత్సర్వం శ్రోతమిచ్ఛామి కథయ త్వం శివాయశః || 1
30-Chapter విధే తాత మహాభాగ ధన్యస్త్వం పరమార్థ దృక్‌ | అద్భతేయం కథాశ్రావి త్వదను గ్రహతో మయా || 1
31-Chapter

తయోర్భక్తిం శివే జ్ఞాత్వా పరమవ్యభిచారిణీమ్‌ | సర్వే శక్రాదయో దేవాశ్చిచింతురిత నారద || 1

32-Chapter బ్రాహ్మణస్య వచశ్శ్రుత్వా మేనోవాచ హిమాలయమ్‌ | శోకేనా సాధునయనా హృదయేన విదూయతా || 1

33-Chapter

జగత్పి తా శివః ప్రోక్తో జగన్మాతా శివా మతా | తస్మాద్దేయా త్వయా కన్యా శంకరాయ మహాత్మనే || 1
34-Chapter మనోర్వంశోద్భవో రాజా సోనరణ్యో నృపేశ్వరః | ఇంద్రసావర్ణి సంజ్ఞస్య చతుర్దశమితస్య హి || 1
35-Chapter అనరణ్యస్య చరితం సుతాదాన సమన్వితమ్‌ | శ్రుత్వా గిరి వరస్తాత కిం చకార చ తద్వద || 1

36-Chapter

వసిషఫ్ఠస్య వచశ్శ్రుత్వా సగణోపి హిమాలయః | విస్మితో భార్యయా శైలానువాచ స గిరీశ్వరః || 1
37-Chapter తాత ప్రాజ్ఞ వదేదానీం సప్తర్షిషు గతేషు చ | కిమకార్షీ ద్ధిమగిరిస్తన్మే కృత్వా కృపాం ప్రభో || 1
38-Chapter అథ శైలేశ్వరః ప్రీతో హిమవాన్ముని సత్తమ | స్వపురం రచయామాస విచిత్రం పరమోత్సవమ్‌ || 1
39-Chapter విధే తాత మహాప్రాజ్ఞ విష్ణుశిష్య నమోస్తు తే | అద్భుతేయం కథాశ్రావి త్వత్తోస్మాభిః కృపానిధే || 1
40-Chapter

అథ శంభుస్సమాహూయ నంద్యాదీన్‌ సకలాన్‌ గణాన్‌ | ఆజ్ఞాప యామాస ముదా గంతుం స్వేన చ తత్ర వై || 1

41-Chapter తతస్సంమత్య్ర చ మిథః ప్రాప్యాజ్ఞాం శాంకరీం హరిః| మునే త్వాం ప్రేషయామాస ప్రథమం కుధరాలయమ్‌ 1

42-Chapter

అథాకర్ణ్య గిరీశశ్చ నిజపుర్యుపకంఠతః | ప్రాప్తమీశం సర్వగం వై ముముదేతి హిమాలయః || 1
43-Chapter

నిరీక్షిష్యామి ప్రథమం మునే తం గిరిజాపతిమ్‌ | కీదృశం శివరూపం హి యదర్థే తప ఉత్తమమ్‌ || 1

44-Chapter

సంజ్ఞాం లబ్ధ్వా తతస్సా చ మేనా శైల ప్రియా సతీ | విలలాపాతి సంక్షబ్ధా తిరస్కారమథాకరోత్‌ || 1
45-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే త్వం హి విష్ణునా ప్రేరితో ద్రుతమ్‌ | అనుకూలయితుం శంభుమయాస్తన్నికటే మునే || 1

46-Chapter

అథ శంభుః ప్రసన్నాత్మా సదూతం స్వగణౖస్సురైః | సర్వేరన్యైర్గిరేర్ధామ జగామ సకుతూహలమ్‌ || 1
47-Chapter తతశ్శైలవరస్సో%పి ప్రీత్యా దుర్గోపవీతకమ్‌ | కారయామాస సోత్సాహం వేదమంత్రై శ్శివస్య చ || 1
48-Chapter ఏతస్మినంతరే తత్ర గర్గాచార్య ప్రణోదితః | హిమవాన్మేనయా సార్ధం కన్యాం దాతుం ప్రచక్రమే || 1
49-Chapter అథో మమాజ్ఞాయా విపై#్రస్సంస్థా ప్యానలమీశ్వరః | హోమం చకార తత్రైవమంకే సంస్థాప్య పార్వతీమ్‌ || 1
50-Chapter తతశ్చాహం మునిగణౖ శ్శేష కృత్యం శివాజ్ఞయా | అకార్షం నారద ప్రీత్యా శివాశివ విహహతః || 1
51-Chapter తస్మిన్నవసరే జ్ఞాత్వానుకూలం సమయం రతిః | సుప్రసన్నా చ తం ప్రాహ శంకరం దీనవత్సలమ్‌ || 1
52-Chapter అథ శైలవరస్తాత హిమవాన్‌ భాగ్యసత్తమః | ప్రాంగణం రచయామాస భోజనార్థం విచక్షణః || 1
53-Chapter అథ విష్ణ్వాదయో దేవా మునయశ్చ తపోధనాః | కృత్వా వశ్యకకర్మాణి యాత్రాం సంతేనిరే గిరేః || 1
54-Chapter అథ సప్తర్షయస్తే చ ప్రోచుర్హిమగిరీశ్వరమ్‌ | కారయస్వాత్మజాదేవ్యా యాత్రామద్యోచితాం గిరే || 1
55-Chapter  అథ సా బ్రాహ్మణీ దేవ్యై శిక్షయిత్వా వ్రతం చ తత్‌ | ప్రోవాచ మేనామామంత్య్ర యాత్రా మస్యాశ్చ కారయ || 1

రుద్రసంహితా-కుమార ఖండ:

1-Chapter

వందే వందన తుష్ట మానసమతి ప్రేమ ప్రియం ప్రేమదం పూర్ణం పూర్ణకరం ప్రపూర్ణ నిఖిలైశ్వర్యైక వాసం శివమ్‌ |
2-Chapter

తదాకర్ణ్య మహాదేవో యోగజ్ఞాన విశారదః | త్యక్తుకామో న తత్యాజ సంభోగం పార్వతీభయాత్‌ || 1

3-Chapter దేవ దేవ ప్రజానాథ బ్రహ్మన్‌ సృష్టికర ప్రభో | తతః కిమభవత్తాత తద్వదాద్య కృపాం కురు || 1
4-Chapter దేవ దేవ ప్రజానాథ తతః కిమభవద్విధే | వదేదానీం కృపాతస్తు శివలీలా సమన్వితమ్‌ || 1
5-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర దదర్శ రథ ముత్తమమ్‌ | అద్భుతం శోభితం శశ్వత్‌ విశ్వకర్మవినిర్మితమ్‌ || 1
6-Chapter అథ తత్ర స గాంగేయో దర్శయామాస సూతికామ్‌ | తామేవ శృణు సుప్రీత్యా నారద త్వం స్వభక్తిదామ్‌ || 1
7-Chapter హర్యాదయస్సురాస్తే చ దృష్ట్వా తచ్చరితం విభోః | సుప్రపన్నా బభూవుర్హి విశ్వాసాసక్త మానసాః || 1

8-Chapter

ఇతి తే వర్ణితస్తాత దేవదానవ నేనయోః | సంగ్రామస్తుములో%తీవ తత్ర్పభ్వోః శృణు నారద || 1
9-Chapter దేవ దేవ గుహ స్వామిన్‌ శాంకరే పార్వతీసుత | న శోభ##తే రణో విష్ణుతారకాసురయోర్వృథా || 1
10-Chapter నివార్య వీరభద్రం తం కుమారః పరవీరహా | సమైచ్ఛత్తారకవధం స్మృత్వా శివపదాంబుజౌ || 1
11-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర క్రూంచనామాచలో మునే | ఆజగామ కుమారస్య శరణం బాణపీడితః || 1
12-Chapter నిహతం తారకం దృష్ట్వా దేవా విష్ణు పురోగమాః | తుష్టువు శ్శాంకరిం భక్త్యా సర్వే%న్యే ముదితానవాః || 1

13-Chapter

తారకారేరితి శ్రుత్వా వృత్తమద్భుతముత్తమమ్‌ | నారదస్సుప్రసన్నో%థ పప్రచ్ఛ ప్రీతితో విధిమ్‌ || 1
14-Chapter గణాస్తే క్రోధసంపన్నాస్తత్ర గత్వా శివాజ్ఞయా | పప్రచ్ఛుర్గిరిజాపుత్రం తం తదా ద్వార పాలకమ్‌ ||1
15-Chapter ఇత్యుక్తా విభునా తేన నిశ్చయం పరమం గతాః | సన్నద్ధాస్తు తదా తత్ర జగ్ముశ్చ శివామందిరమ్‌ || 1
16-Chapter ఇతి శ్రుత్వా మహేశానో భక్తానుగ్రహకారకః | త్వద్వాచా యుద్ధ కామో%భూత్తేన బాలేన నారద|| 1
17-Chapter బ్రహ్మన్‌ వద మహాప్రాజ్ఞ తద్వృత్తాంతే%ఖిలే శ్రుతే | కిమకార్షీన్మహా దేవీ శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ||1
18-Chapter జీవితే గిరిజాపుత్రే దేవ్యా దృష్టే ప్రజేశ్వర | తతః కిమభవత్తత్ర కృపయా తద్వదాధునా || 1
19-Chapter గణశస్య శ్రుతా తాత సయ్యగ్జనిరనుత్తమా | చరిత్ర మపి దివ్యం వై సుపరాక్రమ భూషితమ్‌ || 1
20-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర విశ్వరూపః ప్రజాపతిః | తదుద్యోగం సంవిచార్య సుఖమాప ప్రసన్నధీః || 1

రుద్రసంహితా-యుద్ద ఖండః

1-Chapter

 శ్రుతమస్మాభిరానందప్రదం చరితముత్తమమ్‌ | గృహస్థసై#్యవ శంభోశ్చ గణస్కందాదిసత్కథమ్‌ || 1
2-Chapter

బ్రహ్మన్‌ మహాప్రజ్ఞ వద మే వదతాం వర | తతః కిమభవద్దేవాః కథం చ సుఖినో%భవన్‌ || 1

3-Chapter అయంవై త్రిపురాధ్యాక్షః పుణ్యవాన్‌ వర్తతే%ధునా| యత్ర పుణ్యం ప్రవర్తేత న హంతవ్యో బుధైః క్వచిత్‌ || 1
4-Chapter అసృజచ్చ మహాతేజాః పురుషం స్వాత్మసంభవమ్‌ | ఏకం మాయామయం తేషాం ధర్మ విఘ్నార్థమచ్యుతః || 1
5-Chapter దైత్యరాజే దీక్షితే చ మాయినా తేన మోమితే | కిమువాచ తదా మాయీ కిం చకార స దైత్యవః || 1
6-Chapter దైత్యరాజే దీక్షితే చ మాయినా తేన మోమితే | కిమువాచ తదా మాయీ కిం చకార స దైత్యవః || 1
7-Chapter ఏతచ్ర్ఛుత్వా తు సర్వేషాం దేవాదీనాం వచో హరః | అంగీచకార సుప్రీత్యా శరణ్యో భక్తవత్సలః || 1

8-Chapter

సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శైవ ప్రవర సన్మతే | అద్భుతేయం కథా తాత శ్రావితా పరమేశితుః || 1
9-Chapter ఈదృగ్విధం మహాదివ్యం నానాశ్చర్యమయం రథమ్‌ | సంనహ్య నిగమానశ్వాంస్తం బ్రహ్మా ప్రార్పయ చ్ఛివమ్‌ || 1
10-Chapter అథ శంభుర్మహాదేవో రథస్థ స్సర్వసంయుతః | త్రిపురం సకలం దగ్ధుముద్యతో%భూత్సురద్విషామ్‌ || 1
11-Chapter బ్రహ్మపుత్ర మహాప్రాజ్ఞ ధన్యస్త్యం శైవసత్తమ | కిమకార్షు స్తతో దేవి దగ్ధే చ త్రిపురే%ఖిలాః || 1
12-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే శంభుం ప్రసన్నం వీక్ష్య దానవః | తత్రాజగమ సుప్రీతో మయో%దగ్ధః కృపాబలాత్‌ || 1

13-Chapter

భో బ్రహ్మన్‌ భగవన్‌ పూర్వం శ్రుతం మే బ్రహ్మపుత్రక | జలంధరం మహాదైత్య మవధీచ్ఛంకరః ప్రభుః || 1
14-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ బ్రహ్మపుత్ర నమో%స్తుతే | శ్రుతేయమద్భుతా మే%ద్య కథా శంభోర్మహాత్మనః || 1
15-Chapter ఏకదా వారిధిసుతో వృందాపతిరుదారధీః | సభార్యస్సంస్థితో వీరో%సురైస్సర్వైస్సమన్వితః || 1
16-Chapter పునర్దైత్యం సమాయాతం దృష్ట్వా దేవస్సవాసవాః | భయాత్ప్ర కంపితాస్సర్వే సహైవాదుద్రువుర్ద్రుతమ్‌ || 1
17-Chapter అధ దైద్యా మహావీర్యాశూలైః పరశుపట్టిశైః | నిజఘ్న స్సర్వదేవాంశ్చ భయవ్యాకుల మానసాన్‌ || 1
18-Chapter ఏవం శాసతి ధర్మేణ మహీం తస్మిన్మహాసురే | బభూవుర్ధుఃఖినో దేవా భ్రాతృభావాన్మునీశ్వర || 1
19-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ నారదే హి గతే దివి | దైత్యరాట్‌ కిమకార్షీత్స తన్మే వద సువిస్తరాత్‌ || 1
20-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ కథా తే శ్రావితాద్భుతా | మహాప్రభోశ్శంకరస్య యత్ర లీలా చ పావనీ || 1
21-Chapter తే గణాధిపతీన్‌ దృష్ట్వా నందీభముఖ షణ్ముఖాన్‌ | అమర్షాదభ్యధావంత ద్వంద్వయుద్ధాయ దానవాః || 1
22-Chapter అథ వీరగణౖ రుద్రో రౌద్రరూపో మహాప్రభుః | అభ్యగాద్వృషభారూఢ స్సంగ్రామం ప్రహసన్నివ || 1
23-Chapter

సనత్కుమార సర్వజ్ఞ వద త్వం వదతాం వర | కిమకార్షీద్ధరిస్తత్ర ధర్మం తత్యాజ సా కథమ్‌ || 1

24-Chapter విధేశ్శ్రేష్ఠసుత ప్రాజ్ఞ కథేయం శ్రావితాద్భుతా | తతశ్చ కిమభూదాజౌ కథం దైత్యో హతో వద || 1

25-Chapter

అథ బ్రహ్మాదయో దేవా మునయశ్చాఖిలాస్తథా | తుష్టువుర్దేవదేవేశం వాగ్భిరిష్టాభిరానతాః || 1
26-Chapter బ్రహ్మపుత్ర నమస్తే%స్తు ధన్యస్త్వం శైవసత్తమ | యచ్ఛ్రావితా మహాదివ్యా కథేయం శాంకరీ శుభా || 1
27-Chapter అథాన్యచ్ఛంభుచరితం ప్రేమతశ్శృణు వై మునే | యస్య శ్రవణమాత్రేణ శివభక్తిర్దృఢా భ##వేత్‌ || 1

28-Chapter

తతశ్చ శంఖచూడో%సౌ జైగీషవ్యోపదేశతః | తతశ్చకార సుప్రీత్యా బ్రహ్మణః పుష్కరే చిరమ్‌ || 1
29-Chapter స్వగేహమాగతే తస్మిన్‌ శంఖచూడే వివాహితే | తపః కృత్వా వరం ప్రాప్య ముముదుర్దానవాదయః || 1
30-Chapter గత్వా తదైవ సవిధిస్తదా వ్యాస రమేశ్వరః | శివలోకం మహాదివ్యం నిరాధారమభౌతికమ్‌ || 1
31-Chapter అథాకర్ణ్య వచశ్శంభుర్హరి విధ్యో స్సుదీనయోః | ఉవాచ విహసన్‌ వాణ్యా మేఘనాద గభీరయా || 1
32-Chapter

అథేశానో మహారుద్రో దుష్టకాలాస్సతాం గతిః | శంఖచూడవధం చిత్తే నిశ్చికాయ సురేచ్ఛయా || 1

33-Chapter తస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్య సురరాట్‌ తతః | సక్రోధః ప్రాహ గిరిశో వీరభద్రాదికాన్‌ గణాన్‌ || 1

34-Chapter

విధితాత మహాబుద్ధే మునే జీవ చిరం సమాః | కథితం సుమాహచ్చిత్రం చరితం చంద్రమౌలినః || 1
35-Chapter

తత్ర స్థిత్వా దానవేంద్రో మహాంతం దానవేశ్వరమ్‌ | దూతం కృత్వా మహావిజ్ఞం ప్రేషయామాస శంకరమ్‌ || 1

36-Chapter

స దూతస్తత్ర గత్వా చ శివవాక్యం జగాద హ | స విస్తరం యథార్థం చ నిశ్చయం తస్య తత్త్వతః || 1
37-Chapter తదా దేవగణాస్సర్వే దానవైశ్చ పరాజితాః | దుద్రువుర్భయభీతాశ్చ శస్త్రాస్త్రక్షతవిగ్రహాః || 1

38-Chapter

సా చ గత్వా హి సంగ్రామం సింహనాదం చకార హే | దేవ్యాశ్చ తేన నాదేన మూర్ఛామాపుశ్చ దానవాః ||1
39-Chapter శ్రుత్వా కాల్యుక్త మీశానో కిం చకార కిముక్తవాన్‌ | తత్త్వం వద మహాప్రాజ్ఞ పరం కౌతూహలం మమ || 1
40-Chapter స్వబలం నిహతం దృష్ట్వా ముఖ్యం బహుతరం తతః | తథా వీరాన్‌ ప్రాణసమాన్‌ చుకోపాతీవ దానవః || 1
41-Chapter నారాయణశ్చ భగవాన్‌ వీర్యాధానం చకార హ | తులస్యాః కేన యత్నేన యోనౌ తద్వక్తు మర్హసి || 1
42-Chapter శంఖచూడవధం శ్రుత్వా చరితం శశిమౌలినః | అయం తృప్తో%స్మి నో త్వత్తోమృతం పీత్వా యథా జనః || 1
43-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ హతే తస్మిన్‌ సురద్రుహి| కిమకార్షీత్తతస్తస్య జ్యేష్ఠ భ్రాతా మహాసురః || 1
44-Chapter తతో హిరణ్యాక్షసుతః కదాచిత్సంశ్రావితో నర్మయుతైర్మదాంధైః |
45-Chapter గతస్తతో మత్త గజేంద్రగామీ పీత్వా సురాం ఘూర్ణితలోచనశ్చ |
46-Chapter తస్యేంగితజ్ఞశ్చ స దైత్యరాజో గదాం గృహీత్వా త్వరితస్స సైన్యః |
47-Chapter  తస్మిన్మహతి సంగ్రామే దారుణ లోమహర్సణ | శుక్రో దైత్య పతిర్విద్వాన్‌ భక్షితస్త్రి పురారిణా || 1 

Sri Sivamahapuranamu-II    Chapters