Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Sivamahapuranamu-II    Chapters   

@R uRa][%yRVM

gRi[aRP bPLRiZaP[RsVV

sWyR e

B aRPVy* sV}aS[ ˳NSsVgRixNSLRiNRPM e R*y*y RVVR NSsW%˳W[s [s yLRiRee 1

sxtsvsWxRV xqsLisVLiRQ [s sVxy RVVRM e

rysVLRixqs=sVVxqsryxms˳W[szqsQ[RsM ee 2

[yaRP RVVRVVRV}qss xqsQXy* bPsxmsyLiVsV e sV sVx[y= bP+sxqsRQXztsQ[NTPyM ee 3

RVVRVV[%R xLji}qss sVxqsLSNRPsVM e sVjyRVV][ dsLRiM xmss bP+sLRiWxmsNRPM ee 4

x BV xmsZNPsV c

J yLRiy! ˳NRPVssVgRizLiRV sV}aRP*LRiVRV C ds sWsV ss ds sW¿[ A Vs][ RVVRsVVsV ¿[RVVNRPV saRPLiVVLi¿sV (1). sVVNRPLi [soRV sxtsQsosV zms ARVs][ xqsLixmsjLi |msR \|qsssVV][ [sR][ gRiWT gRi[aRPVs FsRV ssV (2). sVsVV gRiyLRiV, g]xms DR=xsVV gRiyLRiV, bPsos sVLi RWxmso xmsxqsLjiLis yLRiV @gRiV [sRV bPsos FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi ys][ RVVRsVVsV ¿[zqsLji (3). sVxmsLSNRPsV aS, g]xms jssVgRiV ARVVRsVVV gRiyRV, dsLRiVRV, xqssVLRiVRV, bPsxqs*LRiWxmsoRV @gRiV sxtsvso @xmsoRV @Rs][ RVVRsVVsV ¿[|qssV (4).

RVuy gRiصjxmsr=%R xmnsWysVLRixmsoLigRiyse xLjiLi R xqsxry dsLRiaRP+QQNTP RR sVM ee 5

xqslLi[*% sVLRigRixqsR sNRPVLihjiR sVVs[ e @˳Wss*xtsvy [s xy RVuy* xmsLSVM ee 6

bP[%zms xqsx \|qss[s RVVRLi NRPXy* LRiLi sVVs[ e sNRPLSLi R RLi RXuy* sxqsRVLi xmsLRisVLi gRiRM ee 7

aRPNTP¿[ CRVTs sVsVV gRi A gRiصjxmsoRV @xmsoRV NRPLRi][ [s ZaP[xtsvsV sVLjiRVV sxtsvsosV sLis[ N]sV (5). J sVVds! sxtsvso][ xqs [sRLiRLRiV A dsLRiVs¿[ NRPLRi][ N] Ts y\lLi sVVNRP [LiVVs sVV gRi y\lLi ssVNRPNRPV jLjigjiLji (6). J sVVds! bPsoRV NRPWy \|qsssVV][ gRiWT LRiNSsVV RVVRsVV ¿[zqs, ˳RVsVVsV g]VRVs A gRi[aRPVs gSLi sVNRP AaRPLRisVVsV F~LisV (7).

R[\ss R xLiR[ ysy xs[ xmsosM e B VjLi xqssWryRV \|qsssV[ sszqsRM ee 8

bPs[ RX}tsQ Ry [s[ sLRiV[ gRiVLRiWzms e su \¿yR xqsLigSs[V ARW[ xqsLRi*[syM ee 9

gRi\ZaPQQ誫s sV}aRPxqs sVxL<RiLi Ry RVRVVM e xqslLi[* xmsLRixqsLRiLi {msy sVy* RNRPVLRiVR=ssV ee 10

@R aRPNTP xqsV][ dsL][ dsLRigRiy xqs*RVztsQRM e xmsRsVLi xmspRWsWxqs sxtsvLi xqsLRi*xqsVتsxsV ee 11

dsss sWxqssVV][ sWRs[V xqsLixLjiLixms sRV胫sV. sVLjiVVNRP sRsVVgS dsss xqsLixLjiLiRV xqsLi˳ssVV NSRV. bPsoRV C sRsVVgS saRPLiVVLiRVN]s \|qsssVRsVV[ ssV (8). sLRiVV[ \VssW xqsgRiV\ LRiWxmssVVsV {qs*NRPLjiLi RVVs bPs[soRV, sVLjiRVV sxtsvso NRPWR RVVRsVV[sNTP LSgSs[, xqsLRi*[sRV (9) sVLjiRVV sV}aRPVs gRi᪫sVVV NRPWR g]xms xL<RisVVsV F~LijLji. yLRiLiRLRiV INRPLji][ NRPLRiV NRPVxqsVN]s DR=ssVVsV ¿[zqsLji(10). @xmsoRV aRPNTP xmsoRVRV, dsLRiVRV @gRiV gRi[aRPVRV dsLRigRis xmsRLji+Li sVVsVLiRVgS xqsVsVVsLiNUP sxtsvsosV Rs NRPLRi][ xmspLi¿sV (11).

@xLi R sWxLiVVuysV xsyLi R R*RW s˳[e RLi sy s s][%RVLi yxmsr%RVLi RVLSxqsRM ee 12

B NRPXy* sVLi RR xqs9DxqssVLiRQ R aRPLi˳Vy e ALi FyFy %˳s\¿QdsLi sxtsvL][xxmsLSRVM ee 13

aRPNTPR*RVLi RydsLi xLjiLi RXuy* RysRsV e RyQ* aRPNTP Li R\|qs# gRi[aSRW˳ssVs[ ee 14

aRPNTPR*[V %R xqsLids[ RVR sxtsvzqs= Rxqs=Q*RVsV e xmsLjixmnsVLi OTPQxmsyLixqsR gRi[a][ sRLRiM ee 15

J s˳W! s[dsRss sWzLixms [zqss xqssVRVsVV[ dsyRss sjLiRVsVV. C RxmsaS+s xqsdsVxmsLiRV xqsLi˳ssVV NSRV. CRss sWxqssVV [NRPVLiRgS sjLixms sVV (12). BV saRPLiVVLi aRPLi˳Vs][ xqsLixmsjLi ARVs @sVsVs F~Lij sxtsvso gRi[aRPVs sWzLixms[RVV xmsRVRsVV[ dssVVsV (13). J sVxL<ki! A sRsVVgS sWzLixms [RVV[ ssVgRiQQ\sV RVVs sxtsvsosV gSLi aRPNTP sWR RLRiV RsV aRPNTP sVVsV A gRi[aRPVsNRPV BLji (14). A aRPNTP sWRRLRiV @LiRLSssVV NSgSs[ BsVsVTLis sVV gRi gRi[aRPVRV sxtsvso xqs*RVsVVgS sT RVVs xqssVVsNRPV xmsLjixmnsVsV szqsLji s[|qssV (15).

NRPXy* RVRLi NTPsVxmsR sLiRRWsWxqs RRsV e bPsLi xqsQXy* sV}aSsLi xqs*xms˳Li ˳NRPsR=sVee 16

GNRPRxqssVLi RXuy* aRPLiNRPL][%FygSsV x e xqs*aRPWLi xqssWyRV xqsNRPV][ RVVR NSsVRW ee 17

xqs RRLS+gRiRLi aRPLi˳VLi aRPWxxqsLi sV}aRP*LRisV e xLiRV NSsVLi sLi dsLRibP+yxmso][ sVM ee 18

aRPNSQ xmnsWs RLi x}qs xqsQXy* sWRXxmsyLiVsV e gRi[a][ sVdsLRibP+saRPNTP xmssLjiRM ee 19

sxtsvso RsNRPV xms˳Vso, ˳NRPsR=VRV, sV}aRP*LRiVRV @gRiV bPsos xqsLjiLi y NRPxtsQxmsT xmsRVLi A xmsLjixmnsV VVNRP sWLRisVV sVLiT RzmsLiRV N]ssV (16). aRPLiNRPLRiVRVLRi sxtsvso VVNRP sVVsVVsV RW N][zmsLi Rs aRPWsVVsV ¿[R RVVRsVVsV ¿[RVVN][LjiNRP][ INRP\sxmsosVLiT sVVLiRVsNRPV s¿胫sV (17). sV}aRP*LRiVRgRiV aRPLi˳VRV aRPWsVVsV ¿[R RssV xqsLixLjiLiRg][Lji dsVRNRPV sRVRVLiRVsV sVVRV, dsLRiVRV @gRiV FyLRi*d RsRVVRV gSLi¿sV (18). bPsos aRPNTP¿[ sLjiQsyRV, sVdsLRiVRV @gRiV A gRi[aRPVRV R FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi aRPNTP][ bPsos RW\|ms g]sV (19).

aRPWLi xmsRLi xry骫sxqs xmsLRisWRsM e RXuy* xqsRWNRPxqsLi \s zmsyNRPLi RsVLSR[ ee 20

RsVxmsFyRRVRW骫s xmsLji}mnsV gRi[aRP*LRiM e xyM xmsLiR Ry xryM xmsLiRճaRPW+ sWR[ee 21

@x[ RVMRLRiLi sWsLi xqsLiػRsVRVy sVsV e ˳##s[RVsLRi؃yLi NTPLi ˳yyLki gSs ee 22

GRzqssLiRlLi[ dsLRiM xmsLji}mnsV gRi[aRP*LRiM e xmnsWs xqsgRi؃s [ys aRPNTPRR جs*RM ee 23

sVLi dsV xmsRLji+Li¿[ bPsxmsLRisWR aRPWsVV ¿[ sVLiT NTPLiRxmsRVNRPV gSLi zmsyNRP RsxqsV=sV dxqsVN]ssV (20). gRi[aRPVRV xmsLjixmnsV][ yss NRPWR s[\|ms xmsRs[|qssV. sVLjiRVV bPsos @LiVVRV ¿[RVsV xmsLjixmnsV][ N]sV. @xmsoRV bPsoRV BLiN][ @LiVVRV ¿[RV][ aRPWsVV sV (21). [NSyLRisVV ssVxqsLjiLi bPsoRV BV xmsZNPsV: @x[! CyRV yNRPV |msR RVMsVV xqsLiFyxmsQ\sVsj. Bj saRPRVsVV. BxmsoRV gRi᪫sVV gRi[VsVgRiVsV? (22) BLiR[ aRPNTP sWR胫s sVV][ NRPWTRVVs dsLRiVRgRiV A gRi[aRPVRV xmsLjixmnsV][ gRi᪫sVVsV, [sRsV sWsV (23).

gRiy RaRP ja][ [yxqs=gRiM xmsLjixmnsWLjiyM e s RxqsV xqs=sVlLi[ ZNP[%zms [yRVR xmsLji ee 24

sxtsvxqsLi R gRiLi RXuy* R[%RVsV yds` e sV[ sVdsL][ sVaRPWL][ LRizmsRVM ee 25

x[ [sy\ZaPQQ誫s sVRW RXuyxqsy xmsosM e ys[ x[ \y RVORPQgRiLiRLRi*LSORPQryM ee 26

\s[s gRiy[s xqssVyLi RWLi ZNP[%zms R e \Q[ZNP[%xms[ [[LRiWxmsafLRi gRiVصjճM ee 27

xmsLjixmnsV¿[ {msTLixmsTs [sRV, gRi᪫sVVV xmsjjNRPVNRPV xmsLRiVlgiLji. @RVRsVgRiV xmsLRisVVs¿[ A gRi[aRPVs FsRV RVVRsVV[ Fss*Q\lLissW sVs[NRPFLiVVLji (24). A gRi[aRPVs RW sxtsvso BssV : CRRV RsVRV, sVVRV, sVdsLRiVRV, sVaRPWLRiVRV. CRsNTP RVVRsVVsLiRV {ms sVLiRV (25). s[sV [sRsV yssosV, LSORPQxqsVsV, RVORPVsV, gRiLiRLRiV*sV, jxmsoRVsV @s[NRP sVLijs RWs (26). [xqsV=, LRiWxmssVV, afLRisVV, gRi᪫sVVV sVVRgRiV y[ C gRi[aRPVs][ xqsLjiRWgRi gRiyLRiV sVV[NRPsVV[ INRPQ\lLissW [LRiV (27).

GsLi xqsLiVs[%sVV\|tsQ# xmsLjixmnsVLi ˳sVRVs xqs R e ZOP[Qxms sxtsQs[ RR aRPNTP xmso][ gRi[aRP*LRiM ee 28

RNRPLi gRiX{y* xLji xqsQXy* bPsxmsyLiVsV e [s RZNP[ xmsLji|mnsW RVRLi LiUNRPXRxqsy ee 29

LiRLi RV xmsLjixmnsV ryzms xLRi[V FyOTPQxmsRM e gRiX{y* gRiLRiV[yzms xmsOTPQ sxmnsdNRPXRM ee 30

GsLi sRLjiRLi NSLi sVdsLSso˳تszms e sxtsvaSzms gRi\ZaPQQ誫s RVVRVVy[ xmsLRixqsLRisV ee 31

sxtsvso BV xmsVNRPVRVLiRgRis[ FyLRi*d RsRVVRgRiVgRi[aRPVRV xmsLjixmnsVsV zms sxtsvso \|msNTP szqslLisV (28). @xmsoRV sxtsvso bPsos FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi RNRPsVVsV ¿[R A RNRPsVV][ sLis[ xmsLjixmnsVsV sVVNRPV ¿[|qssV (29). A gRi[aRPVRV xmsLjixmnsV sVVNRP䃫sV sxtsvso\|msNTP szqslLisV. gRiLRiVRxmsOTPQ yss xmsVN]s sLRisVV ¿[|qssV (30). C sRsVVgS sVdsLRiVgRiV sxtsvgRi[aRPVRLRiV ARVVRsVVsV INRPLji\|ms NRPLRiV xmsWgjiLiRVRW LRiNSsVV RVVRsVVsV ¿[zqsLji (31).

xmsosLki*LRi sLRi aRP+QQNTP xqsVR xqsQXR bP[ d e gRiX{y* RVztsQ sVRVLi RRW sxtsvLi xmnsWs x ee 32

@sxtsQx xmsLRiLi RLi xqs ˳Ws sxmsFyR x e RVRsVVyRV RVVRVV[ bPyxmso[ [s \s ee 33

GRRLiRLRisWryR aRPWFyxqs][RlLi[ e AgRiR R aRPW[s RL][ sLRiNRPXLiRR ee 34

ճs[ bPLRizqs R\|qs#s gRiy Rxqs yLRiRe gRi\|qssLi [s\|qsssV˳sR xqsV saRPsV ee 35

g]xms dsLRiVRV, aS @gRiV FyLRi*d RsRVVRV Rs xqsLjiLi ry[s NRPLRisV sVLRi ¿[R ys][ sxtsvsosV N]sV (32). A NRPV y##[NRP @RRV s[\|ms sV. ARVs sVLRi sLis[ [ FyLRi*d xmsoRVs][ RVVRsVVsV ¿[|qssV (33). C @sNSaRPsVVsV xmsLjiNTPLi bPsoRV aRPWsVVsV ¿[R ]RVNRPVs s aRPWsVV][ @Rs bPLRixqsV=sV |msLjiNTP s[|qssV (34). J yLRiy! A gRi[aRPVs bPLRixqsV= sLRiVNRPRVsV gSLis gRi\|qsssVV sVLjiRVV [s\|qsssVV [aRP##\sVssW NRPRNRP [NRPVLiR sVLisV (35).

yLRi[s R*RWgRiR [\sQ xqsLRi*Li ss[jRsV e sWss aRPWRVyLi sWsryQ[Q\ss R*RWRVy ee 36

BRVQQNSQ*LiRL>jixqsR yLRiR R*Li NRPzmsRVM e @sNSLki aRPLi˳VLRi[ gRiNRPL][ sVVsM ee 37

B $ bPs sVxmsoLS[ LRiVRxqsLizyRWLi NRPVsWLRiLi[ gRi[aRP bPsZaP[Rs sLRisLi ysV uRa][%yRVM (16).

@xmsoRV dsso s FyLRi*d [sNTP sXyLiRsVVsLiRRVW sssLis. J sWssd! ssVsVV. BxmsoRV dsso @ճsVssVVsV Fs xmsLjizqsRV[\sssW dsRLSRV (26). J yLRiy! NRPxzmsRVVRsgRiV dsso BV xmsNTP @R @LiRL>jiRVR\ss. dsso sNSLRisVVV [sRVV, Fss[ sVsxqsV=[ bPsos xqsLjiLi¿[ sVxL<jis (37).

$ bPssVxmsoLS᪫sVV[s LRiVRxqsLizRRVLiRV NRPVsWLRi LiR[ gRi[aRPbPLRiZaP[RsVs[

xmsRVyLRis @yRVsVV sVVgjizqssj (16).

Sri Sivamahapuranamu-II    Chapters