Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sanathana Dharmamu    Chapters    Last Page

AyLRiy

(xmsRsV xqsLixmsosVV)

xqsyRs RLRisVV

NRPLi NSsVN][ {mshSjxmsRVV gRiRVLRiV aRPLiNRPLSyLRi

$ RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*d sVry*sVyLji

RsV DxmsyxqssVVNRPV

sVgRiV @sVNRPX c ""saS''

xmsNSaRPNRPVV

NRPLi $ sVry*sV aRPy xmsRVLRiV

"gRiVLRiVNRPXxms'

18A, @ sgRiL`i lLiLiRsdsj,

N][RLiNRPLi, ¿\sQ c 600 024.

xmsRsV sVVR᪫sVV : |qs|msLiLRiV 1993

j*dRV sVVR᪫sVV : ssLiL`i 1997

RXdRV sVVR᪫sVV : ssLji 1999

s : LRiWee 50/c

szms

AyLRiy (xmsRsV xqsLixmsosVV) sVry*sV yLji @sVXRxxqssVV¿[ j.24.11.93s AsxtsQLjiLixmsTsj. @s NSsVVsZNP[ xmsRVsRVW ssWgjiLiRTss. FsNRPV䪫s˳gRisVV sVVVQ\s ˳NRPVNRPV DRsVVgRis[ xmsLiRTss. sVgjis xmsRV @sVNRPsVV\|ms s胫s xqs*sVVRsVV xmsosLRiVRNRPV xqsLjiFsLiRVs xmsosLRiVR[ xmssVV Ljigjisj.

C sVR AyLRiy (lLiLiRs xqsLixmsosVV) ""s[RsVVV'' @sV}msLRi sRVRLiVVs RLRiVyR @s[NRPsVLij ˳NRPVV sVVR xqsLixmsosVVs\ZNP sT ¿[RVV¿[ sVLRi xmsRVRsWLRiLiճLisV. xmsRVRsVV ¿[RVsRVVs[ NSs, ryxmns sVVsLRiV[ sVry*sVyLji @sVgRixsVV sW ssVRLiRVVLiRVssj sW RVsV˳ssVV.

sW rRLRiVRV ee xqsVlLi[tsQ sVV˳WsVNRP szLiRV¿[R C AyLRiy (xmsRsV xqsLixmsosVV) "xqsyRs RLRisV'sV }msLRi xmsosLRiVjLixms Tsj. C sVxyLRisVVs FyVxmsLiRVN]ss RWssLijNTPs, $ RLRiVV ARVVLSL][gRi HaRP*LSճsXRVsV xmsryjLixmssss yLji FyRVNRPsLi FyLjiLiRVRVysV. @zqsNRPsVaRPRVVV sW C xmsRVRsVVsV ARLjiLi, AbdPLRi*jLi¿RLRiVgSNRP!

¿\sQ

24.11.97 R saRP*yRaSzqs

gRiLiRFyzms ryssVVV :

1. NRPLiNSsVN][{mshRisVV c NSLidxmsoLRisVV

2.""gRiVLRiVNRPXxms'', 18A, @ sgRiL`i lLiLiRsdsj, N][RLiNRPLi, ¿\sQ c 600 024.

Fns : 044c4849728, 4847152.

3. zqsc68, sL`i=, 1c1c538,

gSLiksgRiL`i, \|RLSص` c 80.

Fns iM 040c7668023.

4. AyNRP xmsoxqsNRP sNRPRV ZNP[LiRsVVV, xqsLiRgjiLji

NSgRiWR sVLjiRVV zqsNTPLiyص` \lLi[*}qsxtsQs.

$M

$RLiRsdaRP*LSRV ssVM

$sVRLRisVxLixqs xmsLjiyNSyLRisLRi

gRiRVLRiV $aRPLiNRPLRi ˳gRisyyyLRi xmsLRiLixmsLSgRiRsV

$NSsVN][ sVxqsLiryssV

NSLidxmsoLRisV c 631 502.

RWyryssV c NSLidxmsoLRisV 8c8c93

xqsLRi*Fy zRsVLiVVss, xqsLRi*RLRisVWsVLiVVss RVgRiV s[Rs[yLigRisVV VVNRPRVW, xtsQRLRi+ssVVVVNRPRVW ryLRi ˳WRsVV\s zqsyLiRsVVV sW gRiVLRiV[soV c xsRV\s $sVry*sV yLRiV c @ ssW[ xqsV˳gSxsVVgS RsV @s[NRP @sVgRix ˳xtsQ᪫sVV[ sRsVLRi ¿zmsRVVyLRiV. @s ""\ss NRPVLRi'' @sV }msLRi RsR ˳xtsQ[ ALRiVxqsLixmsosVVVgS sVsLjiLiRTRVVss.

@LiRV N]s sxtsQRVsVVV BRMxmspLRi*s[V sVgjiLixmsTRVVssW, BLiNRPsW FsLiRW sVgjiLixmsszqsRVVsj. BxmsVRV ""AyLRiy''RVsV }msLRi yLRiLiճLixmsTs xmsoxqsNRP xmsLRiLixmsLRi[ xmsRsV xqsLixmsosVVs @\Q*RsVV, rysWsRLRisVVV, gRiVLRiVxqsLixmsyRVsVV sVVRgRiV @LiaRPsVV\|ms $sVry*sVyL]xqsgjis xqsLi[aRPsVVV @sVsjLixmsT xmsRVLjiLixmsRVRVsss VxqsVN]s FsLiRW xqsLiRVxtsvsVLiVVysVV.

sVgRiVyLjiNTP sVx[xmsNSLRisVLiVVs C NSLRiNRPsVsVV[ FyVxmsLiRVN]ss @sVyR NRPLRiV, LiLiVV sgRiLRiyxqsVV $ saSNRPV, xmsRVLRiNRPV szqss RsxqsRVsVVsLjiLis y sVLiRdNSaRPsVxmso sLS*xNRPVV, ¿sxmsoLji syxqsVLiVVs ys $LSLiNRPV, xqsLisysNRPLRi ¿sxmsoLjiyzqs\Vs R saRP*yRaSzqsQNTP gRiVLRiVNRPXxms¿[RsW, xmsLRis[VaRP*LSsVgRixsVV sssW xqsLS*ճdxtsQxmnszqsjRVgRiVgSNRP RVs yLSRV xqsQXxmspLRi*NRPsVVgS AbdPLRi*jLiRVRVysVV.

B yLSRV xqsQXM

(NRPLi NSsVN][ {mshSjxmsRVV gRiRVLRiV aRPLiNRPLSyLRi $sV[VLiR xqsLRixqs*d $RLRiVxqsgjis $sVVsVV)

Sanathana Dharmamu    Chapters    Last Page