Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Seshadri swamy jevitam    Chapters    Last Page

1. Parichayam

x$ NRPVVsV yLSRVaSzqsQgSLRiV RsV ˳xtsQ[ yzqss $ ZaP[uyjry*sVyLji sR RLjiRNRPV Bj ˳تysVyRLi. N]s ][ sxtsQRVLi sOTPQxmsLiNSNRP xqsLiOTPQxmsLi ¿[RVTLij.

2. Sumanjali

""$ ZaP[uyjry*sV'' c Bj INRP gRiLiRsVV. RsV [aRPsVV[xmso RsV [aRPsVV[s[ zqsjF~Lijs ""$ ZaP[uyj ry*sV'' @s[ INRP xqsyzqs sRLi BLiRV[ DLij. FsLiRVNUP sR RLjiR sVsNRPV?

3. Sri Seshadri

This golden saying is true for all times and climes in the world. India is the Holy Land of Vedas and Saints. our Scriptures say that the individual soul in the man is the same as the Supreme Soul itself (sublime) and that the purpose in life is to realise

 

4. Telugu

 

xThe Spirit - Medium NTP VgRiV @sVyRsVV @s, DxmssxtsQRV yRsV gRiVLi RV[RVV RVsj. C ؃ss[V AR ryOSQyLRisVV. kss F~LiRVNRPV, NRPLRi, ˳NTP, ؃ssVV @s sVWRVsWLRisVVV NRPso.

 

5. Saraswathi

@sV NRPsVصjyzqss sVsr \ssVyLiVVs sV[[,

xqsVLiRLRigSd xqsVbdP[ Rs RLRiLi˳[LRiVxLi ssWsV xqsy.

 

6. Sthuthi

gRiVLRiVsLRiVs }qssLis yLjiNTP

]LRiNRPs xmnssVVNRPy c ZaP[uyjxqs`. (gRiVLRiVsLRiVs)

 

7. Kaladanandaya sthuthi

AsLiRry*sVs s[RlLi[

$LSxmspR N]Li\. (RWsLiRry*sVs)

8. Mandali mata

[LSR xqs*LRiWFyRV sLRi؃s RORPV}tsQ,

ssVM bPyRV aSLiyRV x[ LigRisVWLRi򹸅[Vee

9. jeevitamu

sVWN][zms RVLRi a][N][zms xqsLRi RVM ORPQLi ˳sdLi e

GN][˳s xqsLiRV L][N][RLRi NUPLji lLi[s NSsWOTPQ ee

10. Vaidya Mahimalu

ry*sV C sRsVVgS Rs sVzsVsV RWzms, xmsNRPV \ssVVsLiRV ssVNRPsVV xmsoLi yLji صRsV ]gjiLi¿[yLRiV. \sRVV ¿[LiVVsRV N]s L][gRisVVds ry*sV ¿[[ VNRP[ syLRi @[Vs.

11. Jnana Drushti

؃sRXztsQ @sgS RsxqsWORPQQVj][ NSsxtsQRVsVVsV VxqsVN][gRigjis xms˳, RWLRiRXztsQ, RWLRiaRPs᪫sVV C ؼNTP ¿[Ljiss[. jssVWNRPV, sVLiRryRs, WgS˳xqssVV ss C aRPNTP

12. Ateendriya Shakti

ry*sVyLjiNTP @dLijRVaRPNRPVVLiRV @LiRLjiNUP zqss sxtsQRVs[V. C [NRPsVLiRV Ljilgi[s[NSNRP xmsLRi[NRPsVLiRV Ljilgi[sxtsQRWsV, ry*zmsNRP sxtsQRWsV ARVs gRizLi¿[ yLRis N]s RXuyLiyV C NTPLiR Bs*RVsV.

13. Ateendriya Shakti 2

s gRiVLRiVNRPVV R NRPRVsXR. @Rs @RgSLRiW sXRVLS[. \|msgS AsRNRPV NRPsVV RVso. R LRiV{msTR\V s[][ lLi[F NRPsVVsVW}qs zqs[ Dsj. R }msLRiV dsVssV.

14. Upadeshamulu

BLiRsNRPV ˳NRPXLiRsVV @sV˳ssVVsV RWsV. BNRPdsVR ry*sV @xmsVRxmsoRV yLjiNTP胫s Dxms[aRPsVVsV @sVbdPssVV ¿[RVVRsVV.

15. Maha samadi

ry*sV sVsj xqsLisR=LRisVV NSsVV C sRsVVgS bPRsLRiOSQRVLkiV\ LRiVsتsV[ sRLi gRiTzmsyLRiV. BVLiRgS ARVsNRPV s[x\ZNPsLiQ\|ms sVsxqsV FLiVVLij.

16. Janma Kundali

NRPRVVgSj 4970 c aRPVNRP xqsLisR=LRiLi, sVNRPLRisWxqssVV aRPsyLRisVV xmsLiRsV 14c23 xry sORPQQRsVV xqsWL][RRWj 561/8 xmnsVTRVV c RsVLRigRiLi RV؃syLiaRP.

17. Samskrutha

@RRV xXRRVsVVsLiR @؃ssVVsV Fg]VsV. (Fg]yRV) RsxmssR\sVs ss¿[, (ysVV sLiRV) RVLRisV LiVVLiyRV. xmsxmsLiRsVVsV FyLiRVsV. @ bPsos}qssLixmsosVV.

18. Kulandayananda swami

ysR ˳xtsQ[ "NRPVLi\' @sgS bPaRPVso. NRPVLi\ AsLiRry*sV @s }msLRiV][ yLRiV FsxmsVRW bPaRPVsos AsLiRzqs[ soLi[yLRis ˳تs sVVsj. sVRVV,

Sri Seshadri swamy jevitam    Chapters    Last Page