Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Kamakoti   Chapters   Last Page

1. దేవీ స్తుతిః శ్లో|| తవస్వాధిషానే హుతవహమధిష్ఠాయ నిరతం
2. కనకధారాస్తవము శ్రీశంకర భగవత్పాదుల వారు బాల్యమున యొకగృహమునకు భిక్షార్ధియై వెళ్ళగా ఆ ఇల్లాలు బీదతనముచేత ఆయనకు భిక్షమిడుటకు
3.శ్రీమదాద్యశంకరాచార్యనామసంస్మరణము శ్రీ శంకరభగవత్పాదు లద్వైత మతమును స్థాపించిరి. పూర్వమాకాలమున డెబ్బది రెండుమతములుండెడివనియు, వానినన్నిటిని శ్రీ
4. శంకరజయంతి సందేశము మన భారతదేశము పుణ్యభూమి. పవిత్రమైన మన దేశంలో సాక్షాత్పరబ్రహ్మమూర్తి శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా అవతరించి వారి పాదపద్మములతొ

5. శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు

'శం' అనగా శుభప్రదము. ప్రపంచానికి ఉత్సాహాన్ని సుఖాన్ని ప్రసాదించే వారు శంకరులు.
6. ఆదిశంకరుల గ్రంధములు ఆదిశంకరు లేయే గ్రంధములు వ్రాసిరని సరిగా చెప్పుట కష్టము. శంకరకృత్యములుగా దాదాపు 200 గ్రంధములు ప్రసిద్ధములు,
7. శ్రీ హనుమజ్జయంతి శ్రీరామజయంతి, శ్రీశంకర జయంతి వసంత కాలములో జరుగు మహోజ్వల ఉత్సవములు. యీవసంత మందే శ్రీరామ సేవా
8. ఆచార్యాన్వేషణము ప్రతిమానవుడును, ఆచార్యుని వెదకి ఆశ్రయించ వలయును. ఎందువలననగా ఉపనయనమున తండ్రి కుమారుని మేధాప్రజ్ఞాజనన సిథ్యర్థమును
9. లక్ష్మీనృసింహపంచరత్నమ్‌

్నరహరిపూజాం కురు! సతతం
ప్రతిబింబాలంకృతి దృశి కుశలో
బింబాలంకృతి మాతనుతే

10. సంధ్యావందనము అస్త్రశస్త్రాలనే రెండు రకాలైన ఆయుధాలు ధనుర్వేదం చెప్పింది. మంత్రపూర్వకంగా చేసే ప్రయోగమే అస్త్రం. దానివల్ల నాశం కావాలని
11. గురుదేవుల విభూతిలో నా అనుభూతి

శ్రీ కామకోటి జగద్గురు సన్నిధానం విష్ణుకంచిలో శ్రీశంకరమఠం భక్తపరివారంతో ఉన్నారు.

12. స్వామి ఆకర్షణ ఆర్ధర్‌ కోయిస్లర్‌ ప్రఖ్యాత రచయిత, మాజీకమ్యూనిష్ఠు. దీర్ఘకాలం రాజకీయాలలో చిక్కుకొన్న ఇతనికి ఎందు చేతనో, మతంపై మనసుపోయింది. వివిధమత పరిశీలన చేద్దామనే ఉద్దేశంతో భారతదేశం వచ్చాడు.
13. గాంధీజీ సుభాషితము నాకు దేవుడనగా సత్యము, ప్రేమ, నీతినియమములు, దేవుడనగా భయరాహిత్యము (అభయము). ఈశ్వరుడు
14. సమర్పణము దూతలూరి జగన్నాథం
15. పిల్లలకు - పెద్దలకు - యువతులకు - యువకులకు ఇది సత్యయుగమనకు చెందిన కధ, కృతయుగమునకే సత్యయుగమని పేరు. ఆనాడు ధర్మము నాలుగుపాదములతో నుండునని యొక
16. సాథనరహస్యము dకు మరల ఉత్తరం వ్రాయటానికి, ఆలస్యం అయినందుకుచింతిస్తున్నాను కారణం ఏమిటో తెలుసా ? ఒంగోలునుండి వ్రాసినతర్వాత
17. రాకపోకలు లేక సత్సంగమహిమ వాయువు పుష్పసుగంధమును గ్రహించి పోవునట్లు జీవుడు, మనస్సు ఇంద్రియములను గ్రహించి పోవుచుండును.'' మహర్షి యతనికి బోధపరచుటకు ప్రయత్నించెను.
18. త్యాగరాజ ఘనరాగ పంచరత్నకీర్తనలు సౌందర్యం రకరకాలు. నామసౌందర్యం, రూపసౌందర్యం. సుందరేశుడు శ్రీరాముడు. శ్రీరామనామ సౌందర్యం (నామం యొక్క మహిమ)

19. వార్తలు - విశేషాలు

శ్రీ కామకోటి జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీస్వామివారు 10-3-71 రాత్రి గం 11-45 ని||లకు పల్లె పట్టునుంచి కాలి నడకన
20. ధర్మప్రచారసంఘాలు - వాని కార్యకలాపములు (ఆంధ్రదేశంలో ఆర్షధర్మప్రచారం చేస్తున్న సంస్థలు ఎన్నో కలవు. అవిగాక శ్రీవారు ఆంధ్రదేశపర్యటన సందర్భంలో శ్రీవారి ఆశీర్వచనంతో
21. ప్రశ్నోత్తరమాలిక ప్ర:- మన మతగ్రంధముల యొక్క పేర్లేమి ? వాటి అర్ధమేమి ?

Kamakoti   Chapters   Last Page