Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Kamakoti   Chapters   Last Page

 

6. AjaRPLiNRPLRiV gRiLiRsVVV

AjaRPLiNRPLRiV [[V gRiLiRsVVV yzqsLRis xqsLjigS ¿xmsV NRPxtsQsVV. aRPLiNRPLRiNRPXRsVVVgS yyxmso 200 gRiLiRsVVV xmszqsRsVVV, dsLji xmsNRPLRi gRiLiRsVVV, ˳xtsQsVVV, rRsVVV sVVsgRiVss. @s[NRP yxqssVVV @sVss C 200 [ss[. aRPLiNRPLRiysVyLRiVV @s[NRPVVLiTLji. AjaRPLiNRPLRiVV ryzmsLis sVhRisVV[ AyLRisssVVs @ճztsQNRPQ\sVs yLRiLiRLRiV aRPLiNRPLSyLRi ysVsVV][xmszqsRVV. BxmsVRVNRPWy C xmsR[V. @LiRV¿[R aRPLiNRPLRiysVsVVgRi @s[NRP sNRPV LRiRsV GNRPsVV ¿[RVTss. @LiRVLiT AjaRPLiNRPLRi LRiRssV s[LRiV ¿[RVV yNRPxtsQsVV. BR RVszqssj. xxqsWRsVV\|ms aSLkiLRiNRP ˳xtsQ sLSRRVgRiV aRPLiNRPLRiV[[V gRiLiRsVVV y|qsss[V.

xmsrysRRVsVV\|ms gRiWR ARVs ˳xtsQsVVVsss xmszqsj. xxqsWRsVV, $sVRgRisky xmsyssVVgRiV N]s DxmssxtsQRVdsVR NRPWR yLji ˳xtsQsVVsj g_RFyRNRPXRRVgRiV sWLiRWNRP NSLjiNRP dsVRNRPWR yLji ˳xtsQsVVsj. sxtsvxqsxxqsysV ˳xtsQsVV, xqssRV=ػR ˳xtsQsVV NRPWR FydsNSsVVsVLiTRVV AjaRPLiNRPLRiNRPXRVs xmszqsRsVV. xrysVNRPsVV\|ms ˳sVgRiV aRPLiNRPLRi˳xtsQsVV aRPLiNRPLRiVsy yLji bPxtsvsy [y @saRPLiNRPLRiVsy RVs sLRiLiVVLiRV NRPxtsQsVV.

xqsyzqs ryLixmsyRVsVVs CLRiRssVV aRPLiNRPLRiVsj gRis[ sVsLixmsRVRVsj. yLji gSRVd˳xtsQsVVsV xmszqsRsVV. sVLiR x[xmssxtsQRV LSWgRi˳xtsQsVV @sV NRP yssVV ճLiRVRVsj. gRiLiRxmsLjibdPs¿[ BjRVV AjaRPLiNRPLRi NRPXRsVs[V ][RVRVsj. Bj \sVxqsWLRiV sVLiT xmsNSbPRsVV ryLiNSLjiNRP\|ms RVsVLigRisVsV }msLRisVsNRP aRPLiNRPLRiVsRs N]LiRLji RLixmso. NSs A [NRPV gRiLiR ˳WsVNRPRVLiRV @sgRiLiRsVV \|msNRPWR RVsVLigRisVsV NRPV yzqss aRPLiNRPLSyLRi ysVNRPVRgRiV xmsLiTRV[ C NRP y|qsss sLRiWzmsLixms xmsRVLiLji. Bj AjaRPLiNRPLRi NRPXRsVs ssVsVV. BsgSNRP ss[NRPRWysV, xqsLRi*s[yLiR zqsyLiR xqsLigRixsVV, Dxms[aRPryx{qs aRPLiNRPLRiLRiRssVVV, xmsxmsLiRryLRisVV, rLiRLRixLji sVVsgRiV gRiLiRsVV][ FyV aRPLiNRPLRiysVsVV sVR\sVRVVsj. NSs Bs AjaRPLiNRPLRi NRPXRsVV NSyRVsV sxtsQRVsVV @s[NRPNSLRi᪫sVV¿[ yLjiRNRPVV sVNTP xqss[zLiRVRVyLRiV. gRiLiRxmsoztsQNRP sVLiT xqsLRi*zqsyLiR xqsLigRisVsV gRiLiRsVV aRPLiNRPLRiNRPXRsVs RVVRVsj. @jRVVsV, AjaRPLiNRPLRiNRPXRsVV NSRV. GRVs, C gRiLiRNSLRiVs sVRsVVs xmspLRi*dsVsWLixqs, [syNSLiR (xqsLiNRPL<RiNSLiR) C sVWRVgRiLiRsVVV INRP aSxqsQsVV[ss. NSs aSLkiLRiNRP ˳xtsQNSLRiVRgRiV aRPLiNRPLRiVRV (.xqsW. 1c1c1) DRLRi, xmspLRi*dsVsWLixqs aSxqsQsVV ճssVVV NSss RW|mssV.

aRPLiNRPLRiVRV y s s gRiLiRsVVV LRiLi¿sV. ys[ s[yLiyjNSLRiryRssVV gRiV \sLSgRisVV sVVsgRiV xqsLixmsR sLRissVVsj. NSs FydsNSsVVsVLiT sճs xms[aRPsVVRVLiRV sճsxmsoLiRV yRVTs gRiLiRsVVsRVV g][sLiR˳gRisyR bPxtsvgRiV aRPLiNRPLRiV¿[ LRiRsVVs ¿xmsTss. RVyxqsLi˳ssVVgRi ys xmsNRP NTPLiR dsRV RVLiRVsV, Bj xqsLRi*sRsVV @xmspLRis[V. BLiRV xqsLi[xsVV [RV. sճs gRiLiyRVsVVLiR xxqs RgRiLiRsVV ss[*ztsQLis zmsRxms B ss[NRPsVVV ճLixmssRV胫ss ][RVRVsj. @LiVVsxmsNTPs xmszqsRsVVgRiV sQgRiLiRsVV xqsLigRix s[VLRiRV sVLixms RVLixmssV. HzqsNRP RXztsQ][ C xqsLigRixsVV\|ms A[LiRsNRPLRi[RV. (aRPVR) ZNP[s aRPLiNRPLRiysVsVVs C gRiLiRsVVV xqsLixqsXxtsQsVVV. @LiRV¿[ dss}msLRiV BR CRVTss.

1. GNRPa][NUP cccccc C}msLRiVs s[lLi[*LRiV lLiLiRVa][NRPsVVV s[yLiR

RLjiRRVLiRV xmszqsRsVVV. ys[ NRPys\|ms g][Fy WgkiLiRVs bPxtsvRgRiV xqs*RVLi xmsNSaRPRV yzqss ry*yksssVsV yssVVsj.

2. N_{mssxmsLiRNRPsVV cccccc ksNTP RVxmsLiRNRPsVsj sWLRiV}msLRiV

3.@\Q*RxmsLiRNRPLRiRsVVV, N]s ][ Bj ARxmsLiRNRPsVV, @\Q*RxmsLiRNRPsVsNRPWy ¿xmsTsj. xmsLiRNRPsVsV }msLRiVssV IN]NRP][ INRP a][NRPsVjNRPsVVgRi NRPsVsV.

4. AR[R ccccc gkiLS*[LiRbPxtsvRgRiV [[LiRVRV ks\|ms ˳تsxmsNSbPNRP RVsV NRP y|qssV. C gkiLS*[LiRVRV INRP @\Q*R{mshSRQORPVRs RVVRVsj. NSNSLRiVRgRiV [[LiRVRV xmsoLRixqsVLiRLki DFyxqsNRPVRV, BRRV Rs NRP[ BV yzqsyRV ccccc

""$RNRPsVRsRWxqssVxqs gRiV}qssyM

ry[ds xmsoLSRVuy dsORPQyLi sVRQXLi sLSLi ee''

(RW.RLiتspLRiV ZNP[gRiV }qs 71c74)

5. @\Q*ysV˳W

6. @\Q*RLRixqssVLiLji ccc xqsybPs[LiR xqsLRixqs*NRPWy C }msLRiVs INRP xmsoxqsNRPsVV y|qssV.

7. @sL][OSQsV˳W ccc @sL][OSQsV˳ysVXR sVsV}msLRi aRPLiNRPLRiLRiRsVgRiV xmsNRPLRi᪫sVV NRPsVRVsj.

8. sLS*xtsQ䪫sVV ccc ks sWLRiV}msLRiV; AR xtsQ䪫sVV, ysLiRxtsQ䪫sVV

9. xmsLiRLRiRsVVcckss[LRiV}msLRiV: Dxms[aRPxmsLiRNRPsVV, xmsLiRLRiRsWNRP,ryRNRPxmsLiRNRPsVV

10. sLRiLiyxtsQNRPsVV

11. ry*RxmsNSbPNRP

12. ALSxmsLiRNRPsVV c ks\|ms xqsysLiRxqsLRixqs* VVNRP NRP NRPRV.

13. s؃s_NRP , [y xqs*LRiWFysV xqsLiyssVV

14. @yR $sgRiL>Ri xmsNRPLRi᪫sVV

15. ssVQQNSsLiRxLji

16. gRiVLRi*xtsQNRPsVV

17. ZNP[s7xsV

18. xmsLS xmsp c ks lLiLiRs}msLRiV ARxmsp.

19. RLRixmsLiLjiNRP c @RR ZaP[*RaRPsVLiLji, y*RaRPxmsLiLjiNRP @sV}msLRiVs NRPWR xmszqsRsVV, IN]NRP][ sWxsVVRLRisVs NRPWR ¿xmsRVRVsj. NSsN]s ][ C a][NRPsVVNRPV sWLRiVgRi BRLRi a][NRPsVVV sWxsVVRLRisVVs xmszqsRsVVV.

20. sLRiVxmsp

21. FysV˳W

22. R][Q*xms[aRPsVV

23. xmsa][QRLRisWNRP

24. x ysWsdsW ([y sVx؃ysdsW)

25. sLS*᪫sVLiLji

26. FyRMxqsLRirRsVV

27. RyxtsQNRPsVV

28. sVLRiRsW

29. sVhSsWRVsVV, BLiRV sVVRLi 65 a][NRPsVVVss.

30. sVLiRssVV [NRP AysVLiRssVV

31. sVdsuyxmsLiRNRPsVV cc BLiRV RLiyLRiWxmsoRgRiV bPsos (aRPLiNRPLRiVs][ xqsLi˳xtsQ LRiWxmssVVs) R][Q*xms[aRPsVVsj. ks\|ms xqsybPs[LiRVs INRP NRP RVVsj. "sVRVsVLiLji' RVsV }msLRiVs g][Fy RV NRPXRsVgRiV sVL]NRP NRP RVVsj. @LiRRRV RsV gRiyRsVVs bPxtsvRss ¿xmsN]sRVVyRV. C gRiyRVRV NSbdPxmszqsRVRgRiV gRiyyaRPsVsVVs NRPճsVQQ\s][ A NSNSLRiVV sXzqsLiaRPsVdLRiV\ RVVLiTRVVLiRsRV胫sV. C sVdsuyxmsLiRNRPsVVsNRPV sORPQ᪫sVgRiV sVLjiVVNRP sVdsuyxmsLiRNRPsVV @R @R sVsV NRPsVzmsLiRVsV. sVdsuyxmsLiRNRPsVV\|ms xrysVNRPVs NRP NRPWR IN]NRP xqsLigRixsVV (\Lki) [ ]LRiNRPVRVsj.

32. xqsyyLRisVV

33. xqsxxtsQNRPsVV

34. ry*RsLRiWxms᪫sVV c s[yLiyLS [yLS, AR[R, @sV˳WLRiR sWRVs ksNTP ysWLiRLRisVVV.

35. RaRPa][NUP c [NRP c sLS*RaRPNRPsVV c ks\|ms xmszqsR s[yLiyyLRiVgRiV sVRVxqsWRs xqsLRixqs* zqsyLiRLiRVssV }msLRi y y|qssV.

36. ryLRiR][Q*xms[aRPsVV

37. s[Rs[yLiRRRQ*ryLRisVV

38. yNRPsX, ks\|ms sVWgji sWRsFy٬s bPxtsvRgRiV sZaP[*aRP*LRixmsLiTRVs xmsNSbPNRPRVsV NRP NRPRV. LSsWsLiRRVVVNRP NRP NRPWR NRPRV.

39. WgRiyLSs, ksNTP ճssVgRiV sVLjiVVNRP WgRiyLSs RVsV gRiLiRsVVsj. ys LRiRLiVVR sLijZNP[aRP*LRiVRV.

40. xmnsVVyNRPsX c ks\|ms xmsouyLiRVsV NRP NRPRV. NSNSLRiVs NSsVV RVRV. NSs BRRV syLRiVs slLi[bPLi RVVLiRV¿[ @Rs RLS*R yRssRV胫sV.

41. ؃sxqsyxqssVV

42. [js

43. ysLiyRNRPrRsVV

44. sVyNRPsVLiRsVV

45. sVyNRPssLRi᪫sVV [y sVyNRPRLRi᪫sVV

46. sVyNRPss[NRPsVV.

47. @xtsQa][NUP.

48. y*RaRPsVyNRPssLRi᪫sVV.

49. xmsLidNRPLRixmsNRPLRi᪫sVV, ksNTP g][FyRVdLiRVs bPxtsvRgRiV xqs*RVLixmsNSaRPVRV ssLRi᪫sVsV NRP y|qssV. xqs*RVLixmsNSaRPVRV, bPsLSsV xmspLSsLiR xmsoLRiVuRsWyLRiVsV Rs gRiVLRiVsoVgRi RLi¿sV. aRPLiNRPLRi bPxtsvRgRiV xqsVlLi[aRP*LRiVRV ks\|ms INRP yLjiNRPsVV y|qssV. C yLjiNRPsVV\|ms ssLRi᪫sVsV NRPsV bPsLSsVdLRiVRV y|qssV. C NRP\|ms A˳LRi᪫sVs sVL]NRP NRP NRPWR ճLiRVRVsj.

50. AyyRss[NRPsVV

51. xms[RxqsVyNRPLRisVV

52.ROTPQتsVWLjirRsVV. ks\|ms xqsVlLi[aRP*LSyLRiVRV sWsrxqssVVsV yLjiNRPsVVsV, \ZNPssLiRbPxtsvRgRiV xqs*RVLi xmsNSaRPRV ""RRQ*xqsVR'' RVsV NRPV yzqsRVVyLRiV.

53.yNRPxqsVR c @xqsj aRPLiNRPLRiNRPXRsVV NSRV. ks NSNSLRiVRgRiV sVVsys˳WFyVRV aRPLiNRPLRiNRPXRsVs sVsLissV (RLiتspLRiV ZNP[gRiV xmso. xqsLi 7374) @j FysWNRPsVV NSRV. ˳LRiddLRiV, syLRiVLRiVsoLRiV NRPzqs C gRiLiRsVVsV LRiLi¿ss NSNSLRiVRgRiV sLiR˳LRi ˳تssVV (RW. RLiتspLRiV 7368) NSs xqs*RVLi xmsNSaRP xmsbPxtsvRV, xRVgkisos bPxtsvRgRiV sZaP[*aRP*LRisVVs Rs yNRPxqsVyNRPRVLiRV ks LRiRLiVVR syLRiVRV INRP䮲[ RVs y|qssV.

54. xmsLRisVxLixqsxqsLi][FyxqsssVV

55. gSRVdxmsR, BLiRV saS*sVRxqsLizR D[LixmsTsj.

56. @؃s[js (AR[RNRP) C gRiLiRsVV 4s xqsLi[ sVs \|msysNTP ճssVs ][RVRVsj.

57. xmso xmsNRPLRi᪫sVV c ksNTP AsLi؃sVs NRPRVVsj.

58. RaRPysWճyssVV c BLiRV N]s sxtsQRVsVV[ sVhSsWRVsVV][ xqsszRxqsLiLiRsVVsVsj.

59. xqsLRi*s[yLiR zqsyLiR xqsLigRixsVV

60. ZNP[LRiؿyLRixqsLigRixsVV

61. rysVs[RsVLiR˳xtsQsVV

62. sxqsWRVssxtsQy=LRisVV

63. xLjiR RQ*sVVNSs

64. s\|NRPrRsVV

65. sWRWxmsLiRNRPsVV

66. ؃sgRiLigSaRPRNRPsVV

67. aRPRa][NUP

68. xqsLiyxqsxmsR

69. xqsLRi*zqsyLiRxqsLigRixsVV

70. ssLRiRsW

71. xqsLRi*xmsRRVsW

72. sVLiyLRixqsV

73. sVLiRsWRXNSxmsoxtsQsW

74. @sRWRxtsQ䪫sVV

75. ؃sgkiR

76. zqsyLiRxmsLiLRisVV

aRPLiNRPLRiVV y rRgRiLiRsVVV yzqsLRis xmszqsj. yLRiV xmspLjigRi @\Q*RyRVLiVVssV ysLjiNRPLRiLigRisVV[ [s][FyxqsssV, ys ryLRiNRPRsV gRiVgRi ssVVRVLiTLji. xqs*RVsVVgRi NRPWR [NRPbPORPQ\ZNP @ ARLRi ¿[RVVRVLiTLji. yLji saS xXRRVsVVs xqsLixmsyRVsVVsNRPV xqsLiLijLis ORPVQR˳تssVVNRPV yso[RV. @LiRV¿[ bPs, sxtsv, aRPNTP sVVsgRiV @s[NRP[sRV yLji sճsLRiWxmssVV rRsVVV yLji LRiRs[ NRPsLiRVRVss. @saRPsVV dss[ N]s yLji RLRiVy aRPLiNRPLRiVV yzqsss NSsRV胫sV. NSs BssRVV AjaRPLiNRPLRiV NSL][zmsLixmsTss. C sxtsQRVsVVsV FsNRPV䪫s RLRisyLRiV xms rRsVVsNRPV FysW syLRixmspLRi*NRPsVgRiV NSsLRiRVsVV, NRPLRiQXsaRPRVsVVN]LRiNRPV xmsRVLiRVLRiV. aRPLiNRPLRiysVsWRxqsLiLiR sVVLiRV¿[ ys s zqss. dss[ INRP lLiLiRV rRsVV }msLRiV xmspLRi* xqsWNRP RVLiRV NRPWR s胫ss. @LiRV¿[ ys xmsosLRiVNTP ¿[RVR[RV.

bPsrRsVVV

1. bPs ˳VLigRi xmsRWRrRsVV

2. bPyxtsQNRPsV

3. y*RaRP[LjiLigRirRsVV

4. ROTPQتsVWLRiQxtsQNRPsVV(?)

5. bPsxmsLiyORPQLki

6. sVXRVLiRVsWsxqsxmsp

7. NS\˳LRiyxtsQNRPsVV

8. bPsFyyj ZNP[aSLiRrRsVV

9. bPsZNP[aSj FyyLiRrRsVV

10. ROTPQتsVWLji sLRisW

11. s[RryLRibPsrRsVV

12. bPs؃sR NSLjiNRP

aRPNTP rRsVVV

1. @LixtsQNRPsVV

2. xmsoLRixqsVLiRLRixtsQNRPsVV

3. yxmsLiRLRiRsVVV

4. LSLS[aRP*Lki

5. dsVyOTPQrRsVV

6. dsVyOUPQ xmsLiRLRiRsVV

7. xmsLiRLRiRsVV

8. xmsoLRixqsVLiRLkisWsxqsxmsp

9. xmsoLRixqsVLiRLki s[RFyRsVV

10. @sxmspLSrRsVV

11. sWRLigki

12. [ds˳VLigRixmsRWRsVV

13. [dsxmsLiRLRiRsVV

14. [dsxqsV

15. g_LkiRaRPNRPsVV

16. ˳ysxtsQNRPsVV

17. ˳yds˳VLigRixmsRWRsVV

18. RVLSxmsLSR˳LissVV

19. yLSxmsNS

20. gjiLjiصRaRPNRPsVV

21. NSNS

22. NSxmsLSR˳LissVV

23. [dsRRVxt<sQxtsvxmsyLRixmsp

24. aSLRiy˳VLigRixmsRWRsVV

25. NSsWOTPQ

26. aSsWsWsryLRi胫ssVV

27. ˳sVLSLixtsQNRPsVV

sxtsvrRsVVV

1. NRPXuyxtsQNRPsVV (2 LRiNRPsVVV)

2. NRPXuyxtsQNRPsVV

3. NRPXxtsQjsrRsVV

4. @RVyxtsQNRPsVV

5. RNRPFy

6. sxtsvxtsQk

7. yLSRV

8. g][sLiyxtsQNRPsVV

9. ALRiy yLSRVuyRaRPsVV

10. sxtsvFyyj ZNP[aSLiRsVV

11. xLjidsV[

12. gRiyyxtsQNRPsVV

13. gRiyRrRsVV

14. ˳gRisysxqsxmsp

15. FyLiRVLRiLigSxtsQNRPsVV

16. sVVNRPVLiRRRVLRiaRP

17. xLjiysWsd

18. xqsLiNRPxLRi

19. LSsWxtsQNRPsVV

20. LSxmnsVyxtsQNRPsVV

21. LSsV˳VLigRixmsRWRsVV

22. LSsVRRQ*LRiRsVV

gRi[aRP rRsVVV

1. gRi[aRP˳VLigRixmsRWRsVV

2. sLRiRgRi[aRPsVV

3. gRi[aSxtsQNRPsVV

4. gRi[aRPxmsLiRLRiRsVV

RVVgRi##[syrRsVVV

1. @LRiyLkiaRP*LRisVV

2. DsWsV}aRP*LRisVV

3. OUPQQsXzqsLixxmsLiRLRiRsVV

4. xLjixLRisVV

5. xLjig_LRixtsQNRPsV

6. xqsLiNRPyaRPsOUPQQsXzqsLixsVV

skdLRisxtsQRVNRPrRsVVV

1. gRiLigSxtsQNRPsVV

2. gRiLigSrRsVV

3. RVsVVyxtsQNRPsVV(2 LRiNRPsVVV)

4. sLRiyxtsQNRPsVV

5. NSbdP (saRP*yR sgRiLki)

6. NSbdP xmsLiRNRPsVV

7. xmsoxtsQLSxtsQNRPsVV

8. s[

9. sVNRPLjiNS

ryyLRi rRsVVV

1. xqsVx ˳VLigRixmsRWRsVV

2. RR˳VLigRixmsRWRsVV

3. RRsVzsVsVV

4. NRPsNRPyLS

5. NRP᪫sXztsQ

6. xqsVsLRisW

7. sVxmsoLRiVxtsQ

8. sLiR

9. xsVsVRLiRNRPsVV

10. @Lids rRsVV

(g][{msy` NRPsLS yzqss gRiRVLRiV $ AjaRPLiNRPLRiVV @sV gRiLiRsVV sVLiT)

Kamakoti   Chapters   Last Page