Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Kamakoti   Chapters   Last Page

 

$NRPLiNSsVN][ gRiRVLRiV aRPLiNRPLSyLRi

$RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*dry*sVyLji Dxms[aRPsVV

3. $sVyR aRPLiNRPLSyLRi ysVxqsLixqsLRi᪫sVV

$ aRPLiNRPLRi˳gRisyRV \Q*R sVRsVVsV ryzmsLiLji. xmspLRi*sWNSsVVs j lLiLiRVsVRsVVVLiTssRVV, yssss $ AyLRiVyLRiV aRPsVs sVVsLji RV\Q*RsVRsVVsV gRiLig][ sVVRVgRi gRiyNRPVsWLji sNRPVsV xqsVzqsLRisVVgRi sVLiRVsV ryzmsLiLRisRVV RVVRVsj. @\Q*R sVR ryxmsysLiRLRi NSsVVsVLiT s[ sNRPVsVg]s LiVVRLRi sVRsVVVRLiVVLiRVRVssV ss Vs*RVV s\Q*RsVRsVVsV Lixms[RV[NRPVss. BRLRi sVRsVVV N]s FyLiRsVV[ sWRsVV xms[RssVVssVss gSs ˳LRiR [aRPsVLiR s\Q*RsVRsVV yzmsLi[V RVVsj. xqsNRPxqssVVRVLiRVsV yLRisVVs sVsLiRVs dsRV\Q*RsVRsVLiR FyaRPxqsQsVVsV gRiVLjiLixmsRgRiVsV. BRLRisVRsVVV aRPLkiLSLSjsVVVgRi RVs[NRP aRPysVVsVLiT kss xmnsVLiRVRVssV sRVj zqsLRisVVgRi sVLiRV sLiR aRPNTP xmsRLji+RsVgRiVRVsj. B RVsVWsVgRiV sVRsVVsV $˳gRisyRVV sVsNRPV ryjLiLji. NSs kss xqsLiLRiOTPQLiRVN]sV sVsNRPV sj\V RVVsj.

xqsNRPsV NRP\Q*RsVRsVVsV [jLiRVNRPVsV, sVRsVVsV xqsLiLRiOTPQLiRVNRPVsV lgi[LiRryssVVVgRi g]s {mshRisVVsV $ AyLRiVyLRiV ryzmsLiLji. sVRsVVsZNP[ {mshRisVVV sVV ¿[NRPWLRiV胫sV. xqsLRi*xqsyRsRLRiVNRPVsV xqs*RLRixqsLiLRiORPQLRiQ\sV xqssVztsQ ZNP[LiRryssWsaRPNRPsVV. {mshRixmsLRiLixmsLSsVxqsWxqsLiLRiORPQ᪫sVVs\ZNP LS[xmsyLRi [a][xmsyLRi xsVVVsV ysaRPNRPsVVV. @ {mshSsVxqsW xqsLiLRiORPQ᪫sVVss[ ZNP[LiRryssVV xqsLiLRiOTPQLixmsRVsV. sVRxqsVV {mshRisVVsV WLiRVRVV, dhSjxmsRVV sVysLiV yRLjiLi sVRsVVsV [jLiRVRVV RLRisVV. @sVd sVRsVVsV xmnsVLiRV ssxqsLRisVVs dhRisVVNRPV sVRxqsV xqsRV sVVsLji sVRsVV xqsVzqsLRisVVgRi sVLiRVsV RVLixmssRVVsV. xmspLRi*sVRLRiV xqsLixmnsVL<Ri᪫sVVsVLiT zLiRW[aRP zLiRWRLRisVVsV LRisW\Q*RsxtsvRVV xLi{msLSryxmsNRPVgRiV $ syLRiVVyLRiVsV, sVLSxtsQ dsLRi $ bPy sVxLS gRiVLRiVsLRiVgRiV xqssVLRi LSsVyxqsVyLRiVsV xqsLiLRiOTPQLiRVVLiTLji. @\Q*RsVRsxtsQNRPVsV [N][RLRi᪫sVVsNRPVsV LRixqsLRisVV sL][RsVV NRPVgRiVssV ˳sVRVV ds RV\Q*RsuygRiLjixtsv RLjiysV˳s sWRsVVs syLjiR sVgRiV RVsj. @ xsxtsv[ VsRV dssVR xqsLiLRiORPQNRPVgRiVRVLRiV. xmsNRPXRNSsVVs c $ aRPLiNRPLRi ˳gRisyR xmsztsQR {mshRisVVyLRiV $ AyLRiVyLji ysV xqsLixqsLRi sVVsLRiVRV s\Q*RsVRsVVsV [jLiRV[V xmsyssVgRiV RLRiQ\sV RVVsj.

@j*dRVsVgRiV xmsLRix sVVNRP[V. aRPVbPLRisVVgRiV Ra][xmssxtsQRVLiRV [NRPsVVgRi bPsxqs*LRiWxmssVV. sxtsvxqs*LRiWxmssVV \|sVsd LRiWzms xmsLRi[sy xqs*LRiWxmssVVsV. sLjiLixmsT xqsLRi*sV\Q*RLRiWxmssVVs xmsLRixxmsFyRNRPsVV\ VVxmsVRVss. aSxqsQxmsoLS[xqssVV LiRVsV bPs suy*j sLRissVVV RRQ*sVVsV [jLiRVRV s\Q*R LRiWxmssVVs LRixRVLi[ xmsLSxmssVVgRiVRVss. C sxtsQRVsVV xqsVxmszqsR ssLRisVV sVLiTRVV xqsVgRisV sVgRiVRVsj.

NRPsNRPV gRiVLRiVRgRiV NSyxqsV.

""G\ZNPssVWLjiLjiճ[yryrysWss[VuyLi xmsRsWxmsLRiR*sV,

suL>RiLRixqsxqsxLjiM NRPy[*yxqs Wryszms yRVLSee

(NRPVsWLRixqsLi˳ssVV 7c44)

@sV a][NRPsVVs ""sVWLji򹸅VVNRPR RVV (x sxtsv bPyRNRPR*sVVs) sVWRVsV. ysNTP ճs |msRRssVVV ryyLRi᪫sVVV. INRPxmsoRV xLRiVRV sxtsvsosNRPVsV, sxtsvso xLRiVsNRPVsV yRVRV xLjixLRiVNRPV xRVV, xNRPV xLjixLRiVVsV yRVV.'' @sV s\Q*R zqsyLiRsVVsV [jLi¿sV. @sNTPRVsVgRiV xsVV xqsR*LRixqssW gRiV᪫sVVRVLiRV xqsXztsQzqs xqsLiLRi LRiWFysxqsLiLij, x sxtsv xLSR sRVVsV. C ˳[RsFyjNRPsVV NSs yxqssNRPsVV NSs[LRiRV. sVWLRiVV sR¿[ sLiRV [xtsvsV gRisxtsvsV sgRiVRVLRiV. dsLji RVLijV FLS*xmsLRisVsRVRsVV.

xqsVxmszqsR sVNRPsRVgRiV ˳VRVsV,

""LRi[}tsQssxqsR*sXR򹸅[Vzqsf xms؃yLixms[V RsVMxqsQXZaP[,

@ظRV xqsLRiQzqsyaRP##}Rs[ RLiVWsVRWRV gRiVػRs[ssVM''

(NSRLiLji 1)

@sV a][NRPsVVs ""xqsR*LRixqssWgRiV᪫sVVRVLiRV xqsXztsQzqs xqsLiLRi LRiWFysxqssV LiRVsjRVV, xqsXztsQzqsxqsLiLRisVVNRPV gSLRi\sVsjRVV, s[RRRV xmsFyjR ؃s xqs*LRiWxms\sVsjRVVsgRiV xmsLRixsVV'' @s sLjiLi¿sV. RRQ*sVVs LRixsVV sLRiVFyjNRPxqs*LRiWxms\sVssV gRiV[Fyj sLiRssVVsLiRV xqsxtsvy*j ssLRisVV NRPVsV. GNRPsVgRiV xmsLRixsVVsZNP[ xqsXztsQ NSsVLiRV LRi[gRiV xqsLiLiRsVVs xRVsRVV, zqs NSsVVsLiRV xqsR*gRiVxqsLiLiRsVVs sxtsvssRVV, RV NSsVLiRV RsWgRiVxqsLiLiRsVVs bPsoRsRVV ssLRisVVxmsVsV.

@\Q*RsVV ""sQ\Q*RsVV xLjixLS\Q*RsVV'' @s lLiLiRV sRsVVV. LSsVNRPXxtsQsLSx sXzqsLijysVsVVVsV RRWxmssVVVsV ճssVVRVVRysVxqsLRi᪫sVVssWszqsNRPsVVgRi g][RLjiLiRV s[NRPsVgRiV sxtsvso sV, bPs suy*jysVsVVVsV RRWxmssVVVsV ճssVVRVV RRVFyxqsssVVs dsaRP*LRiVR (xmsLRixsV) j*dRVV\ ˳zqsLiRVssV xLjixLS\Q*RsVV, ؃sVNRPsV˳##\sNRPs[RsVV sQ\Q*RsVV. BRVj xqsNRPsVFyxmsQ\sLSgRisVVs gRiVLRiWxms[aRPsVVsLijs zmssV zqsjLixmsgRiRV.

$ @R aRPLiNRPLRi˳gRisyRVV xLjixLS\Q*RsVVsV RNRPgRi [jLiLji.

""˳g][sLiRLi ˳g][sLiRLi ˳g][sLiRLi sVWRsV[,

xqsLiFy}ms xqssz[ NS[ sz sz LRiORPQ RVNRPX NRPLRi['

@s yNRPLRi aSxqsQsWRxqsLiLRiORPQ sVVsLRiRs [jLiRVRV g][sLiRysVsVVsV gkiLjiLiLji.

""xmnsV[ y sVXLi][xmsVLRizms R RWsW7gjiLRiRM

xms[ y RLiRVLS* xmsLjixLRi NTPLi |mnsWLRiaRPsVssVe

sXy NRPLihRiO][Q˳Li xqsxzqs RLRiry RLRi䪫sRry

xmsyLi˳[Li aRPLi˳[M ˳ xmsLRisVrLi s xqsVdM '' ee

@s RLRiaSxqsQ RLRi NRPLihRiO][Q˳sVVsV gRiVgRi [RVVsV gSs, |mnsWLRiaRPsVssVVsV LjixLjiLixmsRs [jLiRVRV LRisV rsVVs\ZNP aRPLi˳VxmsyLi˳[ ˳ssVV sLjiLji.

RLRi yNRPLRi aSxqsQsVVػ][RLRi᪫sVVsNRPV ryRssVVV NSssRVV bPsg][sLiR ˳ssVVV xmsLRisV ryRVNRPsVVsRVV [jLiRVRV bPsg][sLiR ˳ssVV s܃sLRiVLi [zqs $ AyLRiVyLji xLjixLS\Q*RsVV xmsRLji+RsVgRiVRVsj.

xqsV˳ryRsVgRiV xLjixLS\Q*RsVVsV gRiVlLigji RV˳xqsRVVNRPsVgRiV ˳gRisyssVVsLRiVRV, yRLjiLiRV NRPLRi dsaRP*LSLRi᪫sVV gSsLiRVRV, ؃ssWLjiLisWORPQxqsVsVVsV RRVVNRPV RVLixmssRVVsV.

Kamakoti   Chapters   Last Page