Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Upanyasamulu    Chapters   

$M

gRiRVLRiV

$ NRPLi NSsVN][ {mshSkaRP*LRiV

DxmsyxqssVVV.

ZNP[xqsLji xqsVLiRLRiLSsV aRPLRi,

xqsLiFyRNRPVRV.

1939.

NS{ms\lLi.) (s 0c4c0.

$M

@LiNTPRsVV

NRPee $RLiR ZaP[LRi gRiVLRiV

$ RLRi xqsL][sVVNRPV, * bPuRLRi

FyRV LSRLRisVsVVNRPV,

C VF~RLiV ˳NTP * s[sLjiLiRV.

BV

$gRiRVLRiV FyR}qssNRPVRV,

$M

@LiNTPRsVV

NRPee $RLiR ZaP[LRi gRiVLRiV

$ RLRi xqsL][sVVNRPV, * bPuRLRi

FyRV LSRLRisVsVVNRPV,

C VF~RLiV ˳NTP * s[sLjiLiRV.

BV

$gRiRVLRiV FyR}qssNRPVRV,

ZNP[xqsLji xqsVLiRLRiLSsVaRPLRi.

]xmsVNRPV.

$ gRiRVLRiV NSsVN][ {mshSjxmsRVV sWLjiNTPs¿[zqss @N][LRiV [ 30 j ]LRiN]s yLRiVNSsLis RVVxmsyxqssVVV @s[NRPsVVV. yLRiV DxmsszqsLis ysoVsV, DxmsszqsLis sxtsQRVsVVVsV @s[NRPsVV[. G[ N]s RNRP RNTP䃫s RVVxmsyxqssVVsRVV ssV˳gRisVV yNRPVsV ճLisj. NSs yLji yNRPV=yyLRi xqsLRi*sVV Rsskg][syLRiV, yLjixqssj s[yRV sRyRNRP yLjissLiRVVs $RVVR N][ sLRizqsLiLRi xms˳XRVV N]LiRs[V yRLixmso. $yLji RVVxmsyxqssVV xqsLiZOP[QxmssVVgS sxmsxmsNTP yzqsN]sVRVLiTs yLRiLRiV*LRiV. INRPLRiV LRiLis ZNP[xqsLji xqsVLiRLRiLSsVaRPLRigSLRiV, s[NRPLRiV NRPaS[ yVVR RVsoN]sVRVs syLji LRiLis gSjLS s[LiNRPLRisVRVgSLRiV. dsLjiLRiV*LRiV Li]LRiV yRxqsLjiRWRVN]s N]LiR WLjiLiRVN]s sxtsQRVsVV xqssVgRisVV gSsLiRV N]sVRVLiTyLRiV. yzqsN]sV˳LRisVV xqssVVgSLiRVN]ssV FyLiVVNRPsVVgS sxtsQRVsVV QNRPNRPV yRVVRVLiTsyLRiV $ xqsVLiRLRiLSsVaRPLRigSlLi[. Fs gRixs\sVsRVLRisVV \sssV, a][RNRPV gRiLRiRتsVNRPsVVgSsLiRV xms[ @sVsV $yLji ssVNRPs[ }msL]䃫ssRVVssV LiVWRVVxms[aRPsVVVss xqsxryjNRP xqsLiNRPVNRPV a][RXsVZNPLRiNRPV saRPRsVV. $yLjiyNRPVV xmsxqsssVV \ssV, IN]NRPR yLRiV ssLjiLiRV sLRisVVV @gRiճdLRisVVV c NSsos [NRPVV yzqsN]sV dsLRisVVs[zqs IN]NRP乸VR zmss RWsVxmspLji* VVNTPLiR xqsRRVVLiRsRV胫sVc sxtsQRVsVV INRPN]LiR VxmsQ\sV RVVRsRV胫sV. NSs, $yLji RVsW|mnsWxms[aRPsVVNRPV CFyLRiWxmso NRPLi ryLRisVV ¿RNRPVLiR xqsVso NRPVFy[RVsVV gSsLis xqsVLiRLRiLSsVaRPLRigSLji aRPy xmsLjiaRPsVsVVV N]sRWRRgjiRVVssc CRVVssRLixqsVs ˳NRPVQy=xsVVV[NRPVs $yLji yVsVVV FyhRiNRPVNRPV RVLRi˳sVV\ RVVLiTs NRPy!

$yLji ˳xtsQ [sVgRiVc @sVXRsxtsQLiRsVVc yLjisVVsVVs sVsTs sW V yzqsN]sVNRPV sVgRiVs xqsLiOTPQxms[ssVV (Short Hand) [sV ks N]LiR. @j[V RVVsVR $yLji sRssVVV RVyORPQLRisVV sVsNRPV ճLiRVVLiTs c NSs s[sVss |ms NRPVxmsyxqssVV sxtsQRVsVVs xqsVLiRLRiLSsVaRPLRigSLRiV gSsLis LiVWxqsLigRixsVV $yLji ˳تssVVNRPV xqsszR\sV, xqssVVR\sV, ryLRi\sV a][ճVRVsj c BLiRVNRPV aRPLRigSLji s[sLiR[Vs @ճsLijLiRVRVysVc

C RVVxmsyxqssVVV $yLjiyNRPVV xqs*RVsVVgS ssyLjiNTP xmsNRPsVV\, LiVVRLRiVNRPV xms[RNRPsVV\, xqsVso @LiRNRPV sVgRiV sVxmsWgRixmsRgRiss RLiRVRVysVc

sWLRiV, RV˳9. xqsVxaRPLRi,

9c2c39. xmsyyLiRxmsLiTRVRV

sVLSgSLji NRPaS, sWLRiV.

szms.

gRiRVLRiVsoV $NSsVN][ {mshSkaRP*LRiVgRiV $sVRLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*dry*sVVyLRiV C zqsLixxms᪫sVVs gSsLis sVx[xmsyxqssVV sxmsxmsNTP s[sV 'xqs*RLiR' xmsQNRPNRPV yRVVRVLis. yss jssRVs[NRPVxmsV @sV VxqsNRPLRiWxmssVVgSsVLiTs xmsNRPV sVgRiVsVVxmsRVVNRPsVVgRiVss y][RyNRPVLji. A|RLjiNRP xmsNSLRisVV $yLji RVVxmsyxqssVV[g]sLi ds xmsRsVxqsLixmsosVVs xqsLiRLjiLiRVVysV. RNTP䃫ssRVV NSNRPsVsVVs lLiLiRsxqsLixmsosVVs NRPLixmsgRisV. $yLRiV xqsLRi*V. yLjisW VVN]NRPRVV yLjiRVsV˳WsVLiT sVsTsj gSs RVssVVgSRV. @ys xqssVgRisVVgRi xqsLigRizLiRV[ sLiRysNTP LRiV ]LRisRV胫ss y[ RV sxtsQRVsVVsVgRiWLji ¿xmsszqss[sVVsj. @LiVVssV yyRjNTPLi $ylLi[ VVNRPxmsLji |qss胫s sVRVN][V xmsoLRixqsLjiLiRVN]sRVV, yLjiRVsVgRixsVV NSLiOTPQLiRVV C gRissVVRNSLRisVVs NRPVxmsNRPsVLis. sVRV]LiRLRi¿[ gRissVs NSsVVss[ xmsNRPLiRVss LiVVLiRV @RVRxmsVVsV, |msVgRisVLiRsRV胫sV, NS FyhRiNRPVV sVsLiRVLRiVgSNRP!

$ yLRiV ysLjiNRP˳xtsQ yaRPLiVVLi RVVxmsszqsLiRVLRiV. @ yss s[sV N]s yNRPXRsVVgSsLixmss, NSs sVVLijLixmsszqsss[gRisVVs[zqs RVsLis xqsLixmspLRisVVgS s܃sLRi ryRsVVNSRVsV. N]sVR $yLji yNRPV s[RVVLiRsRV xmsryR}RVssRVV ][Li yLjisWLRiQ\ss. yLiVWyR[ s[[s gRiV[aRPsVVsVLiT @j $ yLjixmsVNRPVNRPV LijsRsRVV, ]xqsLigRiV yRVsRVsRVV FyhRiNRPVV gRizLiRVLRiVgSNRPRVs s[RVRVysV.

GRRs sVVRsxtsQRVsVVs RsxqsRVsVVsLji胫s x$N][ sLRizqsLixxmsLiRVV (Lji\LRiV xqsT) sVcLScLSc$ yRLSsVRLiylLiT .Fs.zqs..B., $RVVR yeesVsLRixmso $syxqsLSso (RV.RVLi.zms) $RVVR GRV&. LSsVNRPXxtsQRVgSLRiNRPVsV yyRsRsV xmsQNRPRVLiRVsVVjLi yNRPssRsVV ][RT "xqs*RLiR" xmsQNSxqsLiFyRNRPVV sVcLScLSc$ ssNRPLi @LiRVVVgSLjiNTPs yNRPXRRsV VxmsoN]sVRVysV.

sVRVV s[sV N][LjissLis[ LiVWVF~RsVVsNRPV]xmsVyzqsLiVV胫s "@ճssNRP䃫s" LRiVRLiNTPRVgRiV x$ RVLSxqsVxaRPLRigSLjiNTP xms[NRPsVVgRi yNRPXRyxmspLRi*NRP ssVryLRisVVLjiLiRVRVysV.

sNRPsVzqsLixxmsoLji,} ZNP[xqsLji xqsVLiRLRiLSsVaRPLRi

9c2c39,

ZNP[xqsLji xqsVLiRLRiLSsVaRPLRi.

Upanyasamulu    Chapters