Sri Devi Kamakshi Sri Sri Sri Adi Sankara Sri Sri Sri Chandrasekharendra Saraswathi MahaSwamiji Sri Sri Sri Jayendra Saraswathi Swamiji Sri Sri Sri Sankara Vijayendra Saraswathi Swamiji
Kamakoti.org presents several different aspects of HinduismKamakoti.org The official web site for Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Kanchipuram, India.
   Home    |   Announcements    |   Tour Programme    |   Audio & Video    |   Image Gallery    |   Acknowledgements    |   Sitemap   
     About the Peetham    |   Origin of the Peetham    |   About this web site    |   Contact Us    |   Search   
  Get Fonts   Use this link for a Printer Friendly version of this page   Use this link  to share this page on Facebook    Use this link  to share this page on Twitter    Use this link  to share this page on Pinterest    Use this link  to share this page on Google Plus    
!New: Sri Adi Sankara
Branches, Temples and Patasaalas
Articles
Hindu Dharma
Acharya's Call
Voice of Sankara
Personal Experiences
Sri Adi Sankara
Namo Namah
Dasoupadesam
Naamavali / Pushpaanjali
Tamil
Telugu
  
News & Upcoming Events

தமிழ்த் தொகை அழகு

ஒருமை - இறையுணர்வு

மலைநாட்டு சிவாலயம் - திருவஞ்சைக்களம்


இரண்டு

அயனம் - தட்சணாயனம், உத்ராயனம்

அறம் - இல்லறம், துறவறம்

ஆன்மா - ஜீவான்மா, பரமான்மா

இடம் - செய்யுளிடம், வழக்கிடம்

இதிகாசம் - பாரதம், இராமாயணம்

முதுகுரவர் - தாய், தந்தை

இருமை - இம்மை, மருமை

உலகம் - இகலோகம், பரலோகம்

எச்சம் - பெயரெச்சம், வினையெச்சம்

எழுத்து - உயிரெழுத்து, மெய்யெழுத்து

கலை - சூரியகலை, சந்திரகலை

கந்தம் - நற்கந்தம், துர்கந்தம்

கிரகணம் - சூரிய கிரகணம், சந்திரகிரகணம்

சுடர் - சூரியன், சந்திரன்

திணை - உயர்திணை, அஃறிணை

போது - பகல், இரவு

மரபு - தாய் மரபு, தந்தை மரபு

வினை - நல்வினை, தீவினை


மூன்று

அரசர் - சேர, சோழ, பாண்டியர்

இடம் - தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை

உயிரிலுள்ள b - உதரத்தீ, விந்துத்தீ, சினத்தீ

உலகம் - பூலோகம், பரலோகம், பாதாளம்

கடுகம் - சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி

காலம் - இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு

குணம் - சாத்வீகம், இராஜசகுணம், தாமச குணம்

குற்றம் - காமம், வெகுளி, மயக்கம்

சக்தி - இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி

சாத்திரம் - சாங்கியம், பதஞ்சலியம், வேதாந்தம்

சீவதேகம் - தூலம், சூக்குமம், காரணம்

சுடர் - சூரியன், சந்திரன், அக்கினி

தமிழ் - இயல், இசை, நாடகம்

b - அகவனீயம், தக்கிணாக்கிளீயம், காருகபத்யம்

தொழில் - ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல்

நூல் - முதல், வழி, சார்பு

பொறி - மனம், வாக்கு, காயம்

மலம் - ஆணவம்மலம், கன்மமலம், மாயாமலம்

முக்கனி - மா, பலா, வாழை

பொருள் - பதி, பசு, பாசம்.

நான்கு

அரண் - மலை, காடு, மதில், கடல்

அளவு - எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல்

அழகை - இளிவு, இழவு, அசைவு, வறுமை

ஆச்சிரமம் - பிரமசரியம், இல்வாழ்க்கை, வானப்பிரத்தம், சந்நியாசம்

இழிச்சொல் - குறளை, பொள், கடுஞ்சொல், பயனில் சொல்

உண்டி - உண்டல், தின்னல், நக்கல், பருகல்

உபாயம் - சாமம், தானம், பேதம், தண்டம்

உரை - கருத்துரை, பதவுரை, பொழிப்புரை, அகலவுரை

கதி - தேவகதி, மக்கள்கதி, விலங்குகதி, நாகர்கதி

கணக்குவகை - தொகை, பிரிவு, பெருக்கு, கழிவு

கவிகள் - ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்திரகவி, வித்தாரகவி

சதுரங்கம் - தேர், கரி, பரி, காலாள்

சொல்வகை - பெயர், வினை, இடை, உரி

தோற்றம் - பை, முட்டை, நிலம், வியர்வை

நிலம் - குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல்

பண் - பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவ்வழி

பதவி - சாலோகம், சாமீபம், சாருபம், சாயுச்சியம்

பா - வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா

பூ - கொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ, நீர்ப்பூ, புதர்ப்பூ

பொருள் - அறம், பொருள், இன்பம், வீடு

பொன்வகை - ஆடகம், கிளிச்சிறை, சாதகம், சாம்பூநதம்

பெண் குணம் - அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு

மார்க்கம் - சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம்

யுகங்கள் - கிரிதம், திரேதம், துவாபரம், கலியுகம்

ஐந்து

அகிற்கூட்டு - சந்தனம், கற்பூரம், எரிகாசு, தேன், ஏலம்

அங்கம் - FF, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம்

அரசர்க்குழு - மந்திரி, புரோகிதர், சேனாதிபதியர், தூதர், சாரணர்

அவத்தை - சாக்கிரம், சொப்பனம், துருத்தி, துரியம், துரியாதீதம்

இலக்கணம் - எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி

ஈஸ்வரன்முகம் - ஈசானம், தற்புருடம், அகோரம், வாமம், சத்தியோசாதம்

உலோகம் - பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, ஈயம்

ஐங்காயம் - கடுகு, ஓமம், வெந்தயம், உள்ளி, பெருங்காயம்

ஐம்புலநுகர்ச்சியில்

இறப்பன - மீன், வண்டு, யானை, அகணம், விட்டில்

கன்னிகை - அகலிகை, திரௌபதி, சீதை, தாரை, மண்டோதரி

குரவர் - அரசன், உபாத்தியாயன், தந்தை, தேசிகன், மூத்தோன்

குற்றம் - கொட்டாவி, நெட்டை, குறுகுறுப்பு, மூச்சிடல், அலமரல்

சத்தி - இச்சாசத்தி, கிரியாசத்தி, ஞானசத்தி, பராசத்தி, ஆதிசத்தி

திருமால் ஆயுதம் - சக்கரம், தனு, வாள், தண்டு, சங்கம்

தேவர் - பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேஸ்வரன், சதாசிவன்

புலன் - சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம்

யாகம் - பிரமம், தெய்வம், பூதம், பிதிர், மானுடம்

வண்ணம் - வெண்மை, கருமை, செம்மை, பசுமை

வாசம் - இலவங்கம், ஏலம, கருப்பூரம், சாதிக்காய், தக்கோலம்

விரை - கோட்டம், துருக்கம், தகரம், அகில், சந்தனம்

சுத்தி - ஆன்மசுத்தி, தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தி

முடிஅழகு - கொண்டை, பனிச்சை, குழல், முடி, சுருள்

ஆறு

அங்கம் - படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண்

அந்தணர் தொழில் - ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல்

ஆதாரம் - மூலம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை

உட்பகை - காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மாற்சரியம்

சக்கரவர்த்திகள் - அரிச்சந்திரன், நளன், முசுகுந்தன், புருகுச்சன், புரூரவன், கார்த்தவீரியன்

சுவை, - இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, துவர்ப்பு, கைப்பு

தானை - தேர், பரி, கரி, ஆள், வேல், வில்

பருவகாலம் - கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில்

ஏழு

அகத்தினை - குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, கைக்கிளை,

பெருந்திணை

இசை - குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம்

இடைஏழு

வள்ளல்கள் - அக்குறன், சந்திமான், அந்திமான், சிசுபாலன்,

தந்த வக்கிரன், கர்ணன், சந்தன்

உலகம் - பூலோகம், புவலோகம், மகாலோகம், சனலோகம்,

தவலோகம், சத்தியலோகம்

கடல் - உவர்நீர், நன்னீர், பால், தயிர், நெய், கருப்பஞ்சாறு, தேன்

கடைஏழு

வள்ளல்கள் - எழினி, ஓரி, காரி, நள்ளி, பாரி, பேகன், மலையன்

உலோகம் - செம்பொன், வெண்பொன், இரும்பு, ஈயம், வெங்கலம், தரா

முதல் ஏழு

வள்ளல்கள் - குமணன், சகரன், சகாரன், செம்பியன், துந்துமாரி, நளன், நிருதி

கீழ்ஏழ் உலகம் - அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், மகாதலம், ரசாதலம், பாதாளம்

சப்தவிடத்தலம் - திருவாரூர், நாகப்பட்டினணம், திருநள்ளாறு, திருமறைக்காடு, திருக்காறாயில் திருவாய்மூர், திருக்குவளை

சீரஞ்சீவியர் - அசுவத்தாமன், மகாபலி, வியாசன், அனுமான், வீடணன், மார்க்கண்டன், பரசுராமன்

நதி - கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதை, காவேரி, குமரி, கோதாவரி

தாதுக்கள் - இரதம், உதிரம், எலும்பு, தோல், இறைச்சி, மூளை, சுக்கிலம்

தாளம் - துருவம், மட்டியல், ரூபகம், சம்பை, திரிபுடை, அடதாளம்,

ஏகதாளம்

பாதகம் - ஆங்காரம், உலோபம், காமம், பகை, போஜனப்பிரியம், காய்தல், சோம்பல்

பிறப்பு - தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, நிற்பன

மோட்ச புரி - காஞ்சி, காசி, அவந்திகை, துவாரகை, மதுரை, அயோத்தி,மாயை

பெண்கள் பருவம் - பேதை, பெதும்மை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை,

பேரிளம்பெண்

மண்டலம் - வாயு, வருணன், சந்திரன், சூரியன், நட்சத்திரம், அக்னி, திரிசங்கு

மாதர் - அபிராபி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, நாராயணி, வாராகி, இந்திராணி, காளி

முனிவர் - அத்திரி, குச்சன், கௌதமன், பிருகு, காசிபன், அங்கிரா, வசிட்டன்

வித்யா தத்துவம் - காலம், நியதிகலை, வித்தை, கிராகம், புருடன், மாயை

எட்டு

அட்டவீரட்டம் - கண்டியூர், திருக்கடவூர், திருஅதிகை, வழுவூர், திருப்பறியலூர், திருக்கோவலூர், திருக்குறுக்கை, திருவிற்குடி

அளவை - காட்சி, அனுமானம், ஆகமம், அருத்தாபத்தி, உபமானம்,

அபாவம், சம்பவம், ஐதீகம்

அஷ்டபந்தனம் - சுக்கான்கல், ஜாதிலிங்கம், செம்பஞ்சு, தேன்மெழுகு, எருமைவெண்ணெய், குங்கிலியம், நற்காவி, கொம்பரக்கு

எட்டுத்தொகை - நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலித்தொகை, அகநானூறு, புறநானூறு

எண்சுவைத்தமிழ் - சிங்காரம், வீரியம், பெருநகை, கருணை, ரவுத்திரம், குற்சை, அற்புதம், பயம்

எண்வகைவிடை - சுட்டு, மறை, நேர், ஏவல், வினா, உற்றுதுரைத்தல், உறுவதுகூறல், இனமொழி

ஐஸ்வரியம் - தனம், தானியம், GF, பசு, புத்திரர், வாகனம், சத்தம், தைரியம்

சித்தி - அணிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, பிரார்த்தி, பிராகமியம், வசித்துவம்

மெய்ப்பாடு - நகை, அழுகை, அச்சம், இளிவரல், மருட்கை, பெருமிதம்,

வெகுளி, உவகை

ஒன்பது

நவ GF - சங்கம், பதுமம், மகாபதுமம், மகரம், கச்சபம், முகுந்தம், குந்தம், நீலம், வரம்

ராட்சதகணம் - கார்த்திகை, அயில்யம், மகம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டம்,

மூலம், அவிட்டம், சதயம்

நவமணி - கோமேதகம், நீலம், பவளம், புஷ்பராகம், வைடூரியம், மரகதம், மாணிக்கம், முத்து, வைரம்,


ஒரெழுத்து ஒருமொழி

ஆ - பசு, கோ - தலைவன், ஈ - கொடு, பூ - மலர்,

நா - நாக்கு, கா - காப்பாற்று, மா - பெரிய, ஐ - சளி,

சா - மடி, சே - எருது, பா - பாடல், கை - கரம், தை - மாதம்

ஆதாரம் - அபிதான சிந்தாமணி

Previous page in    is கட்டுரைகள் - திருவாசகத்தலங்கள்
Previous
Next page in   is  கட்டுரைகள் - ஸ்ரீ பரமாச்சார்யாள் பாதையிலே
Next
 
Found an error?

Please Note that on 15th Jan 2012, on the occassion of Pongal, we have converted the previous Tamil pages to Unicode Fonts (as opposed to what we had on Windows TrueType fonts, which many were unable to see). Although our volunteers have made several checks, as the automation involved more than 3500 pages, some errors could have seeped through the gaps.


In case you spot any error on this page, please do let us know so that we can rectify it at the earliest.


 

© Copyright Shri Kanchi Kamakoti Peetham
No part of this web site may be reproduced without explicit permission from the Peetham. Some material put up on this web site are protected by individual copyright(s) of the concerned organisation(s)