Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

ஸத் விஷயஸங்க்ரஹம் Chapter 3 ஜய கோஷம் (கட்டியம்) (விஜய யாத்திரையாக வரும்போது) ஸர்வே நந்தந்தி <

ஸத் விஷயஸங்க்ரஹம்
Chapter 3

ஜய கோஷம் (கட்டியம்)
(விஜய யாத்திரையாக வரும்போது)

ஸர்வே நந்தந்தி......

படு படஹ-பேரீ காஹள-பாங்கள-கடக-
நிஸ்ஸாண-வீணா-வேணு-ம்ருதங்காதி-
ஸகல வாத்ய விநோத நிகிலவாத்ய கோஷ ச்ரவண காந்தசீக-

விமத ப்ருந்த-கோலாஹலமி
பாராக் ஸ்வாமின்! ஜய!விஜயீபவ!

(ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமரும் போது)

காஞ்சீ புராபரண காமத காமகோடி-

பீடாபிஷிக்த வர தேசிக ஸார்வபௌம.மி
ஸார்வஜ்ஞ்ய சக்த்யதிகதாகில மந்த்ர தந்த்ர
சக்ர ப்ரதிஷ்டிதி விஜ்ரும்ப்பித சாதுரீகமி
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

ஜய கோவிந்த பகவத்பாத பாதாப்ஜ ஷட்பத.
ஜய ஜீவ பராபேத வாவதூக ஜகத்குரோ.
ஜய போ பௌத்த பாஷண்ட வித்த்வம்ஸன விசக்ஷண.
ஜய வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸித்தாஞ்ஜந மஹா மதே.மி
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

(பொன்னாடை கோயில் பிரஸாதம் ஸமர்ப்பிக்கும்போது)

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ புவநத்ரயார்ச்சித பதாம்போஜாத தாத்ருங் மஹா

தத்வஜ்ஞான நிதான சங்கரகுரோ:ச்சாத்ர க்ரமாதிஷ்ட்டிதே
காஞ்சீ மத்த்யக சாரதாமட ஸுதீ ஸிம்ஹாஸநே ஷண்மதோ-
சார்யாராதித பாதுகோ விஜயதே விச்வாதிகோ (அ) ஸ்மத்குரு:றீ
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

ப்ரஸ்த்தான தூர்ய படஹானக சங்க்க பேரீ

பம் பம் நிநாத பதிரீக்ருத திக்தடீகமி
அப்ப்யர்ண தேச வினமந்நகிலாவநீந்த்ர
மூர்த்தன்ய ரத்ன ருசி ரஞ்சித மஞ்ஜுளாங்க்ரே.
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

கும்ப்பீ ஸம்ப்பவ டிம்ப்ப ஜ்ரும்ப்ண
த்ருடா ஹம்பாவ மம்ப்போநிதே:
காம்ப்பீர்யம், குலகும்ப்பிநீதரத்த்ருதிம்
ஜம்ப்பாரி ஸம்ப்பாவநாம்.
அம்ப்போதோத்ப்பட நாத மப்யபஹஸந்
பம்ப்ரம்யதே ஸம்ப்ப்ரமாத்
பம் பம் பம் பமிதீட்ய சங்கரகுரோ:
ஜைத்ராங்க சங்க்கத்த்வநி:
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

(பூஜையின் போது)

அத்ரைவர்க்கிக ஸம்ப்ரதாய பதவீ
ஸாம்ராஜ்ய ஸிம்ஹாஸநே
ஸ்வைராரோஹண-கர்ம ஜாங்க்கிக
குணக்ராமாபிராமாத்மநேமி
வாணீ கர்ணவதம்ஸ ஹல்லக தள த்ரோணீ மிலத்வாஸநா-
தத்வவ்யஞ்ஜக வாங்முகாய
பகவத்பாதாய மோதாமஹே.மி
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

(அன்னதான ஸமாராதனையின் போது)

நித்யான்னதான லஸமாந கநாபதாந-

காநாவதாந ப்ப்ருச விஸ்மயமாந லோகமி
பக்தி ப்ரகர்ஷ பரிபூஜித சந்த்ரசூட
காருண்ய லப்த்த நிகிலாபிமதார்த்த ஸித்த்தே.
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி

(பூஜை முடியும் போது)

காம பரிபந்த்தி காமினி
காமேச்வரி காமபீட மத்த்யகதே.மி
காமதுகா பவ கமலே
காமகலே காமகோடி காமாக்ஷிமி
ஜய ஜய ஜகதம்ப சிவே
ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்ரிஸுதேமி
ஜய ஜய மஹேசதயிதே
ஜய ஜய சித்ககந கௌமுதீதாரே.

மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரீ ரமண சந்த்ர மௌளீச்வர
ப்ரஸாத பரிலப்த்த வாங்மய விபூஷிததாசாந்தரம்.
நிரந்தரம் உபாஸ்மஹே நிருபமாத்ம வித்யா நதீ-
நதீ நதபதி ப்ரபம் மநஸி சங்கரார்யம் குரும்.மிமி
பராக் ஸ்வாமின்!ஜய!விஜயீபவமி


htmltitle
UPDATE on 13 July 2017:

Thanks to the devotees at dheivathinkural.wordpress.com, many corrections have been incorporated on these pages. If you find an error, please help us by reporting it